"houkuttelevia" Englisch Übersetzung

FI

"houkuttelevia" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "houkuttelevia" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "houkuttelevia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishLiikenneruuhkat eivät tee kaupungeista ja niiden keskustoista lainkaan houkuttelevia.
Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.
FinnishEurooppalaisten henkilöliikennepalvelujen on oltava houkuttelevia ja luotettavia.
Europe's passenger rail services must be attractive and reliable.
FinnishAlankomaissa ja Saksassa tiedetään olevan myös muita houkuttelevia alueita.
I know there were other attractive environments in the offing in the Netherlands and Germany.
FinnishNe menettäisivät tämän vuoksi paljon houkuttelevia tallennuksia.
That would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
FinnishNe ovat erittäin houkuttelevia tulevaisuudennäkymiä, erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina.
Those are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
FinnishVoitot ovat liian houkuttelevia ja energiannälkä on liian suuri.
The profits are too tempting, and the thirst for energy is too great.
FinnishNiiden olisi oltava käyttäjäystävällisiä ja mahdottomia väärentää, houkuttelevia, kulumattomia ja edullisia.
They should be convenient to use, counterfeit-proof, attractive, solid and good value.
FinnishTämän vuoksi alueista on tullut yhä vähemmän houkuttelevia ja niiden rappeutuminen on nopeutunut.
As a result, these areas have become increasingly unattractive and their deterioration has accelerated.
FinnishValtion laajat öljy-, kaasu- ja mineraalivarat, joihin kuuluu myös uraani, ovat luonnollisesti houkuttelevia.
The country's vast oil, gas and mineral resources, including uranium, are an obvious attraction.
FinnishUseat alukset todellakin kuljettavat vaarallisia tavaroita ja ovat näin houkuttelevia kohteita terrorismille.
A number of ships do indeed transport dangerous goods and, therefore, constitute perfect targets for terrorism.
FinnishValitettavasti se, että liikuntatunnit eivät ole houkuttelevia, johtaa toistuvien poissaolojen lisääntymiseen.
Unfortunately, the fact that physical education classes are not attractive leads to an increase in absenteeism.
FinnishEllemme luo houkuttelevia puitteita, tämä direktiivi jää pelkäksi paperiksi, koska kukaan ei halua käyttää sitä.
If we do not create an attractive framework, this directive will be a dead letter because no one will use it.
FinnishTämä koskee erityisesti niitä maaseutualueita, jotka eivät ole niin houkuttelevia matkailijoiden mielestä ja jotka siten unohdetaan.
This is particularly true of rural areas that are less attractive to tourists and are forgotten.
FinnishTarkastelemme myös seuraamuksia, joilla voidaan valvonnan tapaan tehdä petollisista menettelyistä vähemmän houkuttelevia.
We are also looking at sanctions that, in the same way as controls, will serve to discourage fraudulent behaviour.
FinnishSe sisältää varmastikin Euroopan parlamentin kannalta muutamia houkuttelevia näkökulmia demokratisoinnin suhteen.
It offers, in particular for the European Parliament, some attractive perspectives on the issue of further democratization.
FinnishLuomutuotanto voi tarjota hyvinkin houkuttelevia mahdollisuuksia erityisesti luonnonolosuhteiltaan vaikeimmilla alueilla.
Organic production may offer very tempting opportunities, especially in the regions with the harshest natural conditions.
FinnishIstunnot ovat erittäin houkuttelevia.
FinnishMeidän on paitsi annettava vuoristoalueille uusia resursseja myös tehtävä niistä jälleen houkuttelevia ja luotava niiden asukkaisiin uutta uskoa.
We must make mountain farming attractive again, give the farmers confidence, and give them resources.
FinnishHoukuttelevia tavoitteita on kyllä asetettu.
FinnishOlemme iloisia siitä, että EU:n tutkimusohjelmat ovat niin houkuttelevia ja tehokkaita, että muutkin maat osallistuvat niihin.
We are delighted that the EU's education programmes are so attractive and effective that other countries are joining them.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • houkuttelevia

Weitere Übersetzungen im bab.la Russisch-Deutsch Wörterbuch.