EN light
volume_up
{Substantiv}

light (auch: blaze, pageantry, polish, pomp)
volume_up
fény {Subst.}
Life evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
Az élet a fény és sötétség, fény és sötétség váltakozása alatt fejlődött ki.
The light died over Merlin and the figure to the king's left was bathed in light.
A fény kialudt Merlin fölött és a királytól közvetlenül balra ülő alakra vándorolt.
We were floating in the light, riding Artaq with nothing beneath us but the light.
Úsztunk a fényben Artaq hátán, és nem volt alattunk semmi, csak a fény.
light (auch: lamp, lantern)
volume_up
lámpa {Subst.}
You mean it was not the electric light turned on but the light of a flashlight?
Szóval nem a rendes lámpa égett, hanem valamilyen zseblámpa.
To Luger's immense surprise, the green ACCEPT light illuminated on the SRAM panel.
Luger legőszintébb döbbenetére felvillant a zöld találat lámpa.
At the same time a repeater warning light blinked on the front instrument panel in the cockpit.
Ugyanakkor a pilótafülke műszerfalán fel-felvillant a veszélyre figyelmeztető lámpa.
Then the light was blocked totally as Petey slammed the trapdoor shut.
Aztán teljesen eltűnt a világosság, amikor Petey becsapta a csapóajtót.
`May perpetual light shine upon her, O Lord, and may she rest in peace, Amen.'
Örök világosság fényeskedjék neki, Uram, és nyugodjék békében, ámen.
If then the light that is in thee, be darkness: the darkness itself how great shall it be!
Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?
light (auch: fire, firing, pep, stake)
volume_up
tűz {Subst.}
Her eyes already burned with unnatural light, a violet ire reflected in her tears.
Szeme természetellenes fényben égett, ibolyaszínű tűz tükröződött a könnyeiben.
The fire and light dwindled to nothing, and darkness returned.
A tűz felvillant majd eloszlott, ismét sötétségre kárhoztatva a szobát.
They glittered and flared in the light, as if they contained their own fire.
Úgy szikráztak és ragyogtak a fényben, mintha tűz parázslott volna bennük.
light
She examined the mainframe with her dinky little light.
A nyamvadt kis fényforrás segítségével megvizsgálta a komputert.
It was impossible to get such a light naturally.
Csupán megfelelő fényforrás kell hozzá.
Spectral characteristics of light source and receiver
A fényforrás és a felfogószerkezet színkép- tulajdonságai
light (auch: blaze, flame, flare)
volume_up
láng {Subst.}
When the light had faded, he said three more words.
Amikor a láng elhalványult, három másik szót ejtett ki a száján.
A láng fellobbant, fény töltötte meg a műhelyt.
Láng lobbant hüvelykujja végén.
A trick of the light...it was hard to look at the man closely.
A megvilágítás tette-e... valahogy nem tudtam élesen szemügyre venni.
It was clear from the lighting that no flashbulb had been used.
A megvilágítás nyilvánvalóvá tette, hogy a felvételnél nem használtak villanófényt.
(k) adequate lighting, natural or artificial which does not distort colours;
k) megfelelő természetes vagy mesterséges megvilágítás, amely nem torzítja a színeket;
light

Beispielsätze für "light" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'No thanks to you,' she mock-growled, and threw a light punch at his midsection.
- De ez nem a te érdemed - gonoszkodott az asszony, és tréfásan hasba bokszolta.
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
És határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
EnglishThe first puzzle was how the dome was filled with natural light in the daytime.
Az első rejtély az volt, miképpen telik meg nappal a kupola természetes fénnyel.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishEven in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
Joe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
EnglishNow he was sure that he could see a faint, pulsing web of light around Caer Dhu.
Most már bizonyos volt benne, hogy Caer Dhút halványan lüktető fényháló övezi.
EnglishHe that loveth his brother abideth in the light: and there is no scandal in him.
Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak.
EnglishIn his hand he had a light green jacket, covered with small bright-red designs.
Egy apró, élénkpiros mintákkal díszített világoszöld dzsekit tartott a kezében.
EnglishFragments of light were spilled into the universe, and gross matter was thus born.
A fényszilánkok szerteszóródtak a mindenségben, és belőlük lett a nyers matéria.
EnglishThe mountainside was doubly frosted by both severe cold and frigid lunar light.
A hegyoldalt kétszeresen is fagyba burkolta a kemény hideg és a hold jeges fénye.
EnglishHe switched on the light nearest the corner and examined the little gramophone.
Felkapcsolta a sarokhoz legközelebbi lámpát, és megvizsgálta az apró gramofont.
EnglishShe couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
Hogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
English' hissed Gollum, and an evil light came into his eyes at the naming of Aragorn.
- Hazugszág! - sziszegte Gollam, s Aragorn nevére gonoszul megcsillant a szeme.
EnglishSo dazzling the bright green of the maples, catching the rare shafts of light.
Milyen káprázatos a juharfák élénkzöldje, amelyen átszúrnak a ritkás fénydárdák!
EnglishHe drifted through the darkness searching for a light switch or a call button.
A sötétben ide-oda úszkálva kereste a világítás kapcsolóját vagy egy hívógombot.
EnglishWe had progress in elections -- all of this with the so-called light footprint.
A választásokkal is fejlődtünk -- és mindezt azzal az úgynevezett kevés csapattal.
EnglishThe Judge knocked politely, three light raps followed by a twist of the doorknob.
A bíró udvariasan, finoman hármat kopogott, majd elfordította a kilincsgombot.
EnglishIn its light, through the rain-dashed windy air, the two looked at each other.
A fényénél, az eső sújtotta, szél verte légben, egymásra nézett a fiú és a férfi.
EnglishThe light came from the two tall black candles in the foot-high candlesticks.
A fényt a lábnyi magas gyertyatartókban levő, két hosszú, fekete gyertya szórta.
EnglishThis throws a certain light on the early life of Madame Giselle, said Fournier.
Ez némiképp fényt derít Giselle asszony fia első éveire jegyezte meg Fournier.