"nopeus" Englisch Übersetzung

FI

"nopeus" auf Englisch

volume_up
nopeus {Subst.}

FI nopeus
volume_up
{Substantiv}

nopeus (auch: vauhti, valoherkkyys, piri, spiidi)
volume_up
speed {Subst.}
Mutta tässä Eurooppa-neuvostossa nopeus ei enää näytä olevan olennaista.
But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence.
Tallentavan DVD-aseman nopeus sekä käytettävän kirjoitettavan DVD-levyn tyyppi.
The speed of your DVD burner, as well as the type of recordable DVD media you are using.
Joskus tärkeintä voi olla nopeus, mutta kaikkea ei voida tehdä samanaikaisesti.
Maybe sometimes the issue is speed – not everything is being done at the same time.
nopeus (auch: tehokkuus)
volume_up
expedition {Subst.} [förml.]
nopeus
volume_up
hastiness {Subst.}
nopeus
nopeus (auch: vauhti, kiertonopeus)
volume_up
velocity {Subst.}

Beispielsätze für "nopeus" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishTraktoreista, joiden nopeus ylittää 40 km/h, esittelemme ehdotuksen myöhemmin.
On the outstanding technical questions we shall prepare and table a proposal.
FinnishPuheentunnistuksen nopeus määräytyy suoraan käyttämäsi mikrofonin laadun mukaan.
The speech recognition rate is directly related to the quality of the microphone you use.
FinnishAinutlaatuista olivat paitsi saavutetut tulokset myös toiminnan nopeus.
Firstly because of the results achieved, but also because it was done so quickly.
FinnishPäätöksenteon nopeus on ehdoton vaatimus unionin toiminnan tehokkuuden kannalta.
Rapid decision making is a necessary condition for the efficient functioning of the Union.
FinnishJotta tämä olisi järkevää, meidän on vähennettävä nopeus 40 kilometriin tunnissa.
However, we need to go down to 40 km/h for this to make sense.
FinnishTämän syynä saattaa olla päätöksenteon nopeus ja yhtenäisyys.
That move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
FinnishTässä välttämättömiä ovat taloudelliset varat ja toiminnan nopeus.
Financial resources and the required swiftness of operation are necessary for this purpose.
FinnishTämän päivän maailmassa tiedonsiirron nopeus on kuitenkin menestyksen kannalta ratkaisevaa.
In today's world, however, this is vital for success.
FinnishLiian suuri nopeus on usein näiden kohtalokkaiden onnettomuuksien syy.
These fatal accidents are often caused by speeding.
FinnishTehokkuus ja nopeus oireiden selvittämisessä ovat korvanneet potilaan tarkastamisen ja hänen tilanteeseensa paneutumisen.
Efficient but rapid treatment of symptoms has replaced patient care.
FinnishNopeus ja tehokkuus, jolla Ukraina lähentyy Euroopan unionia, riippuu uudistusten toteuttamisesta.
The pace and depth of the rapprochement of Ukraine to the European Union will depend on the implementation of reform.
FinnishMitä tulee talousarvioon, kyse ei ole niinkään siitä, että aateluus velvoittaa vaan siitä, että nopeus velvoittaa.
So far as the budget is concerned it is not so much a matter of noblesse oblige as of vitesse oblige .
Finnish15:04 Tämän nopeus on miljoona vuotta sekunnissa, koska joka sadas vuosi tapahtuu suunnilleen yksi supernova.
15:04 This would be about one million years a second, because you have about roughly one supernova every century or so.
FinnishHyödyllisyysmallisuojan rekisteröimisen etu patenttiin verrattuna on sen nopeus, halpuus ja yksinkertaisuus.
The advantage of registering a utility model, as opposed to a patent, is that it is a quicker, cheaper and more simple procedure.
FinnishKansainvälisen kaupan mittasuhteet, nopeus ja laajuus ovat nyt sellaiset, että tarvitaan hyvää koordinointia.
International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.
FinnishArvoisa puhemies, kuten monet kollegat ovat huomauttaneet, laajentumisen nopeus vaihtelee maasta ja kuukaudesta toiseen.
Madam President, as many colleagues have pointed out, the pace of enlargement varies from country to country and month by month.
FinnishTämän elpymisen nopeus ja voimakkuus riippuvat kuitenkin myös unionin sitoutumisen tasosta Lissabonin strategian soveltamiseen.
However, the pace and strength of this recovery will also depend on how resolutely the Union implements the Lisbon Strategy.
FinnishTässä suhteessa Euroopan unionin toimintakyky, päätöksenteon nopeus ja reagointi toimintaympäristön muutoksiin on ratkaisevaa.
In this connection, the European Union’s ability to function, take speedy decisions and respond to changes in the operating environment is decisive.
FinnishKoska virusten pysäyttämisessä nopeus on kriittisen tärkeätä, Microsoft Online Services -palvelut käyttää siihen FOSE -tekniikkaan perustuvaa kerroksittaista menetelmää.
Because stopping viruses is time-critical, Microsoft Online Services use a layered approach, based on FOSE.
FinnishJärjestelmän käytön yleistymisen nopeus riippuu tietenkin monesta seikasta, esimerkiksi siitä, onnistummeko toteuttamaan kannustinohjelmia.
How quickly its use will spread will of course depend on many things, for example, whether or not we manage to implement the incentive schemes.