"urge" Ungarisch Übersetzung

EN

"urge" auf Ungarisch

volume_up
urge {Subst.}

EN urge
volume_up
{Substantiv}

volume_up
vágy {Subst.}
The urge to attack came over them suddenly and inexplicably.
Nem tudják pontosan, hogy mi történt velük, egyszer csak rájuk tört a vágy, hogy harcoljanak.
I had the urge to throw myself on him suddenly, but I was feeling just what he'd said.
Heves vágy fogott el, hogy rávessem magam, érezni kezdtem azt, amit megjósolt.
Autonomy: the urge to direct our own lives.
Önállóság: a vágy, hogy saját életünket magunk irányítsuk.
It's a secret urge, hiding deep in you.
Titkos kényszer a bensődben.
The Hempstead Place itself was a rambling country farmhouse, added to by succeeding generations whenever the need — or maybe just the urge — to do some building happened to strike.
Maga a Hempstead-lak düledező tanyasi ház volt, az egymást követő generációk toldozgattak hozzá, ha úgy hozta a szükség vagy épp a kényszer, hogy építkezni kellett.

Beispielsätze für "urge" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
Fontos, hogy a Bizottság a szolidaritás gyakorlására ösztönözze a tagállamokat.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
EnglishI urge them to represent the interests of their community and not of themselves.
Nyomatékosan felszólítom őket, hogy közösségük érdekeit képviseljék, ne sajátjaikat!
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Sürgetjük Malajzia kormányát, hogy törölje el a vesszőzést mint büntetési formát.
EnglishI would urge China not to block this important action during this coming week.
Arra bíztatnám Kínát, hogy ne akadályozza ezt a fontos lépést a jövő hét folyamán.
EnglishShe shook her head and felt a strange urge to shiver, which she suppressed.
Megrázta a fejét, és különös késztetést érzett, hogy tettl talpig megborzongjon.
EnglishFor these reasons, I would urge my fellow Members to vote in favour of the report.
Ezen okok miatt arra kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak a jelentés mellett.
English. - Mr President, I urge us not to refer this back to the committee.
előadó. - Elnök úr, sürgetem magunkat, hogy ne utaljuk vissza a bizottsághoz.
EnglishLadies and gentlemen, I urge you to vote against the megaliners in paragraph 21.
Hölgyeim és uraim, kérem önöket, hogy szavazzák le a megalinereket a 21. bekezdésben.
EnglishOn the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Egyrészről helyes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére ösztönözni az autóipart.
EnglishI would once again urge people to support the committee text concerning the database.
Ismét kérek mindenkit, hogy támogassa az adatbázisról szóló bizottsági szöveget.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Kérem, hogy most is tegyék meg ezt az európai bortermelés minősége érdekében.
EnglishNorth along the trade roads, the witch leaned from her seat behind Briant to urge.'
Észak felé menjetek, a kereskedelmi utakon hajolt előre a boszorkány Briant mögül.
EnglishSo I would urge the Commission that we should have a much tighter timeframe.
Sürgetném a Bizottságot, hogy határozzunk meg egy sokkal szorosabb időkeretet.
EnglishI would urge that the communication deficit be tackled at the earliest possible date.
Kérem, hogy az elégtelen kommunikáció problémáját lehetőleg mielőbb oldják meg.
EnglishPresident, I really must urge you to give a major press conference tomorrow.
- Elnök úr, nagyon megkérem, hogy tartson holnap egy nagyobb szabású sajtókonferenciát.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Arra kérem önöket ezért, hogy gondoljanak az ellenőrzés és a felügyelet kérdésére is.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Ezért sürgetem a Parlament vezetőit, hogy kezdjenek tárgyalásokat a légitársaságokkal.
EnglishI urge you again, Commander; turn over the tactical command apparatus to me.
Az volna a legcélravezetbb, ha egy idre átengednéd nekem a taktikai parancsnokságot.
EnglishI would like to urge the Commission to draw inspiration from this decision.
Arra szeretném késztetni a Bizottságot, hogy ebből a határozatból merítsen ihletet.