"liittyviä vaikeuksia" Englisch Übersetzung

FI

"liittyviä vaikeuksia" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "liittyviä vaikeuksia" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "liittyviä vaikeuksia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSitä vastoin meillä on 16 artiklaa koskevaan tarkistukseen 24 liittyviä vaikeuksia.
On the other hand, we have problems with Amendment No 24, which concerns Article 16.
FinnishVaikeuksia tulee olemaan, mutta ne ovat käytäntöön liittyviä vaikeuksia.
There will be difficulties but they will be difficulties of implementation.
FinnishPk-yritykset kohtaavat rahoituksen saantiin ja markkinoille pääsyyn liittyviä vaikeuksia.
SMEs encounter difficulties in obtaining access to funding and the market.
FinnishKilpailupolitiikan uudistusta koskevassa komission valkoisessa kirjassa korostettiin asiaan liittyviä vaikeuksia.
The Commission' s White Paper on competition policy reform highlighted the difficulties.
FinnishHughes käsittele mietinnössään myös asian käytännön toteutusta ja siihen liittyviä vaikeuksia.
At the same time, he also addresses implementation and the difficulties of getting it all to work in reality.
FinnishMutta olkaa hyvät ja pohtikaa tähän liittyviä vaikeuksia.
But, please, think about the difficulty involved.
FinnishMeidän ei pitäisi sivuuttaa tässä tehtävässä onnistumiseen liittyviä vaikeuksia, enkä usko meidän tekevän niin.
We should not ignore the difficulties involved in achieving this – and I do not think we are ignoring them.
FinnishKoska olen Akvitanian edustaja, haluaisin tuoda esiin tämän Eurooppa 2000: n toteuttamiseen liittyviä käytännön vaikeuksia.
As a representative of the Aquitaine, I would like to talk about the very real difficulties encountered in the implementation of "Europe 2000' .
FinnishEuroopalla on vakaus- ja kasvusopimuksen toimintaan liittyviä vaikeuksia, mutta ne on selvitettävä määrätietoisesti ja päättäväisesti.
In Europe we have difficulties concerning the operation of the Stability and Growth Pact, but we must work through them with a sense of purpose and determination.
FinnishMiten keskuspankki perustetaan ja miten luotettavina voimme pitää liikkeellä olevia huhuja, jotka koskevat setelien painamiseen liittyviä vaikeuksia?
How will the Bank establish it and what truth can we give to the rumours which are circulating regarding difficulties relating to the printing of bank notes?
FinnishNäen tällä pääasiassa myönteisiä vaikutuksia, mutta olisin erittäin huono poliitikko, jos en lisäksi näkisi tällaisen prosessin läpiviemiseen liittyviä vaikeuksia.
I primarily see positive effects of this, but I would be a very poor politician if I did not also recognise the difficulties in carrying out such a process.
FinnishLiian suurissa luokissa opettajat eivät voi omistaa tarpeeksi huomiota erityisopetusta tarvitseville oppilaille tai niille, joilla on oppimiseen tai kulttuuriin liittyviä vaikeuksia.
In overcrowded classes teachers cannot devote sufficient attention to children with special needs or those with learning and social difficulties.
FinnishVahvistettu tosiasia on se, että toimeksianto oli riittävän laaja siitä huolimatta, että joillakin mailla, kuten omallani, oli sen vahvistamiseen liittyviä vaikeuksia.
The evidence shows that the mandate was broad enough, even too broad for some countries, including mine, which had certain concerns about establishing this mandate.
FinnishEräs syy sille, miksi tästä aiheesta keskustellaan nyt, on se, että tilintarkastustuomioistuin on korostanut nykyisen tilanteen ylläpitämiseen liittyviä vaikeuksia.
   . One of the reasons why this discussion is on the table now is that the Court of Auditors has pointed out the difficulties of maintaining the present situation.
FinnishKadulle töihin laitettu nainen varastetun auton maksamiseksi on paljon tuottoisampi kuin hyvinkin sijoitettu raha ja vieläpä ilman rahan pesuun liittyviä vaikeuksia.
A woman on the pavement as payment for a stolen car brings in far more money than a lump sum, however well invested, and this also sidesteps the difficulties of money laundering.
FinnishMeillä on erityisiä oikeudellisia tai toimielimiin liittyviä vaikeuksia kahden tarkistuksen kohdalla.
We have particular legal or constitutional difficulties with two amendments: firstly with Amendment No 16, which would prohibit donations from publicly owned enterprises.
FinnishOECD:n neuvosto hyväksyy julistuksen, jossa painotetaan jäsenvaltioiden taloudellisten vaikeuksien vakavuutta ja erityisesti maksutaseen alijäämään liittyviä vaikeuksia.
The OECD Council adopts a declaration stressing the seriousness of the economic difficulties in the member countries, particularly those relating to deficits on international payments.
FinnishEmme halua, että niiden, joilla on jo tarpeeksi jälleenrakentamisen johtamiseen liittyviä vaikeuksia Pristinassa, tarvitsisi kamppailla byrokratian kanssa Thessalonikissakin.
We do not want the people who are having a hard enough time as it is managing the construction work in Pristina also having to struggle with additional bureaucracy in Thessaloniki.
FinnishNaisten on vaikeampi saada työpaikkaa kuin miesten, naisilla on enemmän koulutukseen ja ammatissa ylenemiseen liittyviä vaikeuksia kuin miehillä, ja naiset saavat pienempää palkkaa kuin miehet.
It is more difficult for women to find work than it is for men, they have more difficulties in terms of training and professional promotion and they have lower salaries than men.
FinnishMinusta tuntuu, että jalkaväkimiinoihin tiivistyy hyvin monia komissiossa ja unionissa esiintyviä organisatorisia sekä menettelyyn, varainhoitoon ja toimintaan liittyviä vaikeuksia.
It seems to me that the landmine issue encapsulates so many of the organisational, procedural, financial management and operational difficulties which have afflicted the Commission and the Union.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • liittyviä vaikeuksia

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Chinesisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.