"huolia" Englisch Übersetzung

FI

"huolia" auf Englisch

FI huolia
volume_up
[huolin|huolinut] {Verb}

Yhtäältä on huolia siitä, että kansallisia käytäntöjä joudutaan muuttamaan liian nopeasti.
On the one hand, there is the worry that national practices will have to change too quickly.
Lyhyesti, nämä ovat Euroopan kansalaisten huolia.
For this is what Europe's citizens are worried about.
Turkin EU-jäsenyyden mahdollisuus herättää monia oikeutettuja kysymyksiä, pelkoja ja huolia.
The prospect of Turkish EU accession raises many legitimate questions, concerns and worries.

Beispielsätze für "huolia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishVoin ymmärtää, että säännöistä on aivan oikein talousarvioon liittyviä huolia.
I can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
FinnishMietinnössä ilmaistaan tietenkin monia huolia kulttuurisesta monimuotoisuudesta.
Of course, the report expresses a number of concerns about cultural diversity.
FinnishJotkut ovat esittäneet perusteltuja huolia köyhimpien maiden elintarviketurvasta.
Others have raised legitimate concerns about food security in poorer countries.
FinnishTässä mietinnössä korostetaan kulttuuriperinnön kunnioitukseen liittyviä huolia.
This report highlights concerns over the importance attached to cultural heritage.
FinnishYmpäristöongelmia ja terveyteen liittyviä huolia on käsiteltävä kiireellisesti.
Environmental problems and health concerns must be addressed as a matter of urgency.
FinnishKeskustelun aikana meillä on ollut monia huolia yleisten postipalvelujen suhteen.
Throughout the discussion we have had many concerns about universal postal services.
FinnishTarkkailijana ja konferenssiin osallistujana minulla on huolia tämän asian suhteen.
As an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
FinnishOlen kuunnellut tarkkaavaisesti arvoisan edustajan panttivankiasiasta kantamia huolia.
I have taken due note of the honourable member's concern about the hostage affair.
FinnishKazakstanin demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyy tietysti edelleen huolia.
Of course there are still concerns regarding democracy and human rights in Kazakhstan.
FinnishRomanian ohella useilla muilla jäsenvaltioilla on samanlaisia huolia.
There are several other Member States besides Romania that have similar concerns.
FinnishMeillä on kuitenkin myös huolia, jotka esitetään Ria Oomen-Ruijtenin mietinnössä.
We must have some concerns, however, which are also expressed in Mrs Oomen-Ruijten's report.
FinnishOn esitetty vakavia huolia siitä, mitä joillakin kolmansien maiden vesialueilla on tekeillä.
There are serious concerns about what is going on in some third-country waters.
FinnishHuolia on myös siitä, että ne saattavat heikentää alan kilpailukykyä.
There is also concern that they may reduce competitiveness in this sector.
FinnishHaluan kuitenkin kysyä, onko meille tullut tämän paremman tiedon myötä myös lisää huolia.
I wonder nonetheless if this greater knowledge has led to more concerns.
FinnishMinulla oli joitakin huolia, mutta katson, että niitä käsitellään lopullisessa tekstissä.
I had some concerns, but I think they are reflected in the final text.
FinnishMutta kaikilla EU:n johtajilla on vastuu käsitellä, todella käsitellä, ihmisten huolia.
But all EU leaders bear a responsibility to address, to really address the people's concerns.
FinnishTietojen jakaminen herättää tietysti myös huolia henkilötietojen suojaamisesta.
However, of course, information sharing also raises concerns about the protection of personal data.
FinnishBrysselissä pidetty maanantainen kokous ei ainakaan hälvennä näitä huolia.
Monday's meeting in Brussels does nothing to reduce this concern.
FinnishValtiossa on joitakin hyvin syvään juurtuneita ennalta omaksuttuja huolia.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
FinnishSe korostaa huolia myös Kambodžan oikeusjärjestelmän pätevyydestä ja riippumattomuudesta.
It also highlights concerns about the competence and independence of the Cambodian judiciary.