FI edistää
volume_up
[edistän|edistänyt] {Verb}

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on mahdollista ja välttämätöntä edistää kaupalla.
It is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
Sillä tavalla voidaan edistää luottamuksen lisääntymistä Eurooppa-projektia kohtaan.
That is the way to contribute to increasing confidence in the European project.
Tällä sektorilla tehtävät uudistukset voivat siksi edistää parannuksia ja kasvua.
Reforms in this sector can therefore contribute to improvements and growth.
Lukuisilla olemassa olevilla välineillä voisi aivan varmasti edistää toimintojen palauttamista.
A number of instruments exist that would undoubtedly encourage relocalisation.
Työajan lyhentäminen voi edistää työllisyyttä, mutta tiettyjen ehtojen vallitessa.
A reduction in working time may encourage employment, but only under certain conditions.
Meidän on kannustettava henkistä ilmapiiriä, joka edistää lasten hankintaa.
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Haluamme edistää luonnonmukaista viljelyä ja uusia kastelujärjestelmiä.
We want to advance environmental farming and new irrigation systems.
Ihmisoikeuksia koskeva taisteluni edistää demokratiaa Turkissa.
My struggle for human rights will advance the cause of democracy in Turkey.
Kolmantena tavoitteena on edistää keskusteluja siitä, mitä tapahtuu vuoden 2012 jälkeen.
Thirdly, to advance the discussions on what will happen after 2012.
Ilmoitimme myös selvittävämme, mikä olisi paras tapa edistää tätä asiaa.
And we also said that we will try to find the best possible way to carry the matter forward.
Luotan täysin jäsen Hautalan kykyyn edistää asiaa.
I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Prosessin eteneminen on yleisesti ottaen myönteistä, vaikka joitakin osa-alueita on tarpeen edistää.
This process continues to be wholly positive, although some areas need to be driven forward.
Niissä käsitellään erityisesti rakenteellisia kysymyksiä, jotka voivat edistää koheesiota.
In particular, they refer to structural issues that could foster such cohesion.
On todellakin olennaisen tärkeää edistää yliopisto-opiskelijoiden yrittäjyysohjelmia.
Indeed, it is essential to foster entrepreneurship programmes for university students.
Tämä on tärkeää, jos haluamme edistää talouden elpymistä ja torjua protektionismia.
This is essential if we are to foster economic recovery and fight protectionism.
Tätä kulttuurista monimuotoisuutta pitää paitsi puolustaa myös tukea ja edistää.
Cultural diversity must not just be safeguarded: it must be furthered and promoted as well.
Sen tarkoituksena on edistää Kosovon vakautumista ja normalisoitumista edelleen.
Its purpose is to contribute to the further stabilisation and normalisation of Kosovo.
Tämä on peitelty tapa edistää ulkopolitiikan lisämilitarisointia.
This is disguised language for a further militarisation of foreign policy.
Kaikki tämä edistää turvallisuutta ja lisää potilaiden luottamusta.
All of this will improve safety levels and increase patients' confidence.
Haluamme edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta; haluamme lisätä sosiaaliturvaa.
We wish to improve social cohesion; we want more social protection.
Haluamme myös edistää vapaaehtoista paluuta ja parantaa menettelyn oikeustakuita.
We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Miten tämä oikein edistää ympäristönsuojelua?
What is the advantage of this for the environment?
Talousarviomenettelyssä tällainen on täysin uutta mutta edistää työn etenemistä.
That is something which is completely new in the budget procedure but which is an advantage as the work continues.
Biokaasun kolmas selkeä etu on, että toisin kuin biopolttoaineiden sen ei tarvitse estää elintarviketurvaa vaan se ennemminkin edistää sitä.
A third distinct advantage for biogas is that, unlike biofuels, it need not hinder food security but, rather, help it.
edistää (auch: lahjoittaa)
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on mahdollista ja välttämätöntä edistää kaupalla.
It is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
Biopolttoaineilla voidaan merkittävästi edistää tämän tavoitteen saavuttamista.
Biofuels can significantly contribute to this aim.
Sillä tavalla voidaan edistää luottamuksen lisääntymistä Eurooppa-projektia kohtaan.
That is the way to contribute to increasing confidence in the European project.
Paras tapa edistää työpaikkojen säilymistä on kuitenkin yritysten menestyminen.
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Aktiivisina toimijoina poliittisella näyttämöllä voimme edistää innovaatiota.
As people who are active in the political arena we can promote innovation.
Komissio edistää tiettyjä kumppanuushankkeita seuraavaksi luettelemillani aloilla.
The Commission will promote specific initiatives for partnerships in the following areas.

Beispielsätze für "edistää" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSe aikoo edistää pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä ja paljon, paljon muuta.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
FinnishKolmanneksi vuoropuhelua voidaan edistää helpottamalla EU:n viisumipolitiikkaa.
Thirdly, dialogue could be assisted through a relaxation of the EU's visa policy.
FinnishMenneisyyden ongelmat on ratkaistava, mikäli haluamme edistää asiaa tehokkaammin.
The problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
FinnishHalutessamme taata Euroopan kilpailukyvyn meidän täytyy edistää innovaatioita.
If we want to ensure that Europe is competitive, we have to work on innovation.
FinnishUudella asetuksella voidaan edistää kilpailua EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoilla.
The new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
FinnishSe vastaa ihmisten voimakasta halua edistää taloudellista oikeudenmukaisuutta.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
FinnishSiksi meillä jokaisella on velvollisuus suojella ja edistää luovuutta Euroopassa.
That is why we all have a duty to protect and reinforce creativity in Europe.
FinnishOlemme kaikki sitä mieltä, että on löydettävä tehokas keino edistää palveluja.
We all agree that we need to find an effective way of making progress on services.
FinnishMuussa tapauksessa on kysyttävä, onko tämä oikea tapa edistää kurdien identiteettiä.
Otherwise, is this the right way to guarantee the promotion of Kurdish identity?
FinnishKomissio edistää kuluttajan oikeuksia koskevaa tietoa erilaisilla välineillä.
The Commission promotes awareness of consumer rights through various instruments.
FinnishToivon, että voimme edistää tämän toteutumista yhdessä muiden toimielinten kanssa.
I hope that we can engage in an exercise with the other institutions on this.
FinnishOn tärkeää, että EU edistää vientituotteiden myyntiä näkyvästi ja tehokkaasti.
It is essential that the EU play a visible and effective role in promoting exports.
FinnishNiiden tarkoitus on mahdollistaa lisätuotot ja edistää näiden satamien kehitystä.
That provides for additional earnings and contributes to development of these ports.
FinnishTämä parantaa niiden luettavuutta ja edistää samalla EU:n toimien johdonmukaisuutta.
This improves their readability and promotes the coherence of the Union’s action.
FinnishToivon tietenkin, että Eurooppa-neuvosto vahvistaa tämän ja edistää tätä tointa.
I hope of course that the European Council will confirm and endorse this orientation.
FinnishEntistä suurempien markkinoiden avautuminen edistää talouden kasvukehitystä.
The opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
FinnishTällä tavalla niillä voidaan edistää merkittävästi lainsäädäntötyön parantamista.
In this way, they can make a considerable contribution to better law making.
FinnishKymmenen vuoden siirtymäkausi on paras tapa edistää munivien kanojen hyvinvointia.
A ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
FinnishTaidekasvatus edistää hyvinvointia, luovuutta ja sosiaalista integraatiota.
Artistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
FinnishKoheesiopolitiikalla voidaan edistää merkittävästi väestön elintason nostamista.
It contributes significantly towards raising the standard of living of the population.