"human development" Ungarisch Übersetzung

EN

"human development" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "human development" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "human development" auf Ungarisch

human Substantiv
Hungarian
human Adjektiv
Hungarian
development Substantiv

Beispielsätze für "human development" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHence, of course, that fruit of delayed development, the human intelligence.
Persze, ebből származik a késleltetett fejlődés gyümölcse, az emberi értelem.
EnglishMoldova's human development index is one of the lowest in the region.
Moldova humán fejlettségi mutatója a régióban a legalacsonyabbak közé tartozik.
EnglishThe box represented, not human superstition, but a development of scientific possibility.
A doboz ugyanis nem az emberi babonát példázta, hanem a fejlett tudomány lehetőségét.
EnglishThere can be no social, human and economic development if there is no prosperity.
Nem lehet társadalmi, humán és gazdasági fejlődés, ha nincs jólét.
EnglishAt the same time, it will result in a rapid decline in the development of human civilisation.
Egyben, ez az emberi civilizáció fejlődésének gyors hanyatlását fogja eredményezni.
EnglishThis will in turn have a negative impact on human development and the fight against poverty.
Ez negatív hatással lesz az emberi fejlődésre és a szegénység ellen vívott küzdelemre.
EnglishIt is an effective weapon against human rights and economic development.
Hatásos fegyver ez az emberi jogok és a gazdasági fejlődés ellen.
EnglishOK, we'll talk just a little bit about commercial development for human space flight.
Nézzük milyen fejlődés várható a polgári űrrepülésben.
EnglishAt the same time, China must take her responsibilities in the area of human rights and development.
Ugyanakkor Kínának felelősséget kell vállalnia az emberi jogok és a fejlesztés tekintetében.
EnglishOf particular concern is the situation regarding democratic development and human rights in Russia.
Különös aggodalomra ad okot a demokratikus fejlődés és az emberi jogok oroszországi helyzete.
EnglishI appeal for an increase in funding to support human rights and the development of civil societies.
Javaslom az emberi jogok és a civil társadalom fejlesztésének támogatására fordított összegek növelését.
EnglishSecondly, I would like to emphasise the question of human rights in the development of EU external policy.
Másodszor, szeretném hangsúlyozni az ember jogok kérdésének fontosságát az EU külpolitikájának kialakításában.
EnglishIn order to promote our values - human rights development, dialogue - we need to have a very clear message.
Értékeink - az emberi jogi fejlődés, a párbeszéd - népszerűsítéséhez nagyon világos üzenetet kell közvetítenünk.
EnglishThe history of human development, especially in the industrial era, has left true environmental catastrophes behind.
Az emberi fejlődés története - főként az ipari korban - igazi környezeti katasztrófákat hagyott maga mögött.
EnglishNatura sites are not no-go areas where human activities and economic development are to be excluded.
A Natura területek nem elzárt területek, ahova senki sem teheti be a lábát, és semmilyen gazdasági fejlődésre nincs lehetőség.
EnglishOne of the fundamental objectives of the European Union is to link human and social development to economic development.
Az Európai Unió egyik alapvető célkitűzése a humán és a szociális fejlődés összekapcsolása a gazdasági fejlődéssel.
EnglishIn the interests of human welfare, development and health, we should take concerted action to make Europe GMO-free.
Az emberi jólét, fejlődés és egészség érdekében koordinált intézkedésre van szükség ahhoz, hogy Európa GMO-mentes legyen.
EnglishDiscussions in the Council working groups on development and human rights are taking place in parallel or at joint meetings.
A fejlesztéssel és az emberi jogokkal foglalkozó tanácsi munkacsoportok párhuzamos vagy közös üléseket tartanak.
EnglishPromoting our values - namely human rights, development and dialogue - is, and will remain, the cornerstone of our policy.
Értékeink - nevezetesen az emberi jogok, a fejlődés és a párbeszéd - előmozdítása politikánk sarokköve, és az is marad.
EnglishNow this is the Big Bang equivalent then of human development within the safe operating space of the planetary boundaries.
Ez lesz így a Nagy Bumm ekvivalense az emberi fejlődés terén, a planetáris határok biztonságos működési keretein belül.

Lerne weitere Wörter

English
  • human development

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la.