"nopeuttaa" Englisch Übersetzung

FI

"nopeuttaa" auf Englisch

volume_up
nopeuttaa {Vb.} [Redewendung]

FI nopeuttaa
volume_up
[nopeutan|nopeuttanut] {Verb}

Nämä ovat tekijöitä, joilla voidaan nopeuttaa Lissabonin strategian toteuttamista.
These are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
(NL) Puheenjohtaja haluaa nopeuttaa liittymisneuvotteluja, myös Islannin kanssa.
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
voi nopeuttaa rahapolitiikan välittymistä sijoitus- ja kulutuspäätöksiin.
It can accelerate any necessary
EU:n on kaksinkertaistettava pyrkimyksensä nopeuttaa kaikin mahdollisin tavoin tätä prosessia.
The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
Todellinen markkinointikieltoa koskeva päätös nopeuttaa teknistä kehitystä, jossa esitetään uusia vaihtoehtoja.
A genuine decision in favour of a marketing ban would expedite technical developments leading to alternatives.
Ymmärrän, että istuntosalin äänestystä halutaan tällä tavalla nopeuttaa.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
Se nopeuttaa prosessia, jonka avulla tämä epätyydyttävä tilanne voidaan korjata.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
Lissabonissa päätettiin nopeuttaa postipalvelujen vapauttamista.
It was decided in Lisbon to speed up the liberalisation of postal services.
Komissio on tietoinen tarpeesta nopeuttaa rekisteröintiprosesseja.
The Commission is aware of the need to speed up the registration procedures.
Tämä nopeuttaa pienten ja keskisuurten tilojen kuolemaa.
This will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Köyhyys nopeuttaa kuolemaa, ja kuolemantapaukset kiihdyttävät henkiin jääneiden köyhtymistä.
Poverty hastens death, and deaths accelerate the survivors' descent into poverty.
Julkistalouksien tervehdyttämistä ei tule enää nopeuttaa, koska se vaikeuttaisi huomattavasti yhteiskuntarauhaa ja työllisyyttä.
We should not be in any hurry to change fiscal policy, as it would have a substantially adverse effect on community peace and employment.
Mielestäni tämänpäiväinen päätöslauselmamme edistää tätä tietoisuutta ja nopeuttaa näitä toimia.
I believe that our resolution today helps to foster such awareness and to precipitate such action.
Kultainen palkinto, jonka saamme halutessamme ottaa sen, on dynaamiset eurooppalaiset yhtenäismarkkinat, joita yhtenäisvaluutan käyttöönotto nopeuttaa.
The golden prize which is ours for the taking is a dynamic single European market, quickened by the introduction of the single currency.

Beispielsätze für "nopeuttaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishUskoakseni me haluaisimme myös siellä nopeuttaa nykyistä 12 tunnin reagointiaikaa.
I believe we would want to achieve a faster response time than 12 hours there too.
FinnishKuten oli myös ensimmäisen käsittelyn aikana, eroon pääsemistä voidaan nopeuttaa.
As was already the case at first reading, the phasing-out process can be accelerated.
FinnishTäytetyn U1-lomakkeen toimittaminen saattaa nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.
A completed U1 form can help the authority process your claim more quickly.
FinnishEikö olisi kätevää, jos komissiolla olisi valtuudet nopeuttaa ja tehostaa tätä prosessia?
Would it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
FinnishSitä kautta näitä prosesseja voidaan nopeuttaa ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä.
As a result, the processes can be speeded up and made more transparent.
FinnishVoit siirtää kohteita tai vaikkapa nopeuttaa tai hidastaa kuvaa – sinä päätät.
You can move things around, speed it up or slow it down—it’s up to you.
FinnishSen käyttöönottoon tähtäävää työtä on äärimmäisen tärkeää jatkaa ja nopeuttaa.
Continuation and acceleration of work on its introduction is an absolutely crucial matter.
Finnishrakenneuudistukset ja tekniset innovaatiot saattavat nopeuttaa tuotannon
of structural reform, significant further steps ­ especially in the labour
FinnishKytkin maksaa hieman enemmän kuin keskitin, mutta se nopeuttaa tiedonsiirtoa.
A switch costs a little more than a hub, but it speeds up the transfer rate of information.
FinnishKannatamme tavoitetta lisätä selkeyttä ja oikeusvarmuutta sekä nopeuttaa menettelyjä.
We support the objective of creating more clarity, legal certainty and quicker procedures.
FinnishArvoisa komission jäsen, ymmärsin, että komissio haluaa nopeuttaa toimia.
I took note, Mrs Vassiliou, of the Commission's wish to speed things up.
FinnishTiedän voivani tässäkin luottaa tukeenne, jotta asian käsittelyä voidaan nopeuttaa.
Again, I know I can rely on your support to fast-track work on it.
FinnishTotesitte, että oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä voidaan nopeuttaa.
Specifically you said that the pre-litigation phase could be speeded up.
FinnishTämä nopeuttaa kyselyitä ja vähentää liikennettä verkossa ja Internetissä.
This makes queries faster and decreases network and Internet traffic.
FinnishYmmärrän, että istuntosalin äänestystä halutaan tällä tavalla nopeuttaa.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
FinnishEsitänkin teille pyynnön, että yrittäisimme löytää keinon nopeuttaa tätä prosessia.
My plea to you is that we find a way of speeding up the process.
FinnishIhmisten toiminta nopeuttaa sukupuuttoon kuolemista ja vaarantaa biologisen monimuotoisuuden.
Human activities are adding to this rate of extinction and are endangering biodiversity.
FinnishJos Windows on hidas, voit nopeuttaa sitä poistamalla jotkin visuaaliset tehosteet käytöstä.
If Windows is running slowly, you can speed it up by disabling some of its visual effects.
FinnishSiksi menettelyjä rahoitusavun myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta pitäisi nopeuttaa.
To do this, procedures for granting financial aid from the Solidarity Fund should be shortened.
FinnishMenettelyä pitää nopeuttaa. Menettelyä pitää yksinkertaistaa ja pitää mennä vieläkin pidemmälle.
Those procedures need to be made easier, through simplification, and further measures.