"kiihdyttää" Englisch Übersetzung

FI

"kiihdyttää" auf Englisch

volume_up
kiihdyttää {Vb.} [Redewendung]

FI kiihdyttää
volume_up
[kiihdytän|kiihdyttänyt] {Verb}

Budjettikuri ja terve taloudenhoito voivat kiihdyttää talouden elpymistä.
Budgetary discipline and sound economic management can accelerate the turnaround.
Jälkimmäinen sitova tavoite kun uhkaa valitettavasti kiihdyttää ilmastonmuutosta.
The third-mentioned binding target unfortunately threatens to accelerate climate change.
Se vaikuttaa metsien häviämisvauhtiin ja kiihdyttää ilmastokriisiä.
It affects the rate of deforestation and accelerates the climate crisis.
kiihdyttää (auch: ruokkia)
Kaikki tämä vain kiihdyttää kilpajuoksua yritysverotuksen dumppaukseen.
All this simply fuels the race to dump corporate tax.
Havaitsemme maitotuotteiden hintojen olevan tällä hetkellä nousussa, mikä kiihdyttää inflaatiota joka puolella Euroopan unionia.
We see at present that prices of milk products are increasing, which will fuel inflation throughout the European Union.
Metsäpaloja tapahtuu erilaisista syistä, mutta kukaan ei voi kieltää sitä, että ilmastonmuutos kiihdyttää niitä.
Forest fires happen for a variety of reasons, but no one can deny that they are fuelled by climate change.
kiihdyttää (auch: sekoittaa, agitoida)
kiihdyttää (auch: kiristää)
kiihdyttää (auch: kiihtyä, nousta, kohota, laajeta)
kiihdyttää (auch: kaasuttaa, painaa kaasua)
Haluamme jatkaa, kiihdyttää ja täydentää tarvittavin toimin eurooppalaista kasvuun ja työllisyyteen perustuvaa menestystä sekä toimivia sisämarkkinoita.
We want to continue along the successful European path to growth and employment and a functioning internal market, to hasten our progress and supplement this with the necessary measures.
Muiden osalta aiomme kiihdyttää valmisteluponnisteluja myöhempiä neuvotteluja silmällä pitäen.
For the others, we will speed up the efforts to prepare them for future negotiations.

Beispielsätze für "kiihdyttää" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishEuroopan kansojen pitäisi olla huolissaan ja samalla kiihdyttää taisteluaan.
The peoples of Europe should be concerned and, at the same time, should step up their fight.
FinnishEmme saa antaa viimeaikaisten tapahtumien jatkua emmekä kiihdyttää tai tuhota meitä.
We share common values. We must not allow recent events to continue, or ferment or destroy us.
FinnishJoiltakin osin se herättää kuitenkin epäilyksiä, kiihdyttää mieliä ja synnyttää keskustelua.
In certain places, however, it gives rise to doubts, emotions and debate.
FinnishSe vaikuttaa metsien häviämisvauhtiin ja kiihdyttää ilmastokriisiä.
It affects the rate of deforestation and accelerates the climate crisis.
FinnishAvoimuuden, jonka pitäisi kiihdyttää kilpailua ja, toivomme mukaan, laskea hintoja.
This transparency should result in an acceleration of competition, and as we hope, a fall in prices.
FinnishMetsävarojen väärinkäyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta.
Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
FinnishProsessia ei saa kiihdyttää lopputuloksen kustannuksella.
The process should not be accelerated at the expense of the final outcome.
FinnishIrlannin tämän hetken suurin uhka on palkkojen nousu, jota kiihdyttää 75 000 avointa työpaikkaa.
The biggest threat to Ireland at the moment is wage inflation fuelled by 75,000 job vacancies.
FinnishKaikki tämä vain kiihdyttää kilpajuoksua yritysverotuksen dumppaukseen.
All this simply fuels the race to dump corporate tax.
FinnishKun Yhdysvallat kaasuttaa ja elpynyt Aasia kiihdyttää ohituskaistalle, Eurooppa laahustaa perässä.
As America accelerates, as a resurgent Asia pulls into the passing lane, Europe is trailing behind.
FinnishPresidentti Berishasin tuleva toimikausi kiihdyttää myös tunteita.
Strong feelings have also been aroused over the question whether President Berisha should continue in office.
FinnishYhteistyön suosimisen sijasta se kiihdyttää maiden, alueiden, kansojen välistä kilpailua.
Rather than promoting cooperation, it aggravates competition between countries, between regions and between peoples.
FinnishNe voivat ja niiden täytyy kiihdyttää Euroopan yhdentymisprosessia.
These are the challenges of our times, which can and must galvanise the process of European integration.
FinnishTämä kiihdyttää kasvua ja lisää työllisyyttä.
This will provide a higher rate of growth and increased employment.
FinnishTämä sulaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta, koska se vähentää maapallon heijastavuutta eli albedoa.
This melting process is accelerating climate change because it is reducing the earth's reflectance, or albedo.
FinnishTämän asian ei kuitenkaan pidä antaa kiihdyttää liikaa.
However, let us not get too worked up about that.
FinnishMetsäpaloja tapahtuu erilaisista syistä, mutta kukaan ei voi kieltää sitä, että ilmastonmuutos kiihdyttää niitä.
Forest fires happen for a variety of reasons, but no one can deny that they are fuelled by climate change.
FinnishEU:lla on monia hyviä syitä kiihdyttää tahtia.
There are strong reasons for the EU to force the pace.
FinnishToivotaan, että Bulgarian ja Romanian liittyminen kiihdyttää entisestään EU:n talouskasvua.
It is to be hoped that the accession of Bulgaria and Romania will prove a further positive stimulus to the Union's economic growth.
FinnishOn kuitenkin tullut aika kiihdyttää toimia.
However, the time has come for us to put our foot down.