FI johtava
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

johtava (auch: edeltävä, johdatteleva)
Kanada on maailman johtava lentokoneiden ja ilmailuvarusteiden valmistaja.
Canada is a leading world producer of aircraft and aviation equipment.
Professori Bogusław Liberadzki on kuljetusalan johtava asiantuntija.
Professor Liberadzki is a leading specialist in the field of transport.
EU on tämän alueen taloudellisen ja rahoituksellisen avun johtava toimittaja.
The EU is the leading donor of economic and financial aid in this region.
johtava (auch: pää-, yli-)
volume_up
head {Adj.}
Noudatimme tätä tapaa viimeisen kerran, että keskeytimme keskiviikon äänestykset, kun johtava valtio puuttui asiaan.
We have recently been adopting the procedure of adjourning the voting on Wednesday when an address is given by a head of state.
Operaatiota johtava Espanja ilmoitti neuvostolle, että operaation toinen vaihe on määrä aloittaa huhtikuussa 2003.
Spain, which is heading the operation, informed the Council that the second part of the operation would take place in April 2003.
Johtuiko se siitä, että Chiquitatuotemerkkejä johtava Carl Linden aloitti 500 000 USA: n dollarin kanavoimisen demokraateille presidentinvaalikampanjan aikana?
Was it because Carl Linden who heads Chiquita brands began channelling $500 000 into the Democratic campaign during the presidential elections?
johtava
johtava (auch: hallitseva, vallitseva)
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolla on oltava johtava rooli näiden aloitteiden täytäntöönpanossa.
The European Asylum Support Office must be able to play a dominant role in the effective implementation of these initiatives.
Kuten tunnettua, me kritisoimme Turkin hallitusta ankarasti ihmisoikeuksien, kurdien aseman ja armeijan johtavan aseman takia, ja kritisoimme edelleen.
As you all know, we were, and still are, highly critical of the Turkish Government' s record as regards human rights, the position of the Kurds and the dominant position of the army.
johtava (auch: tärkein, merkittävin)
Suurin mahdollinen avoimuus kaikissa ohjesääntöön liittyvissä järjestelyissä, tämä on ollut johtava periaatteemme.
Maximum transparency for all arrangements relating to the Statute - that is our foremost principle, as Mr Fabre-Aubrespy has already said.
Lissabonin sopimus luo uuden oikeusperustan matkailualan toimille, joilla pyritään vahvistamaan EU:n asemaa maailman johtavana matkakohteena.
The Treaty of Lisbon creates a new legal basis entirely devoted to tourism, which should reinforce the EU as the foremost tourist destination of the world.
johtava (auch: erinomainen, paras, etevin)
johtava (auch: tärkein)
Jopa sellaiset alueet kuin Yorkshire, Ison-Britannian johtava alue ja sattumalta myös se alue, jota minä edustan, eivät ole kaikkien kansalaisten tuntemia kaikkialla EU:ssa.
Even regions like Yorkshire, Britain' s premier region and coincidentally the region I represent, are not known by every citizen throughout the EU.
johtava (auch: huippu-)

2. Physik

johtava

Beispielsätze für "johtava" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishMoniarvoisuus on sen ominaispiirre, ei sen romahtamiseen mahdollisesti johtava tekijä.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
FinnishTämä perustelu voi vaikuttaa uskottavalta, mutta minusta se on harhaan johtava.
This reasoning may be superficially plausible but I find it specious.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan keskuspankin johtava aate on uusliberalistinen ideologia.
Mr President, the main principle of the European Central bank is neo-liberalist ideology.
FinnishUnionilla on johtava asema tällä alalla, ja tämän aseman mukaisesti sen on myös toimittava.
This is an area in which it has a leadership role, one that it must actually play.
FinnishTulen Virosta, joka on johtava maa maailmassa internetin saatavuuden alalla.
I come from Estonia, which is a world leader in Internet availability.
Finnish   – Arvoisa jäsen Beazley, tästä päättää istuntoa parlamentissa johtava puhemies.
   – Mr Beazley, that is the decision of the President directing the proceedings in the House.
FinnishSe on kuitenkin sitä mieltä, että vuoropuhelu on ainoa kestävään ratkaisuun johtava tie.
However, the Council believes that dialogue is the only way forward to a durable solution.
FinnishTietoon perustuvan yhteiskunnan kehittäminen on ainoa keino saavuttaa johtava asema maailmassa.
Building a knowledge-based society is the only way to become a world leader.
FinnishSiksi EU:lla on oltava johtava asema alueen herkän tilanteen hoidossa.
This is why the EU must play the main role in managing the delicate situation in the area.
FinnishJohtava roolimme edellyttää kuitenkin tietojemme syventämistä ja koordinointia.
Our prominent role, however, means the data we have needs to be coordinated and explored more fully.
FinnishNälänhätä ja kuolemaan johtava nälkiintyminen ovat nimittäin aseina Sudanin sodassa.
Indeed, famine and death from starvation on a huge scale are being used as weapons of war in Sudan.
FinnishBKTL-perustaisten omien varojen hallitsevuuteen johtava kehitys herättää varmasti sekalaisia tunteita.
This shift towards the GNP resource can undoubtedly be viewed with mixed feelings.
FinnishEuroopan unionin johtava ulkopoliittinen periaate on monenvälisyys.
The guiding principle of European external policy is multilateralism.
FinnishKyllä, meidän on pysäytettävä turvattomuuteen ja suurempaan eriarvoisuuteen johtava kilpajuoksu.
Yes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
FinnishISO 27001 -sertifiointi: ISO27001 on maailman johtava tietoturvastandardi.
Certified for ISO 27001: ISO27001 is one of the best security benchmarks available across the world.
FinnishMelu on huolestuttava tekijä ja aivan liian usein työperäisiin terveydellisiin ongelmiin johtava tekijä.
It is indeed a worrying and all too frequent cause of occupational health problems.
FinnishEurooppa on maailman johtava synteettisten huumausaineiden valmistaja.
Europe is a world leader in the manufacture of synthetic drugs.
FinnishTurvallisuuden on oltava johtava periaate myös tulevaisuudessa.
However, safety must remain the guiding principle for the future, too.
FinnishJohtava periaatteemme oli ja on edelleen Euroopan yleinen etu.
Our guiding principle was, and remains, the general European interest.
FinnishKomissiolle taasen toimikauden johtava ajatus oli pyrkimys muuttua Euroopan hallitukseksi.
For your part, the governing idea of your legislature was that you would be the government of Europe.