"olot" Englisch Übersetzung

FI

"olot" auf Englisch

volume_up
olot {Subst.}

FI olot
volume_up
{Substantiv}

volume_up
situation {Subst.}
On yhä enemmän näyttöä siitä, etteivät olot kohene riittävästi.
There is a growing amount of evidence that the situation on the ground is not improving enough.
Sen maan väestön tilanne on erittäin vaikea, epävakaa ja olot ovat kylmät.
The people of that country are facing an extremely difficult, precarious and cold situation.
On vain toivottava, että Kazakstanin poliittiset olot antavat siihen mahdollisuuden.
The only matter outstanding is for us to cast our votes, so that Kazakhstan's political situation can allow this.
Olot ovat poliittisessa merkityksessä ja kaikissa muissakin sanamerkityksissä vaikeat.
The environment is difficult, politically, and in every other sense of the word.
Tällaiset olot ruokkivat laitonta kauppaa sekä aseiden, ihmisten, huumeiden, alkoholin ja tupakkatuotteiden salakuljetusta.
Such an environment is a breeding ground for illegal trade and trafficking of weapons, people, drugs, alcohol and tobacco products.
Lisäksi haluamme parantaa teidemme oloja koulutuksen avulla, sillä jos kuljettajat tuntevat nämä olot, he pystyvät vaikuttamaan niihin.
We also want to try to improve the environment on our roads by means of training, because if drivers know how that works, they will be able to influence it.

Beispielsätze für "olot" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishEnsinnäkin meidän on taattava kansalaisille maksimaalisen turvalliset olot.
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.
FinnishNämä olot ruokkivat vihaa, ne eivät edesauta pelottavan terrorismin voittamista.
It is a recipe for feeding hatred, not for coming to terms with the awfulness of terrorism.
FinnishValitettavasti myös taloudelliset olot eroavat, ja tämä olisi korjattava.
Unfortunately, their financial circumstances differ too, and this should be remedied.
FinnishMinusta myös ympäristöolosuhteet ja sosiaaliset olot olisi otettava huomioon.
In my opinion, the environmental and social circumstances must also be taken into account.
FinnishMeidän on nyt harjoitettava vakauspolitiikkaa, sillä olot muuttuvat.
What now matters is that we pursue a policy of stability, for things are changing.
FinnishVaadimme siis sotilasjunttaa palauttamaan perustuslailliset olot.
We therefore demand that the military government return to constitutional rule.
FinnishNyt haluan vain osittain toistaa silloiset sanani, sillä olot eivät ole muuttuneet.
Today I simply wish to repeat part of what I said then, since the circumstances have not changed.
FinnishSe on hirvittävä arabialainen basaari, jossa vallitsevat epäsuhtaiset olot.
It is an awful sort of horse-trading, based on unequal positions!
FinnishOn kuitenkin tärkeää ymmärtää myös se, kuinka näihin maihin saataisiin luotua vakaat olot.
However, what is also important is to see how stability can be achieved in these countries.
FinnishKun olot on saatu suotuisiksi, alueelle aletaan tehdä investointeja.
Once a favourable climate has been established, investments will be attracted to the region.
FinnishMonet ryhmät odottavat, että liittymisen jälkeen olot paranevat.
Various groups are expecting improvement as a result of this accession.
FinnishLaittoman maahanmuuton järkyttävät olot ovat alentavat.
The dramatic circumstances of illegal immigration are a humanitarian disgrace.
FinnishEuroopan on puolustettava arvojaan sekä varmistettava kansalaistensa rauhanomaiset olot ja vauraus.
Europe must defend its values, peace and the prosperity of its citizens.
FinnishMitä tapahtuisi tilanteessa, jossa ilmastolliset olot olisivat Amerikan mantereella epävarmat?
What would happen in the event of weather hazards in the Americas?
FinnishTeemme edelleen työtä, vaikka olot muuttuvatkin kovasti.
We will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
FinnishEläinten olot kuljetuksen aikana ovat usein hirvittävät.
The circumstances under which this transport takes place are often horrific.
FinnishMeidän on siksi suhtauduttava samalla tavalla sellaisiin kolmansiin maihin, joissa on samanlaiset olot.
We therefore need to take a similar approach to third countries with similar circumstances.
FinnishTämä on osoitus Euroopan monimuotoisuudesta ja tarpeesta ottaa huomioon erilaiset olot.
This is a demonstration of European diversity and of the need to be sensitive to the realities faced by others.
FinnishToisin sanoen turvallisuuskoneisto, jonka pitäisi taata vakaat olot, on jakautunut kahteen leiriin.
In other words, the security apparatus which should guarantee stability, is divided over two camps.
FinnishDirektiivissä otetaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden erityiset yhteiskunnalliset olot.
The directive takes into consideration the specific social circumstances of the individual Member States.