"presently" Ungarisch Übersetzung

EN

"presently" auf Ungarisch

EN presently
volume_up
{Adverb}

Presently there are no resources available to stage those missions.
Jelenleg az említett missziók megszervezéséhez nem állnak rendelkezésre források.
We are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Jelenleg az európai gazdaság eddigi legmélyebb válságának időszakát éljük.
Unfortunately, vital democratic norms are presently much compromised in this country.
Sajnos jelenleg ebben az országban alapvető demokratikus normák sérülnek.
presently (auch: at present, now, this time)
volume_up
most {Adv.}
Presently they were all jabbing at Robert who made mock rushes.
Most mindannyian Robertet kezdték döfködni, aki játékosan ide-oda rohangászott.
Presently they all began to inch forward sweating in the silence and heat.
Most valamennyien elindultak, lépésről lépésre, a csöndben és hőségben ömlött róluk az izzadság.
Drawn by the woman who was presently dreaming it into being, it approached the bedroom.
Előcsalogatva a nő által, aki éppen most álmodta életre, egyre közeledett a hálószoba ajtaja felé.
Presently he opened a newspaper, but immediately, with a frown, he cast it aside.
Közben kinyitott egy újságot, de azonnal, homlokráncolva félre is dobta.
I did so, and presently the butler appeared, suave as ever.
Csöngettem, és a komornyik azonnal megjelent, nyájasan, mint mindig.
This is where you'll probably be able to help us presently.
- Azt hiszem, ennél a pontnál azonnal igénybe vesszük a segítségét.
presently (auch: right, anon)
We will deal with those accusations presently.
Mindjárt foglalkozni fogunk ezekkel a vádakkal is.
We'll have a word with George and William presently.
Mindjárt váltunk egy-két szót George-dzsal és Williammel.
Presently the door would open and Dr Binion would come in.
Mindjárt nyílik az ajtó, s belép rajta dr. Binion.
presently (auch: instantly, promptly, pronto, right away)
And presently to right and left spread cultivated fields of spikenard, callow and mead-apple.
És rögtön észrevette a mindkét oldalon elnyúló vadalma és levendulamezőket.
I guessed at his question presently, namely, whether I was sure I was not with child?
Rögtön kitaláltam a kérdését, tudniillik, bizonyos vagyok-e benne, hogy nem várok gyereket.
Rögtön éreztem ennek a megállapodásnak a hatását.

Beispielsätze für "presently" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPresently the peasants undid their bundles and gave us some sticky dark-red wine.
A parasztok kibontották batyuikat, és ragadós, sötét vörösborral kínáltak minket.
EnglishPresently forth came an Englishman, dressed in black and - white, humming a tune.
Csakhamar egy fehér-feketébe öltözött angol jelent meg, valami dallamot dudorászva.
EnglishPresently she said: It's none of my business, Nick, but what do people think of me?
Alice megkérdezte: Nem az én dolgom, Nick, de mit gondolnak az emberek felőlem?
EnglishThat's the change in air pressure; you'll get used to it presently, he said.
A légnyomás változás miatt van; egykettőre hozzá fog szokni magyarázta a férfi.
EnglishBut presently it was borne in upon him that books, properly handled, are worth money.
Csak mostanában ébredt rá, hogy a megfelelően forgatott könyv is hozhat pénzt.
EnglishPresently he said, if Mademoiselle would excuse him, he would retire to the house.
Egy kis idő múltán azt mondta, ha a mademoiselle megengedi, akkor visszamegy a házba.
EnglishA short distance away Hargoth watched and waited, and presently Kintoth joined him.
Kissé távolabb Hargoth foglalt el figyelőállást, és hozzája csatlakozott Kintoth is.
EnglishPresently he felt soothed and distant, though his hand was hurting abominably.
Hamarosan megnyugodott, mindent távolinak érzett, holott a keze iszonyatosan sajgott.
EnglishPresently Mazirian entered a meadow and saw the horse, riderless, cropping grass.
Mazirian hamarosan egy völgybe ért, és meglátta a lovat, amint lovasa nélkül legelészik.
Englishshe asked presently.
- Azt állítja ön - kérdezte Virginia -, hogy ő ölte meg Mihály herceget?
EnglishPresently she sat up wearily and pulled on her socks and shoes, and they set off once more.
Üggyel-bajjal felült, visszavette a zoknit-cipőt, aztán folytatták a gyaloglást.
EnglishPresently he and his sister went back to the hotel, finding the beach a little too hot.
Nemsokára visszament a nővérével a szállodába, mert egy kissé sokallták a napsütést.
EnglishHe gave various curt orders to Susan and presently came down and telephoned.
Néhány rövid utasítást adott Susannak, majd lesietett, hogy telefonáljon.
EnglishThose who search bags with knives may presently search bellies with knives.
Akik iszákokat így vizsgálnak, azok az ember húsában is így vájkálhatnak.
EnglishPresently Corbell emptied his bladder; then emptied his suit's bladder into the toilet.
Corbell kiürítette amit ki kellett, majd a szkafander tartályát is a WC-be.
EnglishPresently he was connected with Edmundson, the third secretary, a friend of his.
Csakhamar kapcsolták is Edmundsont, a harmadtitkárt, régi barátját.
EnglishThe air was cool, moist, and clear; and presently even the sound of the water was still.
Hűvös, nedves és tiszta volt a levegő, rövidesen a víz kis neszezése is elhallgatott.
EnglishPresently the tribe returned noisily to the neck where Roger joined them.
A vadak hangosan zajongva visszatértek a földnyelvre, ahol Roger csatlakozott hozzájuk.
EnglishTatzel twisted her head this way and that, but presently he found her mouth.
Tatzel ide-oda forgatta a fejét, de a férfi mégis megtalálta a száját.
EnglishMadouc presently climbed down through the branches and jumped to the ground.
Madouc némi idő elteltével leereszkedett az ágak között, és egy ugrással a földön termett.