"heikkeneminen" Englisch Übersetzung

FI

"heikkeneminen" auf Englisch

FI heikkeneminen
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

heikkeneminen (auch: lasku, vähentyminen, rappeutuminen, pudotus)
volume_up
decline {Subst.}
Energiaomavaraisuuden heikkeneminen on EU:n vakava haaste.
The decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Kuten tupakkateollisuuden tilanne selvästi osoittaa, heikkeneminen on oikeastaan ollut pysyvää.
As the situation in the tobacco industry shows quite clearly, the decline has been steady.
EU:n ongelmana on energiaomavaraisuuden heikkeneminen.
The EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.

2. Im übertragenen Sinne

heikkeneminen (auch: mureneminen, murentaminen)
volume_up
erosion {Subst.} [übertr.]
Tämän monimuotoisuuden vähäinenkin heikkeneminen köyhdyttäisi kulttuurista perintöämme.
Any erosion of this diversity would constitute an impoverishment of our cultural heritage.
Viime viikkona käsitellyn sokerialan yhteydessä havaitsimme, kuinka vaikea ongelma etuuskohtelun heikkeneminen on puutteessa eläville AKT-valtioille.
We saw last week with sugar how sensitive the problem of preference erosion for needy ACP countries is.
Pelkäänpä, että tämä maitoalan jatkuva heikkeneminen on osa koko maatalousalalla havaitsemaamme yleistä suuntausta.
This continued erosion of the milk industry is, I am afraid, part of a general trend that we are witnessing throughout the agricultural industry.

Beispielsätze für "heikkeneminen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishIhmisoikeustilanteen yleinen heikkeneminen aiheuttaa EU:ssa syvää huolta.
The general deterioration in the human rights situation is causing the EU deep disquiet.
FinnishPelkään, että nykyistä laajentumista voidaan käyttää oikeuttamaan heikkeneminen.
I fear the current enlargement may be used to justify weakening.
FinnishRahanarvon heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti maanviljelijöiden tulotasoon.
Farmers' income is penalised by this depreciation of the currency.
FinnishTähän liittyy luonnollisesti myös perinteiden heikkeneminen.
This has also been accompanied, of course, by traditions being watered down.
FinnishUudelleenjärjestelyihin liittyy valitettavasti usein työntekijöiden elinolosuhteiden heikkeneminen.
Unfortunately, changes often bring about a deterioration of workers' living conditions.
FinnishSeurauksena on talouskasvumme heikkeneminen ja työttömyyden kasvu.
As a result, our economic growth is lower and unemployment higher.
FinnishTästä seuraa työolojen tason nopea heikkeneminen.
This will result in a sharp deterioration in the level of working conditions.
FinnishMonien ylämaiden ja epäsuotuisten alueiden heikkeneminen johtuu lampaankasvatuksen vähenemisestä.
Environmental degradation of many upland and less-favoured areas will result from diminishing sheep farming.
FinnishKannatan tarkistusta 26, jossa pyritään estämään tämä kansanterveyden suojelun kohtuuton heikkeneminen.
Amendment No 26, which I support, seeks to prevent this excessive weakening of public health protection.
FinnishOn myös unohdettava mielikuva siitä, että markkinoiden vapauttaminen ja turvallisuuden heikkeneminen kulkevat käsi kädessä.
We must also forget the idea that liberalisation and lack of safety go hand in hand.
FinnishMeidän on tosin tunnustettava, että WTO:n heikkeneminen ei ilman muuta tarkoita maailmanlaajuistumisen heikkenemistä.
But we shouldn' t fool ourselves: less WTO does not automatically mean less globalisation.
FinnishJuuri tämän vuoksi on niin surullista nähdä tiettyjen periaatteiden ja arvojen kauhistuttava heikkeneminen.
That is precisely why it is so sad to see certain principles and values being so horrendously eroded.
FinnishMaailman taloustilanteen heikkeneminen viime vuonna vaikutti ilman muuta kielteisesti Euroopan unioniin.
Last year's downturn in the world economic climate undoubtedly had a negative impact on the European Union.
FinnishYmpäristön tilan heikkeneminen kaupungeissamme on yhtä laajalle levinnyt ongelma kuin sosiaalinen epäjärjestys.
Environmental degradation in our towns and cities is as widespread as the problem of social dislocation.
FinnishVaihtoehtona on lausuntojen laadun heikkeneminen.
Either that, or the opinions would be of lower quality.
FinnishTalousarviota pitäisi siten lisätä 3 %, kun jäsenvaltioiden rahanarvon heikkeneminen on keskimäärin 1, 8 %.
The budget is intended to increase by 3 % whilst monetary depreciation in the Member States stands at 1.8 % on average.
FinnishEn halua, että prostituutioon liittyvä kaupunkejamme uhkaava asuinympäristön heikkeneminen jatkuu.
I do not want the deterioration of the living environment that accompanies the bordello industry to continue to threaten our cities.
FinnishJätteen radioaktiivisuuden heikkeneminen vie kauan ja voi matalammalla tasolla kestää kymmeniä tuhansia vuosia.
The radioactivity of that material takes a long time to diminish and can last for tens of thousands of years at a lower level.
FinnishKatson, että nyt tasapainoa horjuttaa sekä neuvoston epäsuotuisa kehitys että komission heikkeneminen.
I think the balance is currently being undermined by both the anomalous development of the Council and the weakening of the Commission.
FinnishGeorgian ja Venäjän välisten yhteyksien heikkeneminen saattaisi käynnistää negatiivisen kierteen Kaukasuksen alueella.
A deterioration of the links between Georgia and Russia could be the start of a negative spiral for the Caucasus region.