FI

avustaa [avustan|avustanut] {Verb}

volume_up
Näin vain annetaan teurastamoiden henkilökunnalle mahdollisuus avustaa virkaeläinlääkäriä.
It only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Ryhmä avustaa komissiota tiedotusvälineympäristöä koskevien uusien toimien suunnittelussa.
This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
Tämä on mielestämme kuitenkin tarpeellinen lisäys lisenssijärjestelmään, jotta voimme avustaa tuojamaita.
But in order to assist importing countries we felt it was a necessary complement to the licensing mechanism.
Ehkä esittelijät voisivat avustaa meitä tai osallistua kanssamme näihin tapahtumiin.
Maybe the two rapporteurs could help us or be with us at these events.
Tässä yhteydessä kyse on erityisesti siitä, että voidaan avustaa tuberkuloosipotilaita.
In this context, help for patients with TB is particularly important.
Mielestäni me voisimme avustaa enemmän sen hankkeita.
I think we could offer more help to their projects.
avustaa (auch: yllyttää)
avustaa (auch: auttaa)

Beispielsätze für "avustaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSiten on valitettavaa, jos poliisi avustaa keskustelun tukahduttamisessa.
It is therefore regrettable if the police are assisting in stifling the debate.
FinnishMeidän pitäisi avustaa näitä maita ja ennen kaikkea UNHCR:ää paljon nykyistä enemmän.
We should provide far more aid to those countries, and especially the UNHCR.
FinnishUnioni avustaa sitä näissä pyrkimyksissä myöntämällä merkittävää tukea.
Substantial support from the Union is being provided as assistance to these efforts.
FinnishEhkä esittelijät voisivat avustaa meitä tai osallistua kanssamme näihin tapahtumiin.
Maybe the two rapporteurs could help us or be with us at these events.
FinnishNäin vain annetaan teurastamoiden henkilökunnalle mahdollisuus avustaa virkaeläinlääkäriä.
It only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
FinnishNäin ollen mailla on velvollisuus toisaalta tarjota opetusta ja toisaalta avustaa siinä.
Hence, on the one hand, there is a duty to provide and, on the other, a duty to assist.
FinnishRyhmä avustaa komissiota tiedotusvälineympäristöä koskevien uusien toimien suunnittelussa.
This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
FinnishTässä yhteydessä kyse on erityisesti siitä, että voidaan avustaa tuberkuloosipotilaita.
In this context, help for patients with TB is particularly important.
FinnishTämän mekanismin toteuttaminen uskotaan komissiolle, jota avustaa siinä komitea.
The implementation of this mechanism will be entrusted to the Commission, supported by a committee.
FinnishEuroopan unioni, joka avustaa suuresti Angolaa, on ollut tähän asti passiivinen suhteessaan siihen.
Europe, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
FinnishVoimme ainoastaan avustaa niitä, kunhan tehdään jotakin laadun ja tehokkuuden…
We can only give them a helping hand, provided something is done about the quality and effective …
FinnishLuonnollisesti tehokkaan Europolin tulee avustaa jäsenvaltioita tässä.
The Member States ought, of course, to be assisted in this matter by an effective Europol.
FinnishTässä työssä komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea.
The Commission will be assisted in its work by a committee made up of representatives of Member States.
FinnishSTOA avustaa näitä valiokuntia erikoisaloilla, joilla tiede ja tekniikka ovat hallitsevassa osassa.
STOA assists these committees in areas where science and technology play a dominant role.
FinnishMiksi on niin tärkeää avustaa Makedoniaa nopeasti ja tehdä se siis viraston kautta?
Why is it so important to grant aid in Macedonia so quickly now and to do this, therefore, via the Agency?
FinnishLisäksi budjettikomitea avustaa EKP:n neuvostoa EKP:n budjettiin liittyvissä asioissa.
In addition, the Budget Committee assists the Governing Council in matters related to the ECB's budget.
FinnishEU rahoittaa ja avustaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia esimerkiksi seuraavilla aloilla:
The EU provides funding and grants for a broad range of projects and programmes covering areas such as:
FinnishAsetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.
In implementing the regulation, the Commission shall be assisted by the Statistical Programme Committee.
FinnishVirasto on palvelulaitos, jonka tehtävänä on avustaa meitä.
The agency will be a service facility with the job of assisting us.
FinnishOn oikein, että yhteisön pitäisi avustaa jälleenrakennuksessa.
It is right that there should be Community aid for restoration.