"liikunta" Englisch Übersetzung

FI

"liikunta" auf Englisch

EN

FI liikunta
volume_up
{Substantiv}

Liikunta voi olla pelkkää kävelyä vähintään puoli tuntia päivittäin.
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Terveyden edistäminen ja liikunta jokapäiväisenä käytäntönä, kansanliikunta, ovat ahdingossa.
Fitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
Terveellinen ravinto ja riittävä liikunta auttavat ehkäisemään lihavuutta.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
liikunta
Liikunta auttaa koululaisia totuttautumaan terveellisiin elämäntapoihin.
Physical education helps schoolchildren to develop the habit of pursuing a healthy lifestyle.
Olemme samaa mieltä siitä, että liikunta on tärkeää ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä tehtävä eurooppalaisessa urheiluliikkeessä.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
Toistaiseksi liikunta on koulujen opetussuunnitelmassa ainoa oppiaine, jonka tavoitteena on opettaa lapsille terveitä elämäntapoja.
For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life.
liikunta (auch: urheilu)
volume_up
sports {Subst.}
Olemme samaa mieltä siitä, että liikunta on tärkeää ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä tehtävä eurooppalaisessa urheiluliikkeessä.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
Liikuntaan perustuvan iltapäivätoiminnan avulla tarjotaan lapsille mahdollisuus purkaa luontaista liikkumisen halua ja tarvetta.
Afternoon sports programmes help children satisfy their natural desire and need for exercise.

Beispielsätze für "liikunta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishEnsinnäkin meidän ei pidä mielestäni unohtaa, että liikunta on tärkeä väline kasvatuksessa.
Firstly, I think that we should not forget that sport is a great educational tool.
FinnishLiikunta on erinomainen keino integroida ihmisiä heidän yhteisöihinsä.
Sport is an excellent way to engage people in their communities.
FinnishUrheilu ja liikunta eivät ole ainoastaan katselijoiden ajanvietettä.
Sport is not only a form of entertainment for the spectator.
FinnishOlen samaa mieltä kanssanne siitä, että urheilu ja liikunta ovat erinomainen vastapaino muille toiminnoille.
I agree with you that sport and physical activity form an excellent counterbalance to other activities.
FinnishUrheiluun kuuluu muutakin kuin liikunta ja terveys.
Sport involves more than physical activity and health.
FinnishLiikunta ja urheilu ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä Euroopassa ja erinomaisia kasvatuskeinoja.
Sport is acknowledged to be a major social phenomenon in Europe, and constitutes an extremely important educational tool.
FinnishSiksi liikunta on erittäin tärkeä väline.
This is why sport is such an important tool.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, liikunta on kiistatta tärkeä asia jokaisen elämän kannalta.
on behalf of the UEN Group. - (PL) Madam President, physical activity is indisputably an important factor in the life of every person.
FinnishLiikunta ja urheilu lisäävät erityisesti nuorten sosiaalisia taitoja, kuten ryhmähenkeä, solidaarisuutta ja reilun pelin henkeä.
Sport contributes, in particular, to increasing the social skills of young people, such as team spirit, solidarity and fair play.
FinnishUrheilu ja liikunta ovat osa miljoonien eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja niillä on tärkeä rooli eurooppalaisessa yhteiskunnassa.
Sport and physical activity are an essential part of the lives of millions of European citizens and strongly embedded in Europe's societies.
FinnishKoulujen ja perheiden olisi kannustettava nuoria omaksumaan terveelliset elämäntavat, joihin kuuluvat liikunta ja muut vapaa-ajan harrasteet.
Schools and families should encourage young people to adopt a healthy lifestyle, which includes sport and other recreational activities.
FinnishPuistoalueen teemana on urheilu ja liikunta, ja sen mukaisesti alueelle luodaan liikuntamahdollisuuksia urheiluseuroihin kuulumattomille käyttäjille.
For instance, the park shall focus on the theme of “sport and movement” by offering facilities for a host of independent user groups not affiliated to any clubs.
FinnishEmme voi emmekä saa jättää kaikkea viranomaisten vastuulle, vaan meidän on myös tiedotettava kansalaisille, kuinka tärkeää oikeanlainen ravitsemus ja liikunta on lapsille.
We cannot and must not leave everything to public bodies; instead we must also make people aware that nutrition and physical activity are important for children.
FinnishLiikunta on lukujärjestyksen ainut aine, jossa keskitytään henkisen kehityksen lisäksi myös ruumiilliseen kehitykseen sekä fyysisen aktiivisuuden ja hygienian opettamiseen.
PE is the only subject in the curriculum that focuses not only on mental development but also on physical development, the development of an active culture and hygiene.