EN warm
volume_up
{Adjektiv}

warm (auch: abrupt, dead, hasty, headlong)
For more than a minute they waited fearfully and then the air grew warm.
Jó egy percig rémülten várták a folytatást - aztán a levegő hirtelen felmelegedett.
He flinched abruptly, for the ring had suddenly grown warm on his finger.
Hirtelen megmerevedett, a gyűrű melegedni kezdett az ujján.
The sight of her warm, friendly look made me feel suddenly happy.
Meleg, barátságos tekintete hirtelen nagyon boldoggá tett.
warm (auch: active, alive, animated, breezy)
Élénk vagy, és eleven.
He was forty-three, good- looking, slightly pudgy but not fat, with lots of reddish-blond hair, a scattering of freckles, lively eyes, and an easy warm smile that he had difficulty suppressing.
Negyvenhárom éves volt, jóarcú férfi, kissé testes, de nem kövér ember, dús vörösesszőke hajjal, néhány szeplővel, élénk szemekkel és örökké mosolygó arccal.
I closed my eyes and let the warm air hold me close and lovingly and totally.
Behunytam a szemem, átengedtem magamat a meleg levegő gyengéd ölelésének.
She smiled again, but this time the smile was warm and fond.
Donna újra elmosolyodott, de a mosolya most meleg volt és gyengéd.
I answered her in a warm whisper trying not to hurt her.
Gyengéd suttogással feleltem neki, hogy ne bántsam meg.
warm (auch: affectionate, fond, loving, tender)
It was a warm, pleasant sensation at first, much like the feel to an infant of a mother's close embrace, filled with comfort and love.
Először kellemes és melengető volt, nagyon emlékeztetett arra, amit a csecsemő érezhet az anya megnyugtató, szerető ölelésében.
A very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Elnök úr, kérem, fogadja az Európai Parlament szívélyes üdvözletét!
Our warm appreciation and thanks to the rapporteur.
Mély elismerésünk és szívélyes köszönetünk az előadónak.
(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Elnök asszony, engedje meg, hogy szívélyes üdvözletemet továbbítsam Stavros Dimas úrnak.
There they engaged in another warm discussion.
Itt ismét heves vita következett.
I have a warm, unguarded temper, and I may have spoken my opinion of him, and to him, too freely.
Igaz, hogy heves természetű vagyok és vigyázatlan, s néha talán nagyon is nyíltan megmondtam róla a véleményemet, a szemébe is.
I hope my warm sisters will be answered now, and blush a little; if not, I have no more to say till I hear further.'
Remélem, ezzel megadtam a feleletet az én heves nővéreimnek, és most kicsit elpirulnak; ha még erre sem, akkor egy szavam sincs több.
A hangjából szinte kicsordult a lelkes elismerés.
lelkes csodálója vkinek
lelkes bámulója vkinek
The warm air was moist, heavy with the smells of night-flowering creepers, mud, and decay.
A langyos levegő párával volt teli, meg az éjjel virágzó kúszónövények, az iszap és az enyészet nehéz illatával.
It was a repulsive thing, too heavy for its size, and warm.
Undorító volt, méretéhez képest túl nehéz, ráadásul meleg.
I would like to express my warm thanks to OLAF itself and to the staff who are working in a very difficult area.
Szeretnék köszönetet mondani magának az OLAF-nak, valamint munkatársainak, akik nagyon nehéz területen dolgoznak.
warm (auch: gay, hot, rich, to be warm)
volume_up
meleg {Adj.}
The warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
It was developing into a beautiful spring morning, warm for the time of year.
Gyönyörűű tavaszi reggel ígérkezett, az évszakhoz képest meleg időővel.
The vehicle's interior was warm and dry; they took off their cloaks.
A kocsiban kellemesen meleg volt, végre megszabadulhattak átnedvesedett köpenyüktl.
Following such a discussion, and with Europe's heart-warming efforts that are aimed at reconciliation, there has to be a future for North and South Kivu and, indeed, for the whole of Congo.
E fejtegetést követően, és Európának a megbékélésre irányuló, együttérző erőfeszítései láttán, kell, hogy Észak- és Dél-Kivunak és Kongó egészének jövője legyen.
warm (auch: firm, flinty, hard, hard-nosed)
His was strong, hard, warm and slightly sticky.
Erős keze volt, kemény, meleg, kissé ragadós.
It was warm enough to do without a jacket, and he changed the collared and tied shirt for the lumberjack check shirt.
Meleg volt, úgyhogy kabát nélkül sem fázott; nyakkendős, kemény galléros ingét átcserélte a kockás turistaingre.
(DA) Mr President, I should like to express my warmest thanks to Mrs Patrie for her hard work, and also my thanks to the Commission.
Szeretném kifejezni hálás köszönetemet Patrie asszonynak az általa végzett kemény munkáért, és a Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani.
warm (auch: flushed)
She stood in the doorway looking at him fixedly - so fixedly that his face began to feel warm and he supposed he was blushing.
Annie ott állt az ajtóban, és mereven nézte olyan mereven, hogy Paul arca felhevült, s úgy érezte, el is pirul.
This time the Simbul was not kissed by the cool breezes of sunset, but rather muffled, warmed, and slowed in the heart of a bright, shimmering dome of magic.
Ezúttal nem üdvözölték a napnyugta hűs szellői, sőt a teste felhevült a mindent beborító, villogó mágikus gömbben.
warm
Earlier I heard a number of my fellow Members understate the extent of this global warming.
Korábban hallhattam, amint számos képviselőtársam elbagatellizálta a globális felmelegedés mértékét.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
A korall 100%-a eltűnhet 2050 előtt a globális felmelegedés miatt.
Mr President, after Copenhagen, let us reassess the whole global warming story.
Koppenhága után teljesen át kell értékelnünk a globális felmelegedés kérdését.
warm
It is our vision to reduce global warming; therefore just moving higher-emission technology to third countries is not acceptable.
Jövőképünket a globális melegedés visszaszorítása alkotja, ezért elfogadhatatlan a magas kibocsátással járó technológiák harmadik országokba költöztetése.
warm
Warmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
Warm, drinking the stiffness from her fingers, taking the ache from the joints.
Melegség csordogált belé, felitta a gémberedettséget ujjaiból, elűzte a fájdalmat az ízületekből.
Holly was giving and kindhearted, impulsive, affectionate, warm.
Holly jószívű volt, kedves, csupa melegség.

Synonyme (Englisch) für "warm":

warm

Beispielsätze für "warm" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishHe was a very generous man, and altogether a warm-hearted and to lovable person.
Nagyon bőkezű ember volt, és egyébként is melegszívű, szeretetre méltó egyéniség.
EnglishIt was very cold and the gay lights of the Krntnerstrasse did little to warm them.
A csípős hidegben a Kárntnéierstrasse vidám fényeinek alján sem melegedtek meg.
EnglishWell, sleep now, and when I come back, if you're still here, I'll keep you warm.
Na hát, akkor most aludj, és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek.
EnglishThis was a warm and wonderful fantasy, but she could not sustain it for long.
Csodás, szívet melengető fantazmagória volt ez, de sokáig nem élhetett benne.
EnglishSo then, when I saw this huge pile of warm nuts under his seat, it hit me.
És aztán, észrevettem azt a rengeteg... mogyorót az ülése alatt, és megértettem.
EnglishI want to thank them for their warm endorsement of the work of the Ombudsman.
Azt is meg szeretném köszönni, hogy ilyen lelkesen támogatják az ombudsman munkáját.
EnglishA heavy, warm rain sheared through the jungle, pattering on the glossy leaves.
Kövér esőcseppek záporoztak a dzsungel fáinak hatalmas, bőrszerű leveleire.
EnglishHe thought quietly of Lynliss, her shy, warm face a permanent fixture in his mind.
Lynlissre is gondolt, a szemérmes, gyöngéd arc örökre bevésődött az agyába.
EnglishMr Schwarzenberg, I wish you a very warm welcome to the European Parliament.
Schwarzenberg úr, kérem, fogadja az Európai Parlament legmelegebb üdvözletét.
English`My, what a dreadfully warm day this is,' he said in his elegant English voice.
Nohát, hogy micsoda rettenetes hőség van ma! mondta elegáns angol hangján.
EnglishShe had twisted her bad leg somehow, and there was the warm wetness of fresh bleeding.
Valahogy megránthatta a fájós lábát is, mert a friss vér nedvességét érezte rajta.
EnglishAillas bathed in hastily provided ewers of warm water and changed into fresh garments.
Aillas megfürdött a sietve összehordott melegvízben, és tiszta ruhát vett fel.
EnglishThe boredom of the chivalrous knights and their milk-warm passion for the princess.
Hogy untam a nagylelkű lovagokat és langyos szenvedélyüket a mesebeli hercegnő iránt!
EnglishHaving fed early, and far away, we were warm with blood and keen of vision.
Mivel korábban és innen jó messze ettünk, fűtött a vér, és kiélesítette látásunkat.
EnglishThey stood on the deck, the warm sun blanketing them as they embraced one another.
Ott álltak a fedélzeten; a nap sugarai burkolták be testüket, mialatt egymást ölelték.
EnglishTell her we want to go to some place warm, just to sit and talk, Jenny said.
- Mondd neki, hogy üljünk be melegedni valahova, és beszélgessünk - vezényelt Jenny.
EnglishHe looked into her eyes through the mirror, his body warm and close to her.
A lány szemébe nézett a tükrön keresztül; forró teste bódító közelségben az övéhez.
EnglishThe daylight grew and the air became warm; the dew faded off turf and leaf.
Mindjobban kivilágosodott és melegebb lett, a harmat elpárolgott levélről, gyepről.
EnglishI opened my bottle of whisky to try to warm us a little, and the others gathered round.
Kibontottam whiskysüvegemet, hogy kissé megmelegedjünk, s a tisztek körém gyűltek.