"oikeus" Englisch Übersetzung

FI

"oikeus" auf Englisch

volume_up
oikeus {Subst.}

FI oikeus
volume_up
{Substantiv}

oikeus (auch: oikea, oikeisto)
volume_up
right {Subst.}
Heiltä on viety oikeus edustukseen, vaikka heillä oli oikeus äänestää.
They are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
Oikeus raskaudenkeskeytykseen ei ole ihmisoikeus vaan ihmisoikeusloukkaus.
The right to an abortion is not a human right; it is a violation of a human right.
Turvapaikkaoikeus on arvokas oikeus, koska se on ihmiselle olennaisesti kuuluva oikeus.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
oikeus (auch: alue, piiri, kenttä, lääni)
volume_up
court {Subst.}
Tilintarkastustuomioistuimella on tietenkin oikeus tehdä meille ehdotuksia.
The Court of Auditors is of course entitled to make suggestions to us.
   Yhdysvaltojen korkein oikeus tuomitsi sotaoikeudet laittomiksi 29. kesäkuuta.
   On 29 June, the US Supreme Court ruled that military tribunals were illegal.
Myös uhrien oikeus saada vahingonkorvauksia, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.
Victims must also have the right to compensation for damages, including court costs.
oikeus (auch: tuomari)
volume_up
justice {Subst.}
Esittelijä jo sanoikin: myöhäisessä vaiheessa ilmenevä oikeus ei ole oikeutta.
And as the rapporteur has already said: late justice is not justice at all.
Jonakin päivänä kansainvälinen oikeus vielä edellyttää, että oikeus tapahtuu.
One day, international law will demand that justice be done.
Viimeiseksi vaadimme, että oikeus tapahtuu Ruandassa, kaikkien osalta.
And there must be justice for Rwanda, too, justice for all.
oikeus (auch: oikeutus)
Eurooppalainen sairaanhoitokortti todistaa, että sinulla on oikeus saada sairaanhoitoa.
The European Health Insurance Card proves your entitlement to health care.
Oikeus saada avustusta kuolemantapauksen johdosta riippuu seuraavista seikoista:
Entitlement to a death grant will depend on:
Tutkimuksella ja tieteellä on siksi oikeus tämän kannan parantamiseen.
This is why scientists and researchers have a legal entitlement to improve this common position.
oikeus (auch: oikeudet, lupa, käyttöoikeudet)
Molemmilta on evätty oikeus tavata miehiä, ja vangeilta on kielletty yhteydenpito perheisiinsä.
Both women had been denied permission to visit these men. The prisoners are allowed no contact with their families.
Jos et voi lisätä albumin kuvitusta käsin, varmista, että sinulla on oikeus muokata tiedostoa.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
Jos et voi lisätä albumin kuvitusta manuaalisesti, varmista, että sinulla oikeus muokata tiedostoa.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
oikeus (auch: velvollisuus, peli)
volume_up
biz {Subst.}

Beispielsätze für "oikeus" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJokaisella maalla on oikeus suosia tiettyjä ehdokkaita tai tiettyjä hallituksia.
Every country is entitled to favour certain candidates or certain governments.
FinnishKYLLÄ — Perheelläsi on oikeus saada avustusta, vaikka kuolet toisessa EU-maassa.
YES — Your family is entitled to this grant, even if you die in another EU country.
FinnishMielestäni minulla on tämän vuoksi oikeus sanoa, että huippukokous oli menestys.
In that respect I think I am entitled to say that it was a successful summit.
FinnishKaikilla, jotka kannattavat kansanäänestystä, on oikeus ilmaista se parlamentissa.
Anyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
FinnishMeillä on tämän vuoksi parlamenttina oikeus huomauttaa, ettei se tee mitään.
We are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
FinnishKreikan kansalaisilla oli kuitenkin EU:n veronmaksajina varmasti oikeus tietää?
However, surely Greek citizens, as European taxpayers, were entitled to know?
FinnishHeillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
FinnishKomissio on kuitenkin sitä mieltä, että VHI:n oikeus toimia on todella muuttunut.
The Commission, however, takes the view that the VHI's capacity has indeed changed.
FinnishMarokolla on siihen oikeus, mutta onko tähän tilanteeseen päädyttyämme syytä jatkaa?
Morocco is within its rights but, having got to this point, should we carry on?
FinnishKansainvälinen oikeus, yhteisön oikeus, kansallinen valtiosääntöoikeus (jatkoa)
International law, Community law, national constitutional law (continuation)
FinnishJos yritykset hyväksyvät asian, niillä pitäisi olla oikeus tehdä tarjouksia.
If companies comply with that, they should be entitled to apply for contracts.
FinnishNe ovat Euroopan unionin kaikkien kansalaisten luovuttamaton ja yleinen oikeus.
They are indefeasible and universal for all citizens of the European Union.
FinnishKYLLÄ - Viranomaisilla on oikeus pyytää sinua osallistumaan kielikokeeseen.
YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
FinnishTyössäkäyntiä varten sinulla on myös oikeus asua toisessa EU-maassa tietyin ehdoin.
And while doing so, you are entitled to live there — subject to certain conditions.
FinnishOn tärkeää tietää, onko meillä työjärjestyksen mukaan oikeus äänestää toisen kerran.
It is important to know whether procedurally we are entitled to vote a second time.
FinnishAsianomaisella henkilöllä on oltava oikeus jättää tämän päätöksen vastainen valitus.
The person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
FinnishMinusta naisilla on myös oikeus päättää omasta kehostaan ja terveydestään.
I am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.
FinnishMatkustajilla on oikeus siihen, että lentolippujen hinnat eritellään täysimääräisesti.
Passengers are entitled to a full breakdown of the price of their air tickets.
FinnishSiellä missä vallitsee anarkia ja laittomuus, on voimassa julmimman oikeus.
Where anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
FinnishKansalaisilla on oikeus saada oikeaa tietoa siitä, mitä me teemme heille.
The citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.