"nimenomainen" Englisch Übersetzung

FI

"nimenomainen" auf Englisch

EN

FI nimenomainen
volume_up
{Adjektiv}

nimenomainen (auch: pika-, erityinen)
Vaaditaan nimenomainen suostumus, ja tämä on mielestäni ollut aivan ratkaiseva asia näissä neuvotteluissa.
Express consent is also required, something that I think has been quite crucial in these negotiations.
Tähän kysymykseen sisältyy minun taholtani nimenomainen avunpyyntö teille, ja olen teille valtavan kiitollinen läsnäolostanne täällä tänään.
This question contains my express request for your help, and I am extremely grateful for your presence here today.
YK:n erityisedustajan nimenomaisesta pyynnöstä neuvosto ei kuitenkaan ryhtynyt toistaiseksi lisätoimiin.
At the special envoy's express request, however, the Council has not taken any further measures for the time being.

Beispielsätze für "nimenomainen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishToiseksi täytäntöönpanovaiheeseen tarvitaan nimenomainen ihmisoikeustarkistus.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
FinnishMielestäni tämä nimenomainen direktiiviehdotus on asiassa aimo harppaus eteenpäin.
I think that this particular proposal for a directive makes some headway here.
FinnishTuo nimenomainen aihe tuli esille työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa.
That particular subject came up in the Committee on Employment and Social Affairs.
FinnishTämä nimenomainen kysymys on otettu mukaan, koska se vaikuttaa moniin ihmisiin.
Therefore, that particular issue is there because it affects a large number of people.
FinnishAsia ei ole niin, ja tämä Afganistanin nimenomainen tapaus on siitä osoituksena.
That is false, and this particular case in Afghanistan shows it to be so.
FinnishTämä nimenomainen päätöslauselma vahvistaa EU:n asemia monenvälisessä järjestelmässä.
This specific resolution strengthens the roles of the EU in the multilateral system.
FinnishToivon kuitenkin hartaasti, että tämä nimenomainen säädös voidaan estää.
I sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
FinnishTarkistustemme nimenomainen tavoite on saada meidät lähemmäksi lopullista yksimielisyyttä.
And the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
FinnishSe nimenomainen tapaus, jota käsittelemme tänään, ei näin ollen ole erillinen.
The particular case with which we are concerned today is not, therefore, an isolated one.
FinnishDigitaalisen kirjaston nimenomainen tavoite on näiden esteiden poistaminen.
The precise aim of the digital library is to break down these barriers.
FinnishKannatamme periaatteessa direktiiviä, johon sisältyy nimenomainen viittaus vammaisiin.
We are, in principle, in favour of the directive making specific reference to disabled people.
FinnishOn tärkeää muistaa, että tämä nimenomainen ehdotus on täysin tekninen.
The important thing to remember here is that this particular proposal is a purely technical one.
FinnishNimenomainen kiitos on annettava kaikkien miehistöjen raskaalle työlle.
We are particularly in the debt of those who undertook the difficult deployment of all their crew.
FinnishNyt seuraa vaikein vaihe, nimenomainen toimeenpano, ja siinä luotamme teihin.
The most difficult phase, that is to say implementation, is now to come, and there we are counting on you.
FinnishTämä nimenomainen tarkistus kuitenkin aiheuttaa erityisiä ongelmia.
However, this particular amendment poses some specific problems.
FinnishTämä nimenomainen talousarvio on siten varustettu vastuulla.
This particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
FinnishKuten tiedätte, eriäviä mielipiteitä on siitä, miten tämä nimenomainen artikla olisi käännettävä.
As you know, there is a division of opinion as to how this specific article should be translated.
FinnishVedensiirtoja valvotaan jo nyt, mutta asian nimenomainen mainita tekee tekstistä selvemmän.
The transfer of water is already covered by controls, but explicitly mentioning it makes the text clearer.
FinnishSiksi ehdotamme, että tästä annetaan nimenomainen säännös.
We are therefore proposing to make explicit provision for this.
FinnishTämän vuoksi on niin tärkeää ottaa tämä nimenomainen askel.
This is why it is so important to take this particular step.