"right at the start" Ungarisch Übersetzung

EN

"right at the start" auf Ungarisch

EN right at the start
volume_up
{Adverb}

right at the start
I wanted to say that right at the start before I come to my points of criticism.
Mindezt mindjárt az elején el kívántam mondani, mielőtt még rátérek a kritikus megjegyzésekre.

Beispielsätze für "right at the start" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHaldane said, 'You were telling me why you misjudged him right from the start.
- Azt akarta elmondani, miért ismerte félre kezdettől fogva - segített neki Haldane.
EnglishLet us be clear about one thing right from the start: OLAF is there to combat fraud.
Tisztázzunk egy dolgot rögtön az elején: az OLAF feladata a csalás elleni küzdelem.
EnglishThe updated regulations must be managed efficiently right from the start.
Az aktualizált rendelkezéseket rögtön a kezdetektől hatékonyan kell kezelni.
EnglishHowever, would it not have been better if we had prevented the fraud right from the start?
De nem lett volna jobb, ha a csalást az elejétől fogva megakadályoztuk volna?
EnglishHowever, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
A hatóságok azonban kezdettől fogva a központ bezárására törekedtek.
EnglishThe rules were broken very quickly and right at the start, even by the larger Member States.
A szabályokat nagyon gyorsan, már induláskor megszegték, még a nagyobb tagállamok is.
EnglishHe wanted us to understand all the possible ramifications of the case right from the start.'
És azt akarta, hogy tisztában legyünk minden lehetőséggel az eset kapcsán.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Az euró kezdetektől fogva egy félreismert konstrukció volt, amely kudarcra volt ítélve.
EnglishHe'll be hooking up the Shiva dispenser right before they start the closing ceremonies.
Pontosan a záróünnepség kezdete előtt fogja berakni a sívás tartályt.
EnglishLater, as time went by, I realized how thoroughly I'd misunderstood him, right from the start.'
Ahogy telt-múlt az idő, rá kellett jönnöm, mennyire félreértettem az első pillanattól fogva.
English'You'll be volunteering right at the start of a war to be a dead man.
- Maga egy háború legelején fog önként ajánlkozni a halálra.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, solidarity is the right word to start with.
Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a szolidaritás a helyénvaló kifejezés, amivel kezdeni kell.
English(HU) Right at the start of this item, we need to clarify what we can consider of value to the European Union.
(HU) E napirend kezdetén azt kell tisztáznunk, mit tekinthetünk az Európai Unió értékének?
EnglishThen we would have European added value right from the start.
Akkor kezdettől fogva megjelenne Európa hozzáadott értéke.
EnglishI mean, even Michael saw that right from the start.
- Tudja, még Michael is látta az első pillanattól.
English(RO) Many people have asked during this period, right from the start of the crisis, to freeze the increase in milk quotas.
(RO) Ebben az időszakban, már a válság kezdete óta sokan kérték a tejkvóták emelésének befagyasztását.
EnglishFor the first time ever, the European Parliament is being so responsible right from the start of the budget debate.
Legelső alkalommal jár el az Európai Parlament ilyen felelősen egészen a költségvetési vita kezdetétől fogva.
EnglishIt was a dirty piece of business right from the start.
Piszkos üzlet volt már az elejétől fogva.
EnglishI wanted to kill Martel right from the start.'
Már a kezdet kezdetén meg akartam ölni Martelt.
EnglishThis Parliament has made the Europe 2020 strategy a central issue of the budgetary discussions right from the start.
Ez a Parlament rögtön a kezdetektől a költségvetési tárgyalások központi részévé tette az Európa 2020 stratégiát.