"heikentyminen" Englisch Übersetzung

FI

"heikentyminen" auf Englisch

FI heikentyminen
volume_up
{Substantiv}

heikentyminen (auch: heikotus)

Beispielsätze für "heikentyminen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJotkut asiantuntijat sanovat, että ruoste ja heikentyminen aiheuttavat ongelmia.
Some specialists do in fact say that there will be problems with rust and weakening.
Finnishaiempi heikentyminen aiheuttavat nousupaineita tuonti- ja tuottajahintoihin.
in the past are putting upward pressure on import costs and producer prices.
FinnishHedelmällisen maan asteittainen heikentyminen menneinä vuosina on ollut monimutkainen prosessi.
In the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
Finnish. - (RO) Maaperän heikentyminen on ongelma, jota ei voida sivuuttaa.
Soil deterioration is a problem which cannot be ignored.
FinnishSen välittömänä seurauksena on näiden maiden taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen heikentyminen.
This directly results in a deteriorating economic and social situation in these countries.
FinnishArmeijan roolin heikentyminen on myönteistä, mutta ainoastaan silloin, jos maalliset voimat pysyvät vallassa.
The reduced role of the army is positive, but only if secular forces remain in power.
FinnishKaikilla niillä aloilla, joilla toimemme haittaavat kilpailua, tuloksena on kilpailukyvyn heikentyminen.
In each area in which our actions hinder competition, the result is a deterioration in competitiveness.
FinnishKalastusyhteisöillä on nyt vaikea kausi, jolle on ominaista kalakantojen voimakas heikentyminen.
Fishing communities are currently undergoing a difficult period, marked by severe deterioration in fish stocks.
FinnishEkosysteemien tilan heikentyminen aiheuttaa kovan iskun taloudellemme ja Euroopan kansalaisten terveydelle.
The degradation of ecosystems will cause a severe blow to the health of our economies and of European citizens.
FinnishVastaajista 75 prosenttia väitti, että heidän terveytensä heikentyminen johtuu heidän tekemästään työstä.
Seventy-five per cent of respondents claimed that the worsening of their health is attributable to the work they do.
FinnishVaarana on, että tästä seuraa inflaation kasvu, luottamuksen heikentyminen ja EU:n valuutan vakauden vaarantuminen.
There is a danger of this leading to increased inflation, a loss of confidence and a less stable EU currency.
FinnishSuojauksen heikentyminen luokitellaan tilanteen vakavuuden mukaan.
Security updates. A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.
FinnishParas tapa pidentää akun käyttöikää, mutta seurauksena on suoritustehon hidastuminen ja näytön kirkkauden heikentyminen.
Power saver. The best choice for extending battery life. The cost? Slower performance and lower display brightness.
Finnish. ~~~ Suojauksen heikentyminen luokitellaan tilanteen vakavuuden mukaan.
Security updates. ~~~ A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.
FinnishMaaperän heikentyminen vaikuttaa kyseisillä alueilla asuvien ihmisten lisäksi taloudellisen kehityksen mahdollisuuksiin.
Soil deterioration not only affects the lives of people living in the relevant regions, but also the potential for economic development.
FinnishToinen tavoite on turvata banaanintuottajien tulot ja estää banaanialan taloudellisen tilanteen heikentyminen.
The second objective is to safeguard the incomes of banana producers and to prevent the economic situation of the banana sector from deteriorating.
FinnishTästä laajentumisesta ei voi olla seurauksena muu kuin rahatalouden yleinen heikentyminen erityisesti nykyisissä jäsenvaltioissa.
This enlargement can therefore only be accompanied by a general reduction in financing, in particular for the existing Member States.
FinnishKuluttajien luottamuksen menettäminen – tai vaikkapa vain sen heikentyminen – voi vaikuttaa merkittävästi talouteemme ja yhteiseen vaurauteemme.
A loss of consumer confidence – even by a small amount – can have significant repercussions for our economy and collective wealth.
FinnishNeuvoston 10. maaliskuuta antamien päätelmien tuloksen heikentyminen on seurausta siitä, että päätöksessä sovellettiin toista tapaa, joka edellytti yksimielisyyttä.
The poorer result of the Council conclusions of 10 March is due to the fact that these were adopted differently, through unanimity.
FinnishTilanteen heikentyminen herättää epäilyksiä siitä, pyrkiikö presidentti Obiangin hallitus tosissaan edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.
This deterioration casts doubt on whether President Obiang's regime has a genuine desire for democratisation and respect for human rights.