FI heikentää
volume_up
[heikennän|heikentänyt] {Verb}

1. Allgemein

Tämänkaltainen päätöslauselma heikentää Euroopan unionin toimielinten uskottavuutta.
Resolutions of this kind undermine the credibility of the European institutions.
Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja heikentää joustavuutta useistakin syistä.
The CCCTB will undermine this flexibility for a number of reasons.
Joustavuudella ei pitäisi kuitenkaan heikentää direktiivin uskottavuutta.
However, flexibility should not undermine the credibility of the directive.
Ehdotus ei ole kunnianhimoinen, ja se heikentää unionin asemaa maailmassa.
This proposal lacks ambition and diminishes Europe’s role in the world.
Euroopassa ne, jotka halusivat heikentää huippukokousta sillä verukkeella, että Robert Mugaben oli läsnä Lissabonissa, hävisivät.
Those in Europe who wanted to diminish the summit on the pretext of Robert Mugabe's presence in Lisbon have lost.
Tämän ei kuitenkaan ole tarkoitus heikentää viljelijöiden ensisijaista roolia tuotteidensa turvallisuuden varmistamisessa.
This is not, however, to diminish the primary role of farmers in ensuring the safety of their produce.
heikentää (auch: haitata)
Päätöslauselman muotoilu heikentää komission ehdotusta.
The ways in which the resolution is worded impair the Commission's proposals.
Hiiri voi olla likainen, mikä voi heikentää suorituskykyä.
The mouse may be dirty which can impair performance.
Kuluttajansuojan tasoa ei saisi heikentää esteitä vähentämällä.
In addition, consumer protection levels should not be impaired by the dismantling of barriers.
Kaikki yritykset laimentaa, heikentää tai lykätä tehtyjä lupauksia on torjuttava.
Any attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Jos tarkistus hyväksytään, se voi heikentää avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.
If accepted, the amendment could weaken transparency requirements.
Voimavarojen hajottamisesta ei ole mitään hyötyä, se ainoastaan heikentää naisliikettä.
Dividing resources is of no use whatsoever, except to weaken the women’s movement.
Kolmanneksi meidän on rehellisesti myönnettävä, että euron ja dollarin välinen kurssi heikentää energian hinnannousua: nousu on euroissa 160 prosenttia ja dollareissa 340 prosenttia.
Thirdly, let us be frank about the fact that the euro/dollar exchange rate is attenuating energy price rises: they are up 160% in euro, 340% in dollars.
heikentää (auch: vaimentaa, kostuttaa)
Tämä johtaa työpaikkojen menetykseen alueilla, joissa on tiukemmat työnormit, ja työntekijöiden ostovoiman vähentymiseen, mikä puolestaan heikentää kulutustuotteiden kysyntää.
This leads to loss of jobs for employees in regions with higher employment standards and to a loss in the purchasing power of employees, which damps down demand for consumer goods.
He nousevat aikanaan vastarintaan, jos he huomaavat, että kolmansista maista tuleva tuonti heikentää vaatimustasoa.
They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries.
Jos kyse on tästä, heikentää se mielestäni parlamenttia tuntuvasti.
If that is the case, I find it very debilitating for this Parliament.
Se voisi heikentää talouttamme; tehdä meistä kilpailukyvyttömiä samalla kun kehitysmaat laukkaavat eteenpäin.
It could decimate our economy; make us uncompetitive while the developing world gallops ahead.
Euroopan unionissa on monia, joiden mielestä se syrjii ja heikentää naudanliha-alaa Euroopan unionissa ja erityisesti omassa maassani.
There are many in the European Union who feel that it will discriminate against and decimate the beef industry in the European Union, and particularly in my own country.
heikentää (auch: veltostaa)
Tietyt henkilöt, jotka kutsuvat itseään työväen puolustajiksi, haluavat heikentää direktiiviä ja tehdä siitä tehottoman.
Certain self-styled defenders of working people want to emasculate the directive, and to render it toothless.
Meidän ei siksi pitäisi heikentää ehdotusta poistamalla palkkakysymystä direktiivin alasta tai soveltamalla sitä vain työntekijöihin, joiden työsopimus kestää yli 12 kuukautta.
It is for this reason that we should not emasculate the proposal by removing pay from the scope of the directive or applying it only to workers in assignments of more than 12 months.
heikentää (auch: uuvuttaa)
Tällä tavalla saatamme heikentää unionin uskottavuutta, jota kuitenkin pitäisi vahvistaa tässä ratkaisevassa vaiheessa, joka käynnistyi Balin konferenssissa.
In this way we risk sapping Europe's credibility, rather than reinforcing it in a crucial phase like the one initiated by the Bali Conference.

2. "tunnetta ym."

heikentää (auch: vähentää)
volume_up
to dilute [diluted|diluted] {Vb.} [übertr.]
Miten sitten toimimmekin, emme saa heikentää CITES-yleissopimuksen uskottavuutta.
What we do must not dilute the credibility of CITES itself.
Näiden sääntöjen yhtenäisyyttä koetellaan yrityksillä heikentää niitä kansallisista syistä.
The integrity of these rules will be tested by attempts to dilute them for national reasons.
Emme saa antaa EU:n puolustustavoitteita koskevan hämmingin heikentää tai vähentää sitä.
We must not allow the distraction of EU defence ambitions to dilute or undermine this.

Beispielsätze für "heikentää" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSe heikentää legitiimiyttämme kansalaisten silmissä, ja meidän on puolustauduttava.
It is reducing our legitimacy in the eyes of citizens and we have to fight back.
FinnishJos Euroopan unioni unohtaa tämän, se toimii itseään vastaan ja heikentää itseään.
If the European Union forgets this, it acts against itself and weakens itself.
FinnishTätä kehotusta on noudatettava kirjaimellisesti: sitä ei saa kiertää tai heikentää.
This must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
FinnishTämä pehmennys heikentää kannustinta kehittää uutta vähähiilistä teknologiaa.
This relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
FinnishJotkin menettävät toisia enemmän, mikä heikentää eurooppalaista yhteishenkeä.
Some will lose more than others, and the European spirit will be the weaker for it.
FinnishKaikki tämä heikentää luottamusta politiikkaan, mikä saattaa meidät huonoon valoon.
All of this undermines confidence in politics, and that reflects badly on us.
FinnishEnsinnäkin mietinnössä on todettu, että sosiaaliturvajärjestelmiä ei saa heikentää.
Firstly, the report says that there should be no adverse social consequences.
FinnishTerrorismin torjunta ei saa heikentää sananvapautta eikä kokoontumisvapautta.
Combating terrorism must not overshadow freedoms of expression and assembly.
FinnishSe heikentää jälleen kerran palveluja, joihin parlamentin jäsenet ovat oikeutettuja.
It is yet another undermining of the services to which Members are entitled.
FinnishVenäjän tapa heikentää liuskekaasun uuttamishankkeita aiheuttaa lisähuolta.
Russia's discrediting of shale gas extraction projects is causing additional alarm.
FinnishOn selvää, että tämä voi heikentää tieliikenteen turvallisuutta ja kilpailua.
Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
FinnishJäsen Karas, tämän ei kuitenkaan pitäisi heikentää yritysten oikeusturvaa.
This, however, Mr Karas, should not reduce the legal certainty for companies.
FinnishSe, että näistä perusperiaatteista ei muistutettu, heikentää päätöslauselman merkitystä.
The omission of these founding principles weakens the impact of the resolution.
FinnishEU:n pidättäytyminen vesittää viestiä merkittävästi ja heikentää itse neuvostoa.
The EU's abstention waters down the message considerably, and weakens the Council itself.
FinnishTämä heikentää parlamentin institutionaalista ja yleensäkin poliittista asemaa.
That lessens its institutional and, more generally, its political role.
FinnishPoikkeuksia on liikaa, eikä direktiivin periaatetta saa heikentää liikaa.
There are too many exemptions, and the principle must not be unduly weakened.
FinnishEU heikentää eurooppalaisten kansallista itsemääräämisoikeutta alalla toisensa jälkeen.
The EU is removing Europeans’ national self-determination in area after area.
FinnishTekijöiden ja säveltäjien kannalta tämä kompromissi heikentää tekijänoikeussuojaa.
For authors and composers, this compromise weakens copyright protection.
FinnishMielestämme sitä ei pitäisi heikentää sillä, että se avataan nyt useammille jäsenille.
We feel it should not be weakened by opening it up at present to a wider membership.
FinnishSe puolestaan heikentää suojelua ja ponnistuksen hallintaa koskevia aloitteita.
This in turn undermines conservation and effort management initiatives.