EN nicely
volume_up
{Adverb}

nicely (auch: beautifully, fine, handsomely)
Sleeping like a couple of teenage kids with their itch nicely scratched.
Aludtunk, mint két tinédzser, aki szépen lecsillapította a viszketegségét.
When it is nicely browned, take it out of the pan and pour out the drippings.
Amikor szépen megbarnult, vegyük ki a tepsiből, és ontsuk le róla a pecsenyezsírt.
They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.
Hát egyszerűen nem figyeltek órán, míg a lányok szépen figyelmesen ültek.
nicely (auch: aright, well, fine, right)
volume_up
jól {Adv.}
The color is called Black Rose and by some freak it goes nicely with my hair.
- A színe Fekete Rózsa, és valami különös véletlen folytán jól illik a hajamhoz.
The aircraft is nicely set up, Malloy said twenty minutes later, in the club.
- Jól karbantartott kis gép - mondta Malloy úgy húsz perccel később a klubban.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Valaki, valahol nagyon jól jár, de ez biztosan nem a termelő.
nicely
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Valaki, valahol nagyon jól jár, de ez biztosan nem a termelő.
Nagyon jól csinálta, doktorom!
This should go very nicely with my suit... which, by the way, is the only item of clothing...
Ez nagyon jól mehet az öltönyömmel... mely, apropó, az egyetlen ruhadarab... melyet magammal hoztam a motelből.
nicely (auch: gently, fine, blandly)
Europe has traditional links from colonial days to what is nicely termed 'cooperation'.
Európának hagyományos kapcsolatai vannak a gyarmati időkből, amit finoman "együttműködésnek” neveznek.
Magyarázza meg neki, finoman.
In short, the machinery is jammed and - to put it nicely and euphemistically - we have to get it started again, because it is time to get into a virtuous circle.
Egy szóval a gépezet elakadt és - finoman és enyhén fogalmazva - újra el kell indítanunk, mert ideje, hogy bekerüljünk egy helyes körforgásba.
nicely (auch: affably, amiably, kindly, prettily)
Thank him nicely and tell him he can fuck off!
Köszönd meg neki kedvesen és küldd el őt a picsába!
And presently he came out too with his bag, and he spoke to me very nicely and cheerily as he always did and he went down the stairs quite cheerful and gay and his usual self.
Aztán meg kijött, kezében a táskája, és nagyon barátságosan és kedvesen szólt hozzám, ahogyan mindig is szokott, és jókedvűen lement a lépcsőn, mint máskor.
nicely (auch: regularly, tidily, trimly)
It's just the Persians who aren't fully human and don't deserve to be treated very nicely.
Csak a perzsák azok, akik nem teljesen emberiek, és nem érdemlik meg, hogy rendesen bánjanak velük.
Szépen felöltözött, mint rendesen.
nicely (auch: accurately, duly, exactly, faithfully)
Terrific forces were at work on our souls, but they could do no work, because they balanced one another so nicely.
Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást.
I pointed it out to the young man and he apologised very nicely and looked very much upset, but I thought to myself then: ' You've got a shifty eye, young man.'
Szóvá is tettem annak a fiatalembernek, mire nagyon udvariasan bocsánatot kért, és egészen odavolt, de én azért azt gondoltam magamban: beszélhetsz, jó fiú, a szemed se áll jól.
nicely

Synonyme (Englisch) für "nice":

nice

Beispielsätze für "nicely" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt workcd nicely: she was sound asleep by the time our coffee and sandwiches came.
Csuda haszna volt, mert mire a kávé meg a szendvics megérkezett, ő már aludt.
EnglishBut he was closing in nicely, so Fuentes took another look in the radar.
De tűrhetően felzárkózott, úgyhogy Fuentes ismét a radarral foglalkozhatott.
EnglishFor twenty-five years he hired nothing but tax lawyers, and prospered nicely down there.
Azután rájött, hogy a határ a csillagos ég, és végül Memphisben kötött ki.
EnglishBoth of them, she hoped, fitting nicely into the background of Sans Souci.
Úgy érezte, mindketten gyönyörűen beleillenek a Sans Souci környezetébe.
EnglishCold job, cold comfort when somebody left the loading port unbolted so nicely.
Príma, kényelmes munka, pláne, ha nyitva hagyják a rakodóablakot.
EnglishAnd I think in that sense, this fits really nicely with this lateral thinking idea.
Azt hiszem, ezel megvalósítom a de Bono-i laterális gondolkodást.
EnglishAlliteration a bit heavy, Voltaire said, but otherwise, a quite nicely turned phrase.
- A jelzők egy kissé erősek- felelte Voltaire -, de egyébként nagyon találó a megfogalmazás.
EnglishIt is a pity, because in other respects you would really have done very nicely.
Nagy kár, mert ön minden egyéb tekintetben kiváló lett volna.
EnglishI accused Edmund—— And very nicely I played my part, said Edmund.
És erre én is kiválóan játszottam a szerepemet mondta Edmund.
EnglishUntil somebody comes along with a better idea, Lydia Haps Skein will do very nicely.
Addig, amíg valaki elő nem áll egy jobb elmélettel, nekem Hep Lídia Matringja tökéletesen megfelel.
EnglishListen as the notables are introduced and greet them nicely, by title and by name.
Figyelj oda, amikor bemutatják a vendégeket, és üdvözöld őket illedelmesen, nevük és rangjuk alapján!
EnglishA few leeks to the side and some bread will suit me nicely.
- Mellé egy kis zöldség és egy szelet kenyér tökéletesen megfelelne az ízlésemnek.
EnglishThe civilians, flushed and proud, had taken care of everything nicely.
Az izgatott, büszke civilek mindent a lehető legjobban elintéztek.
EnglishBut if Ivan is doing anything at the moment, he's covering it nicely.
Csakhogy iván, ha készül is valamire, egyelőre nagyon csendben van.
EnglishNow the hook was well in the water, and the bait worm was wiggling very nicely.
A horog már bent volt a vízben, a csali remekül táncolt.
EnglishI am nicely punished; I could throw my sash down the well; it will be painful to me to wear it now.
Úgy kell nekem, juj, szeretném kútba dobni az övemet, mindig kínszenvedés lesz hordanom.
EnglishI had worked on several jobs for him when I was living in New York and we had always got along nicely.
Dolgoztam már vele, amikor még New Yorkban éltem, s mindig príma haverságban voltunk.
EnglishWhere are the little maids who attend her so nicely at Haidion?
Hol vannak a kis udvarhölgyek, akik Haidionban mellé voltak rendelve?
EnglishWell, I shall be in another twelve hours, so that all fits very nicely.
Nos, tizenkét óra múlva ott is leszek, úgyhogy ez stimmel is.
EnglishTo that end, it is not enough for its President to sit quietly and nicely behind the Council President.
Ezért nem elég, ha a Bizottság elnöke csöndben a Tanács elnöke mögött ül.