"hallinnointi" Englisch Übersetzung

FI

"hallinnointi" auf Englisch

FI hallinnointi
volume_up
{Substantiv}

hallinnointi (auch: hallinto, johto)
Toimintoperusteinen budjetointi ja hallinnointi on avain parempaan hallintoon.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Euroopan unionin erillisvirastojen hallinnointi ja budjetointi on edelleen selkiintymätöntä.
The administration of the EU special agencies is still unclear.
Nykyaikaistettu hallinnointi, johon liittyy ulkoistaminen, on vastaus tähän haasteeseen.
Administration and modernised management, including externalisation, will provide answers to this challenge.

Beispielsätze für "hallinnointi" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishPohjois-Irlannin edustajakokouksen vastuulla on näiden varojen hallinnointi.
The Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
FinnishSe osoittaa, miten tärkeää näiden oikeuksien asianmukainen hallinnointi on.
This highlights the importance of such rights being managed appropriately.
FinnishVahvistimme myös hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä havaitut vakavat puutteet.
We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems.
FinnishTalousunionin tärkein merkitys on unionin taloudellinen ja sosiaalinen hallinnointi.
This economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
FinnishOhjelman hallinnointi osoitetaan viranomaiselle, jonka toimivalta on selkeästi jaettu.
Management of the programme will be designed for clear shared authority.
FinnishToimintaperiaatteet ja hallinnointi edellyttävät tukea alan toimijoilta.
Policy and management are dependent on the support base within the sector.
FinnishAinoastaan sen hallinnointi on annettu toimiluvalla yksityiselle yritykselle.
All there is is a concession for its management by a private company.
FinnishHaluamme tulevaan uudistukseen kurinalaisia uusia hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä.
We expect to see rigorous new management and control systems in the forthcoming reform.
FinnishYhteisön syrjäisemmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi (keskustelu)
Management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)
FinnishYhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi (
Management of fishing fleets registered in the outermost regions (
FinnishToiseksi ohjelmien täytäntöönpano ja hallinnointi voisi olla erittäin hankalaa.
The other risk would be that it would be excessively complex to implement and manage programmes.
FinnishKomission huono hallinnointi tahraa kaikkien unionin toimielinten maineen.
The Commission's poor management tarnishes the reputation of all the European institutions.
FinnishSamanaikaisesti tiedämme, että maatalouden menojen hallinnointi on parantunut tasaisesti.
At the same time we know that management of agricultural expenditure has steadily improved.
FinnishTämän suvantovaiheen hyvä hallinnointi on välttämätöntä, jotta toivo rauhasta pysyisi elossa.
Good management of this vacuum is required so that the momentum for peace is kept alive.
FinnishJoka tapauksessa rahastot ja niiden hallinnointi muuttuvat paljon avoimemmiksi.
In any case the outcome would be far greater transparency regarding the nature and management of funds.
FinnishHallinnointi merkitsee valintojen tekemistä ja painopisteiden asettamista.
Governing means making choices and establishing priorities.
FinnishOn perustettava tehokkaampia hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä.
More effective management and control systems must be established.
FinnishKuten tiedätte, arvoisa komission jäsen, hallinnointi tarkoittaa katsomista eteenpäin.
As you know, Commissioner, management means looking ahead.
FinnishTähän politiikkaan kuuluu tietenkin myös muuttoliikkeen hallinnointi.
These policies will inevitably include migration management.
FinnishTilinpäätösstandardeja luovien rakenteiden hallinnointi on tärkeää.
The governance of the structures that develop these accounting standards is a very important matter.