"huge problem" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge problem" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge problem" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "huge problem" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Egyrészt történt egy katasztrófa Japánban, ami roppant nagy problémát jelent.
EnglishHowever, it lacked a clear reference to the problem of huge deficits.
Hiányoltam azonban, hogy nem történt egyértelmű utalás az óriási hiányok problémájára.
EnglishPassive smoking is a huge problem, particularly for children.
A passzív dohányzás, különösen a gyermekek passzív dohányzása, óriási probléma.
EnglishAnother huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Egy másik eléggé problémás terület a 4. tételhez (az EU, mint globális partner) kapcsolódik.
EnglishSo we have a huge problem, to which we do not know the answer.
Óriási problémával állunk tehát szemben, amelyre még nem tudjuk a választ.
EnglishHowever, your request to prolong the transitional period until 2012 poses a huge problem.
Hatalmas problémát jelent viszont az a kérése, hogy az átmeneti időszakot hosszabbítsuk meg 2012-ig.
EnglishTherefore, there is still a huge problem as regards the proportionality of the transfers carried out.
Az adattovábbítások arányossága tekintetében tehát továbbra is hatalmas probléma áll fenn.
EnglishI believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
Úgy gondolom, hogy nem elegendő egyszerűen csak beszélni erről a hatalmas problémáról, vagy csak reflektálni rá.
EnglishDuring recent years, they have also been faced with another huge problem - ever-rising oil prices.
Az elmúlt évek során egy másik súlyos problémával is szembekerültek - az állandóan emelkedő olajárakkal.
EnglishTherefore, this is a huge problem and the European Commission must properly address this issue.
Ezért mindez óriási problémát jelent, és az Európai Bizottságnak megfelelően kell foglalkoznia ezzel az üggyel.
EnglishApart from the earthquake, the absence of institutions and good governance is a huge problem at the moment.
A földrengésen kívül pillanatnyilag az intézmények és a megfelelő irányítás hiánya okoz óriási problémát.
EnglishIn addition, we have a huge problem in the United Kingdom.
Továbbá óriási a gond az Egyesült Királyságban.
EnglishIn Mauritania in particular, there is a huge problem due to illegal fishing and due to the abusive use of gear.
Mauritániában különösen nagy problémát jelent a tiltott halászat és a halászati eszközökkel való visszaélés.
English., you know Julie had a huge weight problem in school.
Tudod, hogy Julie-nak súlyproblémái voltak.
EnglishNot only the European Parliament but also the European Union as a whole is suffering from a huge credibility problem.
Nemcsak az Európai Parlament, hanem az egész Európai Unió is hatalmas bizalmatlansági problémával küzd.
EnglishIllegal logging is a huge problem, both in terms of the environment and from an economic and social point of view.
Az illegális fakitermelés mind környezeti, mind gazdasági és társadalmi szempontból óriási problémát jelent.
EnglishInfringements of human rights, and particularly increased sexual and gender-related violence, are a huge problem.
Az emberi jogok megsértései, és különösen a szexuális és a nemi erőszak fokozódása roppant nagy problémát jelent.
EnglishRecently in Poland, we learned that better coordination of the rescue of hostages is also a huge problem.
A közelmúltban Lengyelországban megtanultuk, hogy a túszok kiszabadításának megfelelő koordinációja is egy óriási probléma.
EnglishUnfortunately, and notwithstanding the Commissioner's efforts, which we acknowledge, there is a huge problem.
Sajnálatos módon és a biztos asszony erőfeszítései dacára - amely erőfeszítéseket elismerünk - óriási probléma áll fenn.
EnglishIt is because of this that we have a huge problem.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge problem

Suche weitere Wörter im Niederländisch-Deutsch Wörterbuch.