"elinkeinoelämä" Englisch Übersetzung

FI

"elinkeinoelämä" auf Englisch

FI elinkeinoelämä
volume_up
{Substantiv}

elinkeinoelämä (auch: yritys, asia, juttu, ala)
volume_up
business {Subst.}
Myös elinkeinoelämä hyötyisi saasteiden aiheuttamien sairastamisien vähenemisestä.
Business would also benefit as a result of less illness caused by pollutants.
Talousfoorumi oli loistava osoitus siitä, että maailman elinkeinoelämä haluaa kantaa vastuuta globaaleista haasteistamme.
The Economic Forum was an excellent indication that world business wants to take responsibility for the global challenges facing us.
Kuluttajat ja elinkeinoelämä saavat merkittävää etua tällaisesta kehityksestä niin alempien hintojen kuin uusien palvelujen muodossa.
Consumers and the business world will benefit significantly from this sort of development both in the form of lower prices and new services.

Beispielsätze für "elinkeinoelämä" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSanottakoon suoraan, että kuluttajat, kansalaiset ja elinkeinoelämä maksavat hinnan tehottomasta lainsäädännöstä.
Let us be clear. It is the consumer, the citizen and businesses that pay the price when laws are not effective.
FinnishPerusajatuksena oli myös ottaa elinkeinoelämä ja pk-yritykset mukaan sekä laajentaa tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia ja innovatiivisia teknologioita.
The philosophy was also to involve industries and SMEs and to broaden the horizons for research funding and innovative technologies.
FinnishMielestäni on käsittämätöntä, että kansalaiset ja elinkeinoelämä joutuvat vastuuseen ja että valtioon kytköksissä olevat yritykset vapautetaan tällaisesta vastuusta.
I find it inexplicable that the public and businesses will be held liable and that businesses allied to the state will be exempted from this kind of liability.
FinnishOlen samaa mieltä tästä, mutta samalla pidän tärkeänä sitä, että elinkeinoelämä ei saa määrätä opetusohjelmien sisältöä eikä tavoitteita.
I agree with the general tenor of this, but at the same time I set store by the fact that it is not industry which determines the substance of educational programmes and learning targets.
FinnishKauaskatseisen, mm. markkinoiden avautumista koskevan politiikan avulla Ruotsin elinkeinoelämä on saavuttanut merkittävää menestystä niin vanhassa kuin uudessakin taloudessa.
Thanks to a forward-looking policy which included opening up markets, Swedish industry in both the old and the new economies shows significant success.
FinnishOn tietenkin ensiarvoisen tärkeää saada sisämaa avautumaan ja raivata tiet maamiinoista, jotta elinkeinoelämä ja uudelleenasuttaminen tulevat mahdollisiksi.
But certainly it is essential to open up the interior of the country and make roads safe from landmines so that economic life and the resettlement of people can take place.