"human capital" Ungarisch Übersetzung

EN

"human capital" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "human capital" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "human capital" auf Ungarisch

human Substantiv
Hungarian
human Adjektiv
Hungarian
capital Substantiv
capital Adjektiv

Beispielsätze für "human capital" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou talk about human capital, you talk about education and public health.
Beszélünk az emberi erőforrásról, beszélünk az oktatásról és közegészségügyről.
EnglishThe power of human capital and human resources will determine the winner.
A humántőke és a humán erőforrások súlya határozza majd meg, ki lesz a győztes.
Englishincreasing investments in human capital through enhanced skills and better education.
a humántőkébe történő beruházások növelése jobb oktatás és szakképzés révén.
EnglishIn order to revitalise the less developed regions, we need to focus on human capital.
A kevésbé fejlett régiók újjáélesztése érdekében az emberi tőkére kell fókuszálnunk.
EnglishWe must also use our strengths - advanced technologies and human capital.
Erősségeinket is latba kell vetnünk: a fejlett technológiát és a humán tőkét.
EnglishHuman capital is volunteering's greatest contribution to social cohesion.
A humán tőke az önkéntesség legnagyobb hozzájárulása a társadalmi kohézióhoz.
EnglishHence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
A viszonylag magas szintű technológia és a képzett munkaerő miatt.
EnglishChina held a huge advantage in terms of human capital vis-a-vis India.
Kína óriási előnnyel rendelkezett az emberi erőforrás terén összehasonlítva Indiával.
EnglishBut a demographic dividend is only as good as the investment in your human capital.
De demográfiai többlet csakis akkor hasznos, ha együtt jár az emberi tőkébe való befektetéssel.
EnglishHuman capital comes from education, and social capital comes from trust between people.
Az emberi tőke az oktatásból származik, a társadalmi tőke pedig az emberek közötti bizalomból.
EnglishThe advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
Az előny, amely az országnak megvolt, az emberi erőforrás volt -- semmi más, csak az emberi erőforrás.
EnglishWe must promote this social model, and work together to promote this 'human' capital.
Támogatnunk kell ezt a szociális modellt, és együtt kell működnünk ennek a "humán” tőkének a támogatása érdekében.
EnglishPutting the emphasis on human capital is essential for the future of our European societies.
Az, hogy a hangsúlyt a humántőkére helyezzük, alapvető fontosságú európai társadalmaink jövője szempontjából.
English. - (PL) The quality of human capital is of decisive importance for the success of the Europe 2020 Strategy.
írásban. - (PL) A humán tőke minősége döntő fontosságú az Európa 2020 stratégia sikeréhez.
EnglishIt is therefore an investment in human capital, but also an investment in civilisation and economic terms.
Következésképpen ez egy emberi tőkébe irányuló beruházás, amely civilizációs és gazdasági beruházást is jelent.
EnglishIn addition to this, and above all else, it is human capital.
Ezek mellett, és elsősorban, humán tőke.
EnglishOf what he said, I would just like to emphasise one aspect that I consider to be crucial: human capital.
Az általa elmondottakból szeretnék csak egy szempontot kiemelni, amelyet alapvető fontosságúnak tartok: a humán tőkét.
EnglishOne of the main challenges is education, that is to say, investment in human capital, which brings great benefits.
Az egyik legnagyobb kihívást az oktatás jelenti, vagyis az emberi tőkére irányuló befektetés, amely nagy haszonnal jár.
EnglishWe talk of people as human capital.
Úgy beszélünk az emberekről, mint emberi tőkéről.
EnglishIn other words, if you don't really invest in the human capital, the same demographic dividend can be a demographic disaster.
Más szavakkal, ha nem növeljük az emberi tőkét, ugyanez a demográfiai többlet népesedési katasztrófává is válhat.

Lerne weitere Wörter

English
  • human capital

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch von bab.la.