EN

intrinsic {Adjektiv}

volume_up
Culture has intrinsic value in our liberal democracies. It enriches peoples' lives.
A kultúrának belső értéke van liberális demokráciáinkban: gazdagítja az emberek életét.
It's an approach built much more around intrinsic motivation.
Ez a felfogás inkább a belső motivációk köré épül.
This is pretty close to intrinsic beauty.
Ez elég közel áll a belső szépséghez.
Admittedly they are enriched more by our kind intentions than by their intrinsic worth.
Igaz, ezen ajándékokat inkább a jó szándékunk teszi értékessé, mintsem a valódi áruk.
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Az önkéntes munka a belső motiváció és a valódi altruizmus terméke, amely értékeket nem lehet eléggé értékelni.
The institutions' transparency and the clarity of their representatives' actions should be an intrinsic element of real and genuine democracy.
Az intézmények átláthatósága és képviselőik tetteinek tisztasága a valódi demokrácia szerves része kellene, hogy legyen.
Yes, the euro is a success, and yet it reveals some of our intrinsic failings.
Igen, az euro siker és mégis néhány lényeges kudarcunkra világít rá.
(PL) Mr President, symbols such as a flag, an anthem, a common currency and holidays are intrinsic features of statehood.
Az olyan jelképek, mint a zászló, a himnusz, a közös valuta és az ünnepek, az államiság lényeges vonásai.

Synonyme (Englisch) für "intrinsic":

intrinsic
intrinsically
intrinsical
English

Beispielsätze für "intrinsic" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCulture has intrinsic value in our liberal democracies. It enriches peoples' lives.
A kultúrának belső értéke van liberális demokráciáinkban: gazdagítja az emberek életét.
EnglishAdmittedly they are enriched more by our kind intentions than by their intrinsic worth.
Igaz, ezen ajándékokat inkább a jó szándékunk teszi értékessé, mintsem a valódi áruk.
EnglishYes, the euro is a success, and yet it reveals some of our intrinsic failings.
Igen, az euro siker és mégis néhány lényeges kudarcunkra világít rá.
EnglishNow what I'm also interested in is: Is it possible to separate intrinsic and extrinsic beauty?
És a következő dolog is érdekel: Lehetséges-e szétválasztani a belső és a külső szépséget?
EnglishVendetta and clan warfare were intrinsic to the Ulfish soul.
A vérbosszú és a klánok közötti háborúskodás hozzátartozott az ulf lélekhez.
EnglishAfter almost 50 years of existence, the European Baccalaureate has indeed acquired a high intrinsic value.
Fennállásának közel 50 éve alatt az európai érettségi komoly elismertségre tett szert.
EnglishI have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
Nem hallottam, hogy a Parlamentben eddig bárki is kétségbe vonta volna a jelentés megalapozottságát.
EnglishThe oppression of women, after all, is an intrinsic part of Islam.
A nők elnyomása végső soron az iszlám szerves része.
EnglishStill, Daneel, have you considered whether this might not be totally intrinsic to human nature?
Az még sosem jutott eszedbe, Daneel, hogy mindez nem tartozik hozzá teljes egészében az emberi természethez?
EnglishIn the European Union, religious freedom and freedom of expression are intrinsic to our European identity.
Az Európai Unióban a vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága az európai identitás lényege.
EnglishIt's an approach built much more around intrinsic motivation.
Ez a felfogás inkább a belső motivációk köré épül.
EnglishA woman's dignity is intrinsic to her person.
Egy nő méltósága személyiségének lényegi eleme.
EnglishWe always assumed the cause was intrinsic.
Mindig azt gyanítottuk, hogy az ok belülről fakad.
EnglishVoluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Az önkéntes munka a belső motiváció és a valódi altruizmus terméke, amely értékeket nem lehet eléggé értékelni.
EnglishQuite apart from any anthropological point of view, it is also important to recognise the intrinsic value of this biological diversity.
Az emberközpontú megközelítést félretéve, fontos felismerni a biológiai sokféleség belső értékét is.
English(PL) Mr President, symbols such as a flag, an anthem, a common currency and holidays are intrinsic features of statehood.
(PL) Elnök úr! Az olyan jelképek, mint a zászló, a himnusz, a közös valuta és az ünnepek, az államiság lényeges vonásai.
EnglishThis is pretty close to intrinsic beauty.
Ez elég közel áll a belső szépséghez.
EnglishNot only are economic motivations and intrinsic motivations incompatible, that incompatibility can persist over long periods.
Nemcsak hogy a gazdasági és belső motivációk inkompatibilisek, hanem az inkompatibilitás hosszabb ideig képes megmaradni.
EnglishThe institutions' transparency and the clarity of their representatives' actions should be an intrinsic element of real and genuine democracy.
Az intézmények átláthatósága és képviselőik tetteinek tisztasága a valódi demokrácia szerves része kellene, hogy legyen.
EnglishIt has called for greater political reform, and respect for human rights is an intrinsic part of the EU partnership with Egypt.
Fokozottabb politikai reformra szólított fel, és az emberi jogok tiszteletben tartása az EU és az Egyiptom közötti partnerség szerves része.