EN report
volume_up
{Substantiv}

report (auch: account, narrative, referral, talk)
The report was an intelligence estimate in all but name.
A beszámoló voltaképpen egy hírszerzési értékelés volt.
A beszámoló legalábbis az ő tevékenységére utalt.
Suffice it to say that the meeting was not reported in full and therefore the report was not correct.
Elég annyi, hogy nem tudósítottak az egész ülésről, és ezért a beszámoló nem volt korrekt.
The name of the first American town where the walking dead were reported was perhaps even more memorable: Thumper, Florida.
Az első amerikai város, ahonnan eleven halottakról érkezett tudósítás, a floridai Thumper volt.
report (auch: bang, crack, fulmination, pop)
volume_up
durranás {Subst.}
report (auch: celebrity, distinction, fame, kudos)
volume_up
hírnév {Subst.}
report (auch: gossiping, hearsay, rumour, chit-chat)
report (auch: clunk)
A két gyors dördülés elfojtott hangot adott.
volume_up
jelentés {Subst.}
The Goldstone report is a very important one. It is a serious report.
A Goldstone-jelentés egy nagyon fontos jelentés, és egy komoly jelentés.
The report's recommendations bolster consumer protection and I voted in favour of the report.
A jelentés javaslatai megerősítik a fogyasztók védelmét. A jelentés mellett szavaztam.
I voted in favour of this report on the Report on Competition Policy 2009.
A versenypolitikáról szóló 2009. évi jelentésről szóló jelentés mellett szavaztam.
report (auch: distinction, fame, information, item)
volume_up
hír {Subst.}
Yet a report such as this will spread and be an excuse for an attack on Estcarp.
Mégis ez a hír elterjed és okot adhat egy Estcarp elleni támadásra.
That was good work, the sort of thing that went well on the report to Yazenevo.
Ez jó hír volt, olyan hír, amit jól lehetett tálalni a Jazenovóba küldendő jelentésben.
The adoption of this report is bad news for EU citizens.
Ennek a jelentésnek az elfogadása rossz hír az Európai Unió polgárai számára.
So, backing up from there, what should the 2020 report card look like?
Visszatérve, hogyan nézzen ki az a 2020-as bizonyítvány?
The European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June.
Az Európai Bizottság éjt nappallá téve dolgozott annak érdekében, hogy június 10-én ki tudják állítani a bizonyítványt, ami egy pozitív bizonyítvány lett.
report (auch: proceedings, record, minutes)
(NL) Madam President, just for the record, I voted against Mrs Angelilli's report.
(NL) Elnök asszony, csak a jegyzőkönyv kedvéért, én Angelilli asszony jelentése ellen szavaztam.
I voted in favour of this report because I support the conclusion of the protocol for the accession of Liechtenstein to the Dublin agreement with Switzerland.
A jelentés mellett szavaztam: támogatom Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv megkötését.
It is regrettable that we have voted for a report that agrees to the establishment of a protocol, having been given almost no information about its content and implications.
Sajnálatos, hogy megszavaztunk egy jelentést, amely egyetért egy olyan jegyzőkönyv elfogadásával, amely szinte semmilyen információt nem nyújt annak tartalmáról és következményeiről.
report (auch: official copy)
volume_up
kiadmány {Subst.}
report
report
volume_up
riport {Subst.}
That is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Ez egy hiba a rendszerünkben, egy, amire a jelen riport felhívja a figyelmünket.
The Amer­ican government, the report concluded, hadn't reacted to the incident yet.
Az amerikai kormány, összegezte a riport, még nem reagált az incidensre.
Transferring the report took less than a minute.
A riport egy percnél kevesebb idő alatt ment át.

Beispielsätze für "report" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
English. - I was happy to support my colleague Ms Lucas's report on the ITTA.
írásban - Nagy örömmel támogattam kollégám, Lucas asszony jelentését a ITTA-ról.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Ezeket a szempontokat nem, vagy nem megfelelően vették figyelembe a jelentésben.
EnglishI supported Mrs Niebler's report on guaranteeing independent impact assessments.
Támogattam a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló Niebler-jelentést.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
English. - I voted in favour of Mr Davies' report on carbon dioxide storage.
írásban. - Én Davies úr szén-dioxid tárolásról szóló jelentése mellett szavaztam.
EnglishI can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
Meg tudom érteni a jelentésének (3) bekezdésében javasolt mindkét alternatívát.
EnglishHe will report to Captain Halsey, master of the Trikkala,' on arrival on board.
Behajózás után Halsey kapitánynál, a Trikkala parancsnokánál köteles jelentkezni.
EnglishBut Id hoped I could try to use your transmitter to report back to my superiors.
De abban reménykedtem, hogy az adókészülékükkel jelenteni tudnék a feletteseimnek.
EnglishHowever, very much to the contrary, as shown by this report's shameless ambition.
Éppen ellenkezőleg, ahogy ennek a jelentésnek a nem is titkolt céljai mutatják.
EnglishNow I would like to reply to some of the critical views expressed in your report.
Most pedig szeretnék reagálni a jelentésében szereplő néhány kritikus véleményre.
EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
A Gualtieri-jelentésben szereplő javaslatok egy része azonban elfogadhatatlan.
EnglishMr Van Hecke has prepared an excellent report for which he deserves our thanks.
Van Hecke úr egy kiváló jelentést készített, amelyért megérdemli a köszönetünket.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Elnök úr, üdvözlöm az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló jelentést.
EnglishNevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.
Ugyanakkor még ma sem tudunk pozitív fejleményekről beszámolni ezen a területen.
EnglishFor the above reasons, I voted for the report brought before Parliament today.
A fenti okok miatt támogattam a mai napon a Parlament elé terjesztett jelentést.
English(DE) Madam President, congratulations to Mr Schmitt on his own-initiative report.
(DE) Elnök asszony! Gratulálok Schmitt úrnak a saját kezdeményezésű jelentéséhez.
EnglishThe vote on the report by Mr Cătălin Sorin Ivan will take place tomorrow at 12:00.
A Cătălin Sorin Ivan úr jelentéséről való szavazásra holnap 12:00-kor kerül sor.
EnglishThere are many specific points raised in the draft report under discussion today.
A jelentéstervezetben említett számos konkrét kérdés képezi a mai vita tárgyát.
EnglishWhen the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.
Amikor a jelentést közreadták, úgy tűnt, mintha a Bizottság diadalmaskodott volna.