"asia" Englisch Übersetzung

FI

"asia" auf Englisch

volume_up
asia {Subst.}
EN
EN

"Asia" auf Finnisch

volume_up
Asia {Eigenn.}
FI

FI asia
volume_up
{Substantiv}

asia (auch: selkkaus, syrjähyppy, esine)
volume_up
affair {Subst.}
Hyvät naiset ja herrat, Euroopan integraatio on erittäin poliittinen asia.
Ladies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
Siksi Euroopan parlamentin jäsenten palkkaus ja verotus ovat kansallinen asia.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
Eikös tämä säälittävä asia ole omiaan muistuttamaan protektionismin puolustajia?
What better rebuke to the defenders of protectionism than this sorry affair?
asia (auch: yritys, juttu, ala, liike)
volume_up
business {Subst.}
Toiseksi erittäin moni asia riippuu yhteistyöstä yritysmaailman kanssa.
Secondly, an awful lot depends on the cooperation of business and industry.
Tämän parlamentin asia ei ole sanella myöskään ehdokaslistojen sukupuolijakaumaa.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
Ei ole EU:n asia säännellä tämän kaltaisia konkreettisia ongelmia.
It is not the business of the EU to regulate concrete problems like the current one.
asia (auch: syy, aiheuttaja, aihe, peruste)
volume_up
cause {Subst.}
Tämä on huolestuttavaa, ja asia tulisi tarkistaa asianomaisten perussopimusten perusteella.
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Tiedän, että asia on sydäntänne lähellä ja että puhutte siitä intohimoisesti.
I know that this is a cause for concern for you, which you express with passion.
Juuri tämä asia herättää huolta Yhdysvaltain ja EU:n välisessä yhteistyössä.
There is cause for concern over the EU-US partnership in this particular area.
asia (auch: huoli, huolehtiminen)
volume_up
concern {Subst.}
Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen on meidän kaikkien asia.
Safeguarding the health and safety of workers is a concern for us all.
Tämä on huolestuttavaa, ja asia tulisi tarkistaa asianomaisten perussopimusten perusteella.
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Tämä asia on todellinen huolenaihe monissa Euroopan osissa, myös Skotlannissa.
This is a matter of real concern in many parts of Europe, including Scotland.
asia (auch: tehtävä, aukio, kämppä, paikka)
volume_up
place {Subst.}
Arvoisa komission jäsen, teidän on huolehdittava siitä, että asia tutkitaan.
Commissioner, you should ensure that investigation takes place.
Ilmeisesti se, mitä tapahtui jälkeenpäin neuvostossa, on hieman eri asia.
Obviously, what took place in the Council afterwards is slightly different.
Sen tekeminen elinpaikaksi mutta ei kotimaaksi, on täysin eri asia.
Making it into a place to live, but not into a homeland, is a different matter entirely.
asia (auch: homma)
volume_up
thing {Subst.}
Vielä yksi asia: uusiutuvat energialähteet ovat yksi asia ja ydinenergia toinen.
One more thing: renewable sources of energy are one thing and nuclear energy is another.
Yksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia on ohjaava periaatteemme.
One thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
Pahin asia kuitenkin täällä parlamentissa on sanojen ja tekojen epäsuhtaisuus.
But the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
volume_up
count {Subst.}
Kuitenkin meidän kaksinaismoralismimme ilmenee monin tavoin, ja asia on hyvin vakava.
However, there is evidence of doublespeak on several counts and the matter is very serious.
Bulgaria voi luottaa neuvoston apuun vastaisuudessa, kun asia pyritään saattamaan myönteiseen lopputulokseen.
Bulgaria can count upon the Council’s help in the future in seeking a positive outcome to this matter.
Tämä on pääministerien asia. Tässä pääministerit kuitenkin epäonnistuivat kaksi kertaa.
It is a job for the top man, but in this case the top men have failed on two counts.
asia (auch: tehtävä)
volume_up
errand {Subst.}

Beispielsätze für "asia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
If that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
FinnishÄänestän tämän asetuksen puolesta, koska asia koskee juuri valvontajärjestelmää.
I voted for this amendment of the regulation since it concerns the control body.
FinnishAsia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
The issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishAsia on taattava Yhdysvaltojen kanssa solmitulla yksiselitteisellä sopimuksella.
You need to guarantee that by means of unambiguous agreements with the Americans.
FinnishOn hyvä asia, että nämä yhteistyöohjelmat on käynnistetty uusista lähtökohdista.
It is good that these cooperation programmes have been relaunched on a new basis.
FinnishTämä on hyvin tärkeä asia, joka on selkeytettävä Pittsburghin huippukokouksessa.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
FinnishEU:hun tuotujen kalastustuotteiden laatu on äärimmäisen tärkeä asia tältä osin.
The quality of imported fishery products is extremely important in this context.
FinnishKuvittelisin, että tämä on tuttu asia niille, jotka istuvat ministerineuvostossa.
I imagine it is familiar to those who are sitting with the Council of Ministers.
FinnishOn mielestäni hyvä asia, että komissio haluaa jatkaa työskentelyä asian parissa.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
FinnishTämä on hyvä asia, ja onnittelen puheenjohtajavaltio Portugalia tässä suhteessa.
This is good, and congratulations to the Portuguese Presidency in this regard.
FinnishKomissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
FinnishAsia selvitettiin, ja ilmeisesti paikallisilta työntekijöiltä ei vaadita lupia.
This was clarified, and obviously no authorisation is required for local workers.
FinnishNeljäs tärkeä asia: yhteinen maatalouspolitiikka, joka on erittäin vaikea aihe.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
FinnishHaluan kiittää komission jäsen Tajania, joka on vakuuttanut, että asia on näin.
I would like to thank Commissioner Tajani, who has ensured that this is the case.
FinnishHaluaisin ensinnäkin kiittää parlamenttia, että tämä asia asetettiin etusijalle.
I would like, first, to thank Parliament for the priority given to this issue.
FinnishEnsimmäinen asia: ehdotettu menettely heijastaa esidemokraattista ajattelutapaa.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
FinnishEhkäpä kollegat jaksavat kuunnella, jos selitän nyt, miksi asia on niin tärkeä.
Perhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
FinnishArgo-ohjelman toteutus ei voi olla pelkästään kansallisten viranomaisten asia.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.