EN to set out
volume_up
{Verb}

to set out (auch: to envisage, to fix, to mark out, to name)
These are all very tangible things that are set out in this resolution.
Mindezek nagyon kézzelfogható ügyek, amelyeket ez az állásfoglalás megállapít.
to set out (auch: to cater, to emboss, to fit out, to fit up)
to set out (auch: to attenuate, to rarefy, to thin, to space)
to set out (auch: to begin, to commence, to set in, to start)
volume_up
kezd {Vb.}
I'm starting to feel a little saddle-weary,' Kurik admitted as they set out at first light.
Egy kicsit kezd törni ez a nyereg ismerte el Kurik, amikor a hajnal első fényeinél induláshoz készülődtek.
to set out (auch: to adorn, to deck, to ornament)
to set out (auch: to discharge, to dump, to land, to row)
mindent kirak az asztalra
Biogas holds enormous potential as a renewable energy source and is destined for a great future for a whole number of reasons that are set out in the report tabled for debate today.
A biogázban mint megújuló energiaforrásban óriási a potenciál és nagy jövő rejlik, egy sor olyan okból, amelyet a mai tárgyalt jelentés felsorol.
to set out (auch: to recite, to recount, to relate, to report)
to set out (auch: to touch, to trace)
to set out
to set out
to set out
to set out

Beispielsätze für "to set out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
A Gualtieri-jelentésben szereplő javaslatok egy része azonban elfogadhatatlan.
EnglishFarl nodded, and El set out across the room to where he could relieve himself.
Farl bólintott és El megindult a termen keresztül arra, ahol könnyíthet magán.
EnglishAnd from there we set out with the field assistants in two wellstocked jeeps.
Innen két jól felszerelt terepjárón mentünk tovább a terepmunkások kíséretében.
EnglishThe technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
A technikai részletek ebben az e-mailben fognak szerepelni, a megfelelő nyelveken.
EnglishIt does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
EnglishThis means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
Ez azt jelenti, hogy a charta által tartalmazott jogok nem lesznek közösségi jogok.
EnglishHe resolved to go alone to Mordor, and he set out: that is all that I can say.'
Úgy döntött, hogy egymaga megy el Mordorba, és el is indult: mindössze ennyit tudok.
EnglishNo longer able to keep my hand from trembling, I pulled out a set of X rays.
Nem tudtam tovább fékezni a kezem remegését, így húztam ki a röntgenfelvételeket.
EnglishIt banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
Amikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
EnglishBut, luckily, he came back again in ten minutes' time, and then we all set out.
De szerencsére tíz perc múlva visszajött, s akkor mind felültünk a kocsira.
EnglishIn future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
A jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
A jelentésben szereplő 12 pont egyértelmű cselekvési tervet vázol fel a jövőre nézve.
EnglishIf I see them again, she added, I will warn you before you set foot out of doors.
- Ha majd megint látom őket - folytatta -, szólok, uram, mielőtt elmenne itthonról...
English3. part B of Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation; 4.
4. A VIIa. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg lép.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Azokat a szabványokat, amelyeket követelünk, világosan leírja a közös állásfoglalás.
EnglishI will tell Arthur, Gwenhwyfar said, and as she set out, she pondered this.
- Megmondom Arthurnak - ígérte Gwenhwyfar, s amikor útnak indultak, elgondolkozott.
EnglishThis is particularly worrying and this concern must be set out in a joint resolution.
Ez különösen aggasztó, és ezt az aggályt egy közös állásfoglalásban kell kifejezni.
EnglishIt broadly supports the suggestions set out in the Commission's communication.
Általánosságban támogatja a Bizottság közleményében szereplő javaslatokat.
EnglishWhen it came, they were ready, and they set out across the still-dark fields.
Amikor végre világosodni kezdett, nekivágtak a még mindig félhomályba borult mezőnek.
EnglishThe achievement of this target has been set out as an independent commitment.
A fenti cél elérése önálló kötelezettségvállalásként került meghatározásra.