"outcry" Ungarisch Übersetzung

EN

"outcry" auf Ungarisch

volume_up
outcry {Subst.}

EN outcry
volume_up
{Substantiv}

outcry (auch: indignation)
There is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
Sehol semmi felháborodás, csak egy kísérlet arra, hogy szőnyeg alá söpörjük ezt az új információt.
When Finland finally also banned smoking in restaurants and bars there was an outcry.
Amikor Finnország végül az éttermekben és bárokban is betiltotta a dohányzást, óriási felháborodás tört ki.
The outcry is understandable if indeed the company in question has reserved the right to its own nationals and not allowed British nationals to work.
A felháborodás érthető, amennyiben a vállalat valóban a saját állampolgárai számára tartotta fenn a jogot, és nem engedte a brit állampolgárokat dolgozni.
outcry
There was a great outcry, and much weeping, but I stood firm.
Lett nagy felzúdulás, nagy sírás-rívás, ám ez sem tántorított meg.
The outcry about rising milk prices is not justified.
A felzúdulás a növekvő tejárak miatt nem indokolt.
By and large, the announcement that the computer was useless and the ship perforce abandoned had been greeted without much outcry.
Különösebb felzúdulás nélkül fogadták a bejelentést, hogy a számítógép használhatatlan, a hajó ennélfogva kiürítésre ítéltetett.
outcry (auch: blare, bluster, clamour, cry)
volume_up
lárma {Subst.}
outcry

Synonyme (Englisch) für "outcry":

outcry

Beispielsätze für "outcry" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
EnglishA few moments later Glyneth heard Visbhume's shrill outcry: There stands the beast!
Néhány pillanattal később Glyneth meghallotta Visbhume éles rikoltását.
EnglishFurthermore, the execution of juvenile offenders continues, despite the international outcry.
Ezenkívül továbbra is kivégzik a fiatalkorú bűnözőket, a nemzetközi tiltakozás ellenére.
EnglishThen came a shout from outside, a panicked outcry and sudden blaster fire.
Ekkor kiáltás hallatszott odakintről, majd lövések dördültek.
EnglishWhat is this outcry- Your duke is slain, men of Cornwall, someone shouted.
- Megölték a herceget, Cornwall népe - kiáltotta valaki.
EnglishMulder tripped and fell to one knee in the hot glass; he hauled himself up again without an outcry.
Mulder megbotlott, térdre esett a megolvadt, forró üvegtörmeléken; nagyot ordítva felpattant.
EnglishKing Throbius held up his hand to quell Twisk’s instant outcry.
Throbius király feltartotta a kezét, hogy azonnal belefojtsa Twiskbe a kitömi készülő méltatlankodást.
EnglishSir Tristano gave a sudden hoarse outcry and jerked up his cloak.
Sir Tristano rekedten felkiáltott, és felrántotta a köpenyét.
EnglishThere was a sudden delighted outcry from among the ruins where her two companions were poking around.
Ekkor egyszerre örömteli kiáltások hallatszottak a romok közül, ahol a két fickó szaglászott.
EnglishPrince Cassander gave a startled outcry and jumped into the river.
Cassander meglepetten felkiáltott, és beleugrott a folyóba.
EnglishHe almost cried out, stifled that outcry as he realized in the same instant that it was only Roh, waking him.
Ijedtében majdnem felkiáltott, de akkor észrevette, hogy Roh áll mellette.
EnglishAgain laughter welled up in him at the very thought of the outcry the villagers would make.
És ahányszor csak arra gondolt: hogyan szaladgálnak majd, ismét kitört rajta ellenállhatatlanul a kacagás.
EnglishWell, for once mine was not the only outcry in heaven.
Most az egyszer nem én voltam az egyetlen kiáltó száj a mennyekben.
EnglishIf you see an acquaintance across the room, do not set up a boisterous outcry; that is not proper conduct.
Ha meglátsz egy ismerőst a terem másik végében, ne kiálts oda neki; ez nem illendő viselkedés.
EnglishFor years Garp would mistakenly interpret Cushie Percy's outcry of Oh, gross!
Részleges süketsége a magyarázata annak is, hogy még évekig nem értette, miért kiáltott Cushie "Micsoda disznóság!""-ot.
EnglishHer maid started to wipe away the paste, prompting an outcry from Sollace: “Take care, Nelda!
Komornája elkezdte letörölgetni a masszát a kezéről, amely tevékenység éles kiáltást csalt Sollace ajkára.
EnglishBiting back an outcry, Jody scrambled away into the thick underbrush behind the tree that had protected him.
Jody a rémület sikolyát visszafojtva egy hatalmas ugrással belevetette magát a buja aljnövényzetbe.
EnglishThe echoes of his outcry vibrated against the river water, ricocheting across the river and up under the bridge.
Ordítása még ott vibrált a víz felett, gyenge visszhangként csapódva vissza a híd fémszerkezeteiről.
EnglishThe fathers of some of the children thus seized were members of the contingent and naturally made a great outcry.
Történetesen azonban az elhurcolt gyermekek apái éppen a most besorozott dalmáciai sereg tagjai voltak.
EnglishThough the wounds he inflicted were hideous, the men he struck down made no outcry as they fell from their saddles.
Bár félelmetes sebeket osztogatott, áldozatai még csak fel sem jajdultak, amikor kiütötte őket a nyeregből.