"mercilessly" Ungarisch Übersetzung

EN

"mercilessly" auf Ungarisch

EN mercilessly
volume_up
{Adverb}

mercilessly (auch: pitilessly)
The fortress and its occupants had attacked him mercilessly, tried to crush him so that he would be of no use to Tay Trefenwyd, whom they had intended for their own.
Az erőd és lakói irgalmatlanul nekitámadtak, szét akarták morzsolni, hogy ne segíthessen Tay Trefenwydnek, akit a magukénak akartak.
Through keyholes they had seen Lestat's coffin, and once he had beaten one of them mercilessly for dawdling by the gallery windows of his room.
Kulcslyukon keresztül látták Lestat koporsóját, aki egy ízben irgalmatlanul megverte őket, amiért szobája teraszra nyíló ablakainál ődöngtek.
Yet the entire area around the store and the barn was mercilessly bright, and even with the wind he could hear revving engines, the stuttery roar of generators, and men yelling.
Ám a raktár és a csűr környéke irgalmatlanul ragyogott, és még a szélben is hallotta a járó motorokat, a generátorok dadogó zúgását, az emberek kiabálását.

Synonyme (Englisch) für "mercilessly":

mercilessly
merciless
English

Beispielsätze für "mercilessly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe turned his eyes mercilessly on Henry, who was now staring back at him directly.
Könyörtelenül Henry felé fordította tekintetét, aki ezúttal egyenesen visszanézett rá.
EnglishMercilessly tantalizing, its course had at last led it to a clump of grass into which it disappeared.
Mintha incselkedett volna vele, addig-addig, míg végre eltűnt a fű között.
Englishshe asked me cunningly and mercilessly.
Mit vársz, Armand? kérdezte Gabrielle ravaszul és könyörtelenül.
EnglishAnd all around us was that grey, mercilessly wind-torn sea.
Körös-körül semmi más, csak a szürke, könyörtelen, széltépte tenger.
EnglishThe last part of the order was carried out mercilessly.
A parancsnak azt az utóbbi részét könyörtelenül végrehajtották.
EnglishThe Abrams just rode herd on the lighter infantry carriers, doing protective overwatch as they ground mercilessly forward.
Az Abramsek csak terelgették a csapatszállítókat, és védelmet nyújtottak számukra.
EnglishBut Emer went mercilessly on and now her voice seemed the only thing in Carse's universerelentless, terrible.
Emer azonban könyörtelenül folytatta, Carse univerzumát az ő kíméletlen, szörnyű hangja töltötte be:
EnglishNot so with Elliott, who pumped him mercilessly.
Nem úgy Elliott, aki könyörtelenül provokálta.
EnglishFate brought me too mercilessly close to him.
A végzet könyörtelenül közel volt hozzá.
EnglishGhosts have even been known to skulk up behind Cwyd in the dark and beat him mercilessly with mallets and cudgels.
Még olyan is előfordult, hogy a sötétben szellemek lopóztak a háta mögé, s alaposan elnáspángolták botokkal és bunkókkal.
EnglishIt was brighter than he had ever seen it, a monstrous sun that filled the sky and beat mercilessly upon him.
Erősebben sütött, mint valaha; a szörnyeteg nap szinte kitöltötte az egész égboltot, és minden sugara mintha csak őt égette volna.
EnglishHe'd drilled his crew mercilessly on this scenario, and the boomers did have the best torpedomen in the fleet.
Könyörtelenül gyakoroltatta ezt a legénységgel, és a rakétahordozó tengeralattjárók rendelkeztek a flotta legjobb torpedósaival.
EnglishThe wind came mercilessly off the sea.
A szél könyörtelenül fújt a tengerről.
Englishwould swoop down; we would destroy them one by one, our prey, save for those we wanted alive, those whose blood we would take slowly, mercilessly.
Akkor lecsapunk, és egyenként pusztítjuk el őket, zsákmányainkat, kivéve, akiket élve akarunk, akiknek lassan, könyörtelenül vesszük vérét.
EnglishThe King ran to her aid, and they struck him down too, just as mercilessly; and then they ran out of the house, for the demon had not stopped his persecutions.
A király futott segíteni, és őt is ugyanily könyörtelenül ledöfték, majd menekültek a házból, mert a démon továbbra sem szűnt meg zaklatni őket.
EnglishDanny was hunched over the first of the five battered primers Jack had dug up by culling mercilessly through Boulder's myriad secondhand bookshops.
Danny az öt megviselt olvasókönyv első kötete fölé görnyedt; Jack fáradhatatlanul végigböngészte Boulder millió antikváriumát, míg végre sikerült megszereznie.
EnglishIndeed, when reading this resolution, I thought of my own constituents who were mercilessly blown up by al-Qaeda-inspired terrorists in London six years ago.
Az állásfoglalást olvasva eszembe jutottak azok a választópolgáraim, akik hat évvel ezelőtt az al-Káida terroristái robbantásának áldozatai lettek Londonban.
EnglishBeatrice had fallen in love with him, to hear her tell it, and teased him mercilessly about his British bachelor ways and all the eligible widows among the Mayfairs.
Beatrice, saját közlése szerint, fülig beleszeretett; folyamatosan ugratta brit agglegény-tempói miatt, és a partiképes Mayfair-özvegyek választékával.
EnglishOur little play featuring a clumsy queen puppet, who is trampled mercilessly by the mindless troop of puppet soldiers whom she seeks to command, draws loud laughter and screams.
Harsány nevetés és visongás jutalmazza kisded játékunkat, melyben a trampli királyné bábot, ki parancsolgatni akart, közömbösen letapossák a bábkatonák.