EN just
volume_up
{Adjektiv}

just (auch: fast, proper, righteous, sincere)
volume_up
igaz {Adj.}
But my just man liveth by faith: but if he withdraw himself, he shall not please my soul.
Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem.
Well, Tehol sighed, its just that kind of day, isnt it?
Nos sóhajtott fel Tehol ez egy ilyen nap, nem igaz?
Now, the monitor is just as limited as the page, technically, right?
Nos, a monitor technikailag ugyanolyan limitált, mind a papír, igaz?
This is the last opportunity we have for true and just peace in our region.
Ez az utolsó lehetőségünk térségünk valódi és igazságos békéjének megteremtésére.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
A Parlament most lehetőséget kapott arra, hogy megtegye azt, ami helyes, igazságos és jó.
Otherwise, we cannot build a just society and they cannot believe in a future.
Ellenkező esetben nem tudunk igazságos társadalmat építeni, és nem tudnak majd a jövőben hinni.
just (auch: correct, cute, legitimate, nice)
volume_up
helyes {Adj.}
It would be wrong for the EU to be limited to just one language.
Az EU részéről nem lenne helyes, ha egyetlen nyelvre korlátozódna.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
A Parlament most lehetőséget kapott arra, hogy megtegye azt, ami helyes, igazságos és jó.
Which was just as it should be, the colonel thought.
Nagyon helyes, gondolta az Állambiztonsági Bizottság tisztje.
volume_up
jogos {Adj.}
In exchange, they will tell you their stories as a fair and just payment for this guidance.
Cserébe ők elmondják a történetüket, amely jogos fizetség e kalauzolás fejében.
Your adjudication is fair and just; I stand reprimanded for my protests.
- Felséged ítélete igazságos és jogos; tiltakozásom nem volt megalapozott.
I just tore up a perfectly valid parking ticket because of a political consideration.
-...azért politikai gesztusként összetéptem egy jogos és érvényes büntetésijegyet.
- Mennyire becsületes riporter maga?
Nevezzük a becsületes szándékaimért járó pénznek.
Without democratic, just, honest and effective government, peace and justice cannot be achieved.
Demokratikus, igazságos, becsületes és hatékony kormány nélkül a béke és az igazság nem érhető el.
It is true that Europe is not just about what is reasonable.
Tény, hogy Európa nemcsak arról szól, hogy mi az ésszerű.
Just tell the darling girl to stop her inventory and come down at a reasonable hour.
Annyit mondj a drága lánynak, hogy ésszerű időben szakítsa félbe a leltárt, és jöjjön le.
Maradj nyugodt, ésszerű.
Be pure in heart, love many, be just, and stand in holy places.
Legyél tiszta a te szívedben, szeresd felebarátaidat, légy pártatlan, és látogasd a szent helyeket!
igazságos és pártatlan ítélet
helyes és pártatlan ítélet

Beispielsätze für "just" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
A másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishUntil now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
Mostanáig az ember kizárólag önmagáról vagy az állatokról mintázta a robotokat.
EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
EnglishJust then, a messenger arrived with the day's copies of the morning's Early Bird.
Ebben a pillanatban jött meg a futár a reggeli Early Bird legújabb példányaival.
EnglishIn the hall she passed two young people whose life together was just beginning.
A hallban két fiatal ember mellett kellett elmennie, ők akkor kezdték az életet.
EnglishHe sat still for a long moment, staring at the folder, which he had just closed.
Hosszú ideig bámulta mozdulatlanul az iratgyűjtőt, amelyet az imént csukott be.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishIf he just disappears, there'll be some uncertainty about what happened to him.'
Ha nyoma vész egy időre, azzal bizonytalanságot kelthetünk ellenfeleink soraiban.
EnglishSo that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Mi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
EnglishThey're just about out of hard currency, and they're hurting for oil and wheat.
Hamarosan kifogynak a kemény valutából, és olaj-, illetve búzahiánytól tartanak.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Amint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
EnglishCamilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr.
Most tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
EnglishI couldn't tell if he had a speech impediment or if he was just tired and dazed.
Még egyszer körülnézett, hogy megbizonyosodjon felőle, tényleg elment mindenki.
EnglishWell, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishIt was like the question addressed to Mr Karas just now by the Earl of Dartmouth.
Olyan ez, mint az imént az Earl of Dartmouth által Karas úrnak szegezett kérdés.
EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Egyszer abban az időben meglátogattam egy hentest, és ő az egészet nem értette.
EnglishWe just take the main plug--she squeezed his organ--and we insert it in socket B.
Fogjuk a dugót - megszorította Tony nemi szervét - és a B-konnektorba helyezzük.