"too" Ungarisch Übersetzung

EN

"too" auf Ungarisch

EN

too {Adverb}

volume_up
too (auch: across, over, past)
It was too small, too dusty, too old and too powerful and it went too fast.
Túl kicsi volt, túl poros, túl régi, túl erős motor hajtotta, túl gyorsan.
Her neck was too thick, her face too thin, her eyes too large, her nose too small.
A nyaka túl vastag volt, az arca túl vékony, a szeme túl nagy, az orra túl pici.
They are too many, we are too weary, the battle has raged too body and for too long.
Túl sokan vannak, túl fáradtak vagyunk, túl hevesen, túl rég harcolunk.
Our debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
A vegyi anyagokról folytatott vitánk túl sokszor irracionális szinten folyik.
Ran, too the label was young brat, but it was affectionate, and I was glad of that.
Ran szintén... az öcskös örömmel töltött el Nagymama kedveskedő megnevezése.
I think it very important to carry this through at European level, too.
Véleményem szerint ezt európai szinten is nagyon fontos lenne megvalósítani.
The concessionaires knew all too well about Rumfoord's penchant for realism.
A bizományosok nagyon is jól ismerték Rumfoord ragaszkodását a realizmushoz.
They knew the hunter's tread too, they heard it behind them all too often.
Ismerték a vadász lépteit nagyon is gyakran hallották már maguk mögött.
'But most of them have seen too many winters, as I have, or too few, as my son's son here.
- De java részük vagy nagyon is sok telet ért meg, vagy nagyon is keveset, mint a fiam fia itt.
too (auch: eke)
Beyond them the angles became too narrow again, and the distances too great.
Beljebb itt is túlságosan összeszűkül a lőszög, és a távolság is nagyon megnő.
The fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
He too was of Avalon... the sun tides run in his blood too....
Lancelet is Avalon szülötte... a pezsgő napáradat ott lüktet az ő vérében is...
Arjun is too strong, too willful, and has been too long his own master.
Ardzsún nagyon erős, nagyon akaratos, és mindig a maga feje után ment.
Too bad, too bad, said Henry Foster, sympathizing with the Arch-Community-Songster.
Nagyon kínos, nagyon kínos mondta Henry Foster, együttérezve a közösségi főénekessel.
But I was too determined, too challenged and too determined to make a mockery of his lessons.
De én nagyon elszánt, nagyon dacos voltam, és mindenáron gúnyt akartam űzni a leckéiből.
That would keep your restless hands employed and be good practice too.
Ez lefoglalja nyugtalan kezedet, és azonkívül jó gyakorlat lesz.
A girl, too, who had always set a lot of stress on her personal appearance.
Azonkívül mindig nagyon sokat adott a külsejére.
Moreover, her hands are far too small and delicate.
Azonkívül a keze túlságosan kicsiny és finom.
It was too dreadful, too against my nature, and too bitter for me.
Túlságosan véres volt, túlságosan ellenkezett az ízlésemmel, túlságosan fájt.
Heknew he couldnt; the bridge was too steep, too narrow,too high!
Tudta, hogy képtelen: a híd túlságosan meredek, túlságosan keskeny, túlságosan magas.
In short, there are too many squealers, too many backsliders, too many recusants.
Röviden: túlságosan sok a spicli, túlságosan sok a megalkuvó és túlságosan nagy a fegyelmezetlenség.
She is also very inquisitive, and asks far too many personal questions.
Amellett tolakodó is, tapintatlan kérdésekkel ostromol mindenkit.
From this aspect, I make the case for establishing accompanying measures in other areas too.
Ezért érvelnék amellett, hogy más területeken kiegészítő intézkedések szülessenek.
'She is well up in Herzoslovakian affairs too.
- Amellett jól ismeri a herzoslovákiai ügyeket.

Synonyme (Englisch) für "too":

too

Beispielsätze für "too" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTheyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
Így biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
EnglishIt was a perfectly ordinary room, but the bed looked too smalllike a child's bed.
Pedig nem volt annak a szobának hibája, legfeljebb az ágyát méretezték gyerekre.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishWe were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
Még szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
EnglishWhen we got too low, the dust path disappeared in the colors of forest and veldt.
Mikor elég alacsonyra értünk, a pornyom eltűnt az erdő és a szavanna színei közt.
EnglishAh, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
Ah, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
EnglishFrodo knew, too, somehow, quite clearly that Gandalf would not have wished it.
Frodó pontosan tudta, ki tudja, honnan, hogy Gandalf nem kívánná Gollam halálát.
EnglishI tried to read his mind, but he was too crazed and full of distracted thoughts.
Próbáltam beleolvasni az agyába, de összevissza ugráltak a gondolatai a tébolytól.
English'There aren't too many agents who could make me do that, but this is one of them.'
- Nem sok ügynököm van, akivel megtenném ezt, de Spinnaker" ezen kevesek egyike.
EnglishAt some point in the early evening, I grew too still, and fell asleep on the floor.
Még fiatal volt az este, amikor elnyomott a buzgóság, és ott a padlón elaludtam.
EnglishI'm too busy to attend to business this time, and somebody has to mind the shop.
Mostanában egy kicsit elfoglalt vagyok, és valakinek gondoskodnia kell a dolgokról.
EnglishThough it was too soon for the real thing, she knew the real thing was on its way.
Ugyan korai lett volna még, de Jenny tudta, hogy hamarosan rúgni fog csakugyan.
EnglishShe closed her eyes, her imagination filling in the implications too vividly.
Be kellett hunynia a szemét, a képzelete olyan élénken rajzolta elé a helyzetet.
EnglishShe reminds me of a pole-vaulter eyeing the bar and wondering if it's set too high.
Rúdugróra emlékeztet, aki felméri a léc magasságát; vajon képes lesz-e átugrani?
EnglishThe bottled memory has given you too much of the Girls' view, Krayhayft said.
A palackozott memóriától egészen átvetted a lányok szemléletét mondta Krayhayft.
EnglishThere was something on the hall floor but it was too dark for Joe to make it out.
Volt valami az előszoba padlóján, de sötét volt ahhoz, hogy ki tudja venni, mi az.
EnglishNow I am clear again, though I dare not think of it too much for fear of a relapse.
Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől.
EnglishRhauligan was across the room like a storm wind, already fearing he was too late.
Rhauligan szélviharként söpört végig a szobán, de attól tartott, hogy már elkésett.
EnglishHe watched as it slowly began to get light everywhere outside the window too.
A lassú derengést, amikor oldódni kezdett a sötétség az ablak előtt, még megélte.
EnglishTrying to fly out of Dulles or National Airport in Washington is too dangerous.
Azok hamarosan a teljes arzenáljukat bevetik, hogy elcsípjék a szökevényeket.