FI johtaminen
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

johtaminen (auch: lyijy, johto, johtoasema, talutushihna)
volume_up
lead {Subst.}
Poliitikkojen vastuulla on kansan johtaminen ja vakuuttaminen, mutta myös kansalaisten kuunteleminen.
Politicians have a responsibility to lead and convince, but also to listen to ordinary people.
   Arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, teidän osaksenne on tullut muuttuneen unionin johtaminen.
   Mr Barroso, it has fallen to you to lead a changed Union.
Euroopan unionin johtaminen maailmanlaajuisen talouskriisin aikana ei ole helppo tehtävä.
Leading the European Union at a time of global financial crisis is no easy matter.
Voidaan kuitenkin huomata, että tämän mietinnön takana oleva tarkoitus ei ole pelkästään taloussuhteiden kehittäminen vaan ulkopolitiikan johtaminen EU:n puolesta.
However, it can be seen that the underlying purpose of this report is not only to develop economic relations but to conduct foreign policy on the part of the EU.
(DA) Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää John Bowisia erinomaisesta työstä näiden ei-niin-helppojen keskustelujen johtamisessa.
(DA) Mr President, I should like to thank Mr Bowis for doing an excellent job in conducting these not-so-easy negotiations.
Veden liiallinen otto, käsittelemättömien jätevesien johtaminen Jordaniin ja kontrolloimaton yhdyskuntajätteiden kaataminen siihen johtaneet käsittämättömiin terveysriskeihin ja vesipulaan.
Excessive water extraction, conducting untreated waste water to Jordan, and the uncontrolled dumping of community waste have led to unthinkable health risks and a shortage of water.

2. Physik

johtaminen (auch: johtuminen)

Beispielsätze für "johtaminen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishToimintoperusteinen budjetointi ja johtaminen ovat tämän uudistuksen kulmakiviä.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
FinnishEuroopan unionin johtaminen maailmanlaajuisen talouskriisin aikana ei ole helppo tehtävä.
Leading the European Union at a time of global financial crisis is no easy matter.
FinnishJohtaminen 21. vuosisadalla voidaan määritellä kolmen kysymyksen avulla.
Leadership in the 21st century is defined and evidenced by three questions.
FinnishMikrotason johtaminen on komission ja neuvoston asia, mutta haluamme kuitenkin valvoa sitä.
Micro-management is for the Commission and Council but we do want to have oversight.
FinnishJohtaminen, ei lennon- vaan puheenjohtaminen, ei ole toiminut meillä kovin hyvin.
Our controls, not in terms of air transport but in terms of speaking, have not worked properly.
FinnishJohtaminen on valitsemista eri vaihtoehtojen välillä, ja on olemassa monta eri vaihtoehtoa.
To govern is to make choices, and there are various choices available.
FinnishYksi kulmakivistä on luonnollisesti siviili- ja sotilassuhteiden demokraattinen johtaminen.
Of course, democratic leadership of civil and military relations is one of these cornerstones.
FinnishTavoiteltava päämäärä onkin nimittäin edelleen entistä vankemman ja demokraattisemman unionin johtaminen.
Our underlying aim is still sounder, more democratic governance of the Union.
FinnishPäivänpolitiikan johtaminen on pääministerin vastuulla.
The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.
FinnishHyvä jäsen Rack, äänestysten johtaminen oli minun vastuullani.
No, Mr Rack. It was I who was responsible for chairing Voting Time.
FinnishNopean hälytysjärjestelmän johtaminen ei saa missään nimessä olla elintarvikeviranomaisen tehtävänä.
Under no circumstances can the Food Authority have the task of managing the rapid alert system.
FinnishUnionin johtaminen tarkoittaa ratkaisun etsimistä Kreikkaa varten.
Leading the Union means seeking a solution for Greece.
FinnishHaluan, että kaikki elintarvikkeet merkitään siten, että kuluttajien johtaminen harhaan ei ole mahdollista.
I would like all food to be labelled in such a way that it is not possible to mislead consumers.
FinnishViitearvon johtaminen perustui siis eurojärjestelmän
The derivation of the reference value was therefore based
Finnish27 erilaisen maan johtaminen moniarvoisessa Euroopassa on haastava tehtävä ja te olette onnistunut siinä hyvin.
Leading 27 different countries in a pluralist Europe is a challenging task and you have done it well.
FinnishHyvä johtaminen on menestyksekkään kehityksen perusta.
Good governance is the basis for successful progress.
FinnishOn selvää, että Maailmanpankin poliittinen ja hallinnollinen johtaminen on näin ollen hyvin tärkeä aihe.
It is clear that the political and administrative management of the World Bank is thus an extremely important subject.
FinnishMeidän on estettävä kuluttajien johtaminen harhaan.
We must avoid consumers being taken for a ride.
FinnishKomissio katsoo, että kuluttajien harhaan johtaminen lampaanlihan alkuperästä ei ole yleinen ongelma.
It is not the Commission's view that there is a general problem of consumers being misled about the origin of sheep meat.
FinnishEsimerkillä johtaminen on ehdoton vaatimus, mutta pelkästään se ei riitä, kuten Kööpenhaminassa kävi selväksi.
Leading by example is a necessary requirement, but it is not enough on its own, as was demonstrated in Copenhagen.