"human dignity" Ungarisch Übersetzung

EN

"human dignity" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "human dignity" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "human dignity" auf Ungarisch

human Substantiv
Hungarian
human Adjektiv
Hungarian
dignity Substantiv

Beispielsätze für "human dignity" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is this respect which is the core of human dignity, and it is the core of tolerance.
Ez a tisztelet az, ami az emberi méltóság szívében van, és ez a tolerancia magva.
EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Abban mi beszélünk az emberi méltóságról és a megalázó és kegyetlen büntetés tilalmáról.
EnglishThere is a clear violation of privacy, human rights and personal dignity.
Egyértelműen sérül a magánélethez való jog, az emberi jogok és a méltósághoz való jog.
EnglishHuman dignity will have no meaning in Uganda if such a law is adopted.
E törvény elfogadása esetén Ugandában az emberi méltóság semmit sem jelentene többé.
EnglishThis has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
Antigoné óta ez egy minimális emberi jog, az emberi méltóság joga.
EnglishI come from a country in which human dignity is the first article of the constitution.
Egy olyan országból jövök, amelyben az emberi méltóság az alkotmány első cikkében szerepel.
EnglishForemost among these are human dignity and the defence of inalienable human rights.
Ezek közül elsőként említendő az emberi méltóság és az elidegeníthetetlen emberi jogok védelme.
EnglishThe detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
A fogva tartási körülmények megalázóak, és sértik az emberi méltóságot.
EnglishIts source lies in inalienable human dignity shared by men and women in equal measure.
Forrása az ember elidegeníthetetlen méltósága, amelyen férfi és nő egyenlő arányban osztozik.
EnglishThis is a violation of human dignity and it is not accompanied by any increase in security.
Használatuk sérti az emberi méltóságot és nem jár fokozott biztonsággal.
EnglishThe right to freedom also guarantees our right to human dignity.
A szabadsághoz való jog az emberi méltósághoz való jogunkat is garantálja.
EnglishHuman dignity must be at stake and there must a hostile or humiliating environment.
Az emberi méltóságnak kell veszélyben forognia, és ellenséges vagy megalázó környezetnek kell lennie.
EnglishThe resolution emphasises issues such as protection of human rights and dignity.
Az állásfoglalás olyan kérdéseket hangsúlyoz, mint például az emberi jogok és az emberi méltóság védelme.
EnglishIt is a problem unworthy of a civilised society, a problem which undermines human dignity.
Ez a probléma nem méltó egy civilizált társadalomhoz, ez a probléma az emberi méltóságot sérti.
EnglishAll the measures have a precise objective: to value human dignity.
Az összes intézkedésnek pontos célja van: az emberi méltóság védelme.
EnglishIn front of this Parliament last week, Dr Jalili insisted on the importance of human dignity.
A múlt héten Dr. Dzsalili itt a Parlament előtt az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta.
EnglishIt also concerns values, justice, human dignity and truth.
Áll az értékek, az igazság, az emberi méltóság és az igazság kérdéseire is.
EnglishHuman dignity cannot be ensured without minimum social standards.
Az emberi méltóság nem biztosítható minimális társadalmi normákkal.
EnglishSimply put, the death penalty is the opposite of human dignity.
Egyszerűen fogalmazva, a halálbüntetés az emberi méltóság ellentéte.
EnglishPoverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.
írásban. - (PL) A szegénység és a társadalmi kirekesztés az emberi méltóság tiszteletének hiányát jelzik.

Lerne weitere Wörter

English
  • human dignity

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Chinesisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.