FI ilmaista
volume_up
[ilmaisen|ilmaissut] {Verb}

Tässä parlamentissa voi äänestyksessä täysin vapaasti ilmaista mielipiteensä.
And there is complete freedom in this Parliament to express opinions through the vote.
(FR) Haluan ilmaista tyytyväisyyteni tämän mietinnön sisältöön.
- (FR) I should like to express my satisfaction with the content of this report.
Haluan myös ilmaista tyytyväisyyteni suojeltujen merialueiden laajentamisesta.
I also wish to express my satisfaction at the enlargement of the protected marine areas.
Haluaisin ilmaista mielipiteeni muutamasta jo mainitusta seikasta.
I should like to air one or two things which have already been said.
Tavoitteena on siis ilmaista selkeästi, miten me aiomme ilmanlaatupolitiikassamme edetä.
The aim, though, is to make it clear what direction we intend to take in this area of our policy on air quality.
Tämä kysymys on nimittäin nykyisin ilmassa, eikä asiaa voisi paremmin ilmaista, kun kyse on lentoliikenteestä.
Because, as things stand, that question is up in the air, which is a very appropriate expression when dealing with air transport.
Voit ilmaista tunteita hymiöiden avulla (lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Hymiöiden käyttäminen).
To convey emotion, consider using emoticons (see "Using emoticons" in this article below).
Arvoisa puhemies, yritän ilmaista ryhmäni enemmistön kannan, vaikka se ei olekaan yksimielinen.
Mr President, I shall do my best to convey the stance endorsed by the majority of my group if not unanimously.
Haluaisin ilmaista surunvalittelumme kaikkien viimeaikaisissa terrori-iskuissa surmansa saaneiden perheille.
I would like to convey our condolences to the families of all those who lost their lives in recent terrorist attacks.
Tällä tavoin voisimme täällä parlamentissa määritellä suuntaviivoja ja ilmaista mielipiteemme.
That would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Annamme kaikille jatkossa tilaisuuden ilmaista näkemyksensä tästä.
We will give everyone the opportunity to make known their views on this.
Mitä ilmeisimmin parlamentti ei kuitenkaan voi ilmaista kantaansa, jos ehdotusta ei ole.
But Parliament clearly cannot give its opinion if there is no proposal.
Olemme tehneet kansalaisille mahdottomaksi ilmaista heidän erimielisyytensä tästä hankkeesta.
We have made it impossible for people to register their dissent from the project.
Vastustan tällaista yltiöliberalistista logiikkaa ja olen halunnut myös ilmaista vastustukseni.
I am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
Haluan ilmaista ryhmämme tukevan tätä mietintöä.
I want to register our support for this report.
ilmaista (auch: osoittaa, merkitä, tarkoittaa)
volume_up
to denote [denoted|denoted] {Vb.} [förml.]
Ensimmäisenä on epäilemättä ihmisten kyky vastustaa sortoa, ilmaista vapaudenjanonsa ja osoittaa hiljaista rohkeutta.
Undoubtedly what comes first is the people's ability to stand up to oppression, to express their thirst for freedom, and to quietly display their courage.
Arvoisa puhemies, haluan ilmaista kiitollisuuteni kaikkien jäsenten, joille minulla oli tilaisuus selostaa tilanne, solidaarisuuden ja tuen osoituksesta.
Mr President, I should like to express my gratitude for the displays of solidarity and support from all Members to whom I have had the opportunity to explain the situation.
Haluaisin vielä ilmaista lyhyesti yhden ajatuksen siitä, mitä täällä jäsenten kesken on neuvoteltu, eli sanamuodosta siitä, miten ESR:ää käsitellään yhteisessä paketissa.
Allow me to briefly enunciate one more thought about what has been negotiated here between Members, namely, the wording about how the ESF is to be dealt with in the joint package.
ilmaista (auch: osoittaa)
volume_up
to evince [evinced|evinced] {Vb.} [förml.]
Oikeus ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa tai kielteisiä seuraamuksia on "lamppu, joka näyttää vapauden elävän" kuuluisan englantilaisen tuomarin lordi Devlinin sanoja lainatakseni.
The right to express one' s opinions without fear or consequence is to borrow a phrase from the great English judge Lord Devlin, -A lamp that shows that freedom lives.'
ilmaista (auch: esittää)
ilmaista (auch: tuoda julki)
Jos haluat, että ne muuttuvat, sinun on syytä osallistua ja ilmaista mielipiteesi.
If you want these concerns to be addressed, you need to participate and voice your opinion.
Toistan, että tämä on ryhmäni vähemmistön kanta, jonka kuitenkin tahdoin ilmaista.
This - I repeat - is the minority position of my group, but I did wish to voice it.
Lopuksi haluan ilmaista epäilyni suunnitelmista yhden eurooppalaisen puolustusmahdin aikaansaamiseksi.
Lastly I must voice doubts about the plans for a European defence force.

Beispielsätze für "ilmaista" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishHaluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
FinnishMielestämme demokraattisen Turkin pitäisi itse voida ilmaista mielipiteensä tästä.
We believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
FinnishEuroopan unionin täytyy ilmaista selvästi se, kuinka tärkeä tämä alue on meille.
The European Union must signal plainly how important this region is to us too.
FinnishHän ei mielestäni olisi voinut olla enemmän oikeassa eikä ilmaista asiaa paremmin.
I think she could not have been more accurate and could not have put it better.
FinnishHaluan kuitenkin ilmaista kantani täysistunnossa esitettyihin tarkistuksiin.
However, I should like to state my position on the amendments tabled in plenary.
FinnishHaluaisin kuitenkin ilmaista epäilykseni mitä tulee kahteen mietinnön kohtaan.
However, there are two points in the report about which I have certain misgivings.
FinnishSen täytyy ilmaista työpaikkoihin ja sijaintipaikkaan liittyvät aikomuksensa.
It will have to declare its intentions in regard to jobs and the location of work.
FinnishMitä ei voida terävästi ilmaista, siitä ei pidä antaa mitään varmoja lausuntoja.
You should not pronounce on a subject on which you cannot make any definite comments.
FinnishLopuksi haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni tilintarkastustuomioistuimelle.
I should like to conclude by expressing my deep gratitude to the Court of Auditors.
FinnishVesi ei kuitenkaan ole ilmaista - ei sen enempää kuin asunnot ja ruokakaan.
But water is not free of charge, any more than houses or food are free of charge.
FinnishMeidän on jälleen aika ilmaista Valko-Venäjälle selkeät yhteistyön kriteerit.
Once again it is time for us clearly to explain to Belarus the terms of cooperation.
FinnishHaluan ilmaista sosialistiryhmän puolesta tyytyväisyytemme sovittelun lopputuloksiin.
On behalf of the Socialist Group, I would welcome the results of the conciliation.
FinnishArvoisa puhemies, teidän tehtävänne on johtaa kokousta eikä ilmaista hämmästystä.
(DE) Mr President, it is your job to chair the debate, not proclaim your astonishment.
FinnishMicrosoft Security Essentialsin lataaminen ja asentaminen on ilmaista* ja helppoa.
Downloading and installing Microsoft Security Essentials is free* and easy.
FinnishTämä tekniikka on turvallista, se on kestävää, se on ilmaista ja ehtymätöntä.
This technology is secure, it is sustainable, it is free and it is infinite.
Finnish(SV) Neuvoston puheenjohtajana voin aluksi ilmaista asiani erittäin lyhyesti.
As President-in-Office of the Council, I can be very brief to start with.
FinnishHaluamme jälleen kerran ilmaista periaatteellisen kantamme tähän asiaan.
We wish once again to indicate the position of principle we adopt on this issue.
FinnishHaluaisin myös ilmaista myötätuntoni teitä ja brittikollegojanne kohtaan.
I would also like to extend my sympathy to you and your fellow British Members.
FinnishSe voidaan ilmaista lujasti mutta kohteliaasti, kuten parlamentti tekee sen tänään.
That can be expressed firmly but courteously, as Parliament is doing today.
FinnishArvoisa puhemies, haluan ensiksi ilmaista sympatiani kollega Howittin työtä kohtaan.
Madam President, I should first of all like to congratulate Mr Howitt on his report.