EN

huge {Adjektiv}

volume_up
We welcome cooperation between Member States in dealing with these huge problems.
Örömmel látjuk, hogy a tagállamok együttműködnek e hatalmas problémák kezelésében.
The hauliers have cited huge financial burdens, particularly those of tax on fuels.
A fuvarozók hatalmas anyagi terhekre hivatkoznak, különösen az üzemanyag adójára.
The huge hike in oil prices and the preservation of fish stocks are real problems.
Az olajárak hatalmas emelkedése és a halállományok megőrzése valós problémák.
It is a huge revenue earner for the Member States and we have digressed into huge areas.
Óriási jövedelemforrást jelent a tagállamok számára, és óriási területekre terjed ki.
The Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
A költségvetési ellenőrzési bizottság ezt a jártasságot óriási többletként értékelte.
It is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Ez egy olyan szektor, ahol nagy a növekedési potenciál, és amely óriási lehetőségeket kínál.
huge (auch: immense)
There were huge square pillars supporting the ceiling.
Roppant, szögletes pillérek tartották a mennyezetet.
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
On the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Egyrészt történt egy katasztrófa Japánban, ami roppant nagy problémát jelent.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
There is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
A zöld feldolgozás világpiaca igen nagy, és Európa helye ott van a térképen.
First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea.
Először is, igen nagy többség áll a függetlenítés folytatásának elgondolása mellett, és én ezt nagyra értékelem.
As already stated, it creates a huge number of jobs for both highly qualified workers and unskilled ones.
Ahogy már említésre került, mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő számára igen nagy számú munkahelyet hoz létre.
Similarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
Hasonló módon, e csomag a Bizottság mérhetetlen erőfeszítésének is eredménye.
Just look at the effects of global warming and the financial crisis of huge economic imbalances.
Vegyük csak a globális felmelegedés hatásait és a mérhetetlen gazdasági egyenlőtlenségekből adódó pénzügyi válságot.
. - Madam President, could I first try to describe our huge disappointment after ten days of intensive negotiations in Geneva.
. - Elnök asszony, beszélhetnék-e elsőként is arról a mérhetetlen csalódottságról, amely tíznapi kemény tárgyalást követően Genfben ért bennünket?
Now the Committee was patiently coloring it in, like children crawling over a huge page in a giant's coloring book.
A csoport tagjai pedig végtelen türelemmel színezték, mint egy óriás kifestőkönyvön csúszó-mászó gyerekek.
They were scouring the edges of a huge black void in space when a blaring alarm told them they were being hunted.
A végtelen, fekete üresség peremén haladtak, amikor a hirtelen felüvöltő vészjelzők tudatták velük: vadásznak rájuk.
Some subjects reported being certain they were not in a small chamber but a huge one, with endless space around them.
Némelyik alany arról számolt be, mintha nem is egy kis kamrában lett volna, hanem valami hatalmasban, körülötte végtelen lett a tér.
The huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
Ennek leglátványosabb példája az elektronikus hulladék nagyarányú megnövekedése.
The enlargement of the EU was followed by a huge outflow of specialists from new Member States.
Az EU bővítését a szakembereknek az új tagállamokból való nagyarányú kiáramlása követte.
I hope that the huge acceptance of this report at Parliament level will encourage the blocking minority to re-think their stance.
Remélem, hogy a jelentés Parlament általi nagyarányú elfogadása álláspontja újragondolására ösztönzi majd a blokkoló kisebbséget.
He turned me towards him as he stood before a huge heap of wood that lay in the center of the floor.
A rácsos ablakokból határtalan kilátás nyílt a holdfényes fellegekre.
But under that was this global tension of will we ever find Nemo in this huge, vast ocean?
De ezalatt volt egy globális feszültség, hogy sosem találjuk meg Némót ebben a tágas, határtalan óceánban.
As he fought, he caught sight of something huge out in the marsh, its bulk covered by the night and the swamp.
Viaskodás közben észrevette, hogy valami irtózatos emelkedik ki a posványból, tömege eltakarja az éjszakát és a mocsarat.
And in his teeth, in his teeth, he was clutching something huge and soft and brown, which he pressed tightly with both his hands.
Fogai közt egy rettentő nagy, puha barna valamit tartott, s két kezével is erősen szorította.
But the monsters broke through on the right flank, following in the wake of a thing so huge that it towered over even the tallest of its fellows.
Ám a jobbszárnyon áttörtek a rémek, egy olyan temérdek monstrum nyomán, mely még a legtermetesebbeknek is fölébe toronylott.

Synonyme (Englisch) für "huge":

huge
hugely

Beispielsätze für "huge" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
EnglishThere was a noisy rattle of chain, and the drawbridge dropped with a huge boom.
Hangos lánccsörgés hallatszott, majd a felvonóhíd hatalmas döndüléssel lezuhant.
EnglishHubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
Hubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
EnglishPresident Nixon was at the head of the huge oval table, and I was at the foot.
Nixon elnök ült az asztalfőn az irdatlan tojásdad asztalnál, én az asztal végén.
EnglishThere was a huge, booming cough, and the shock wave threw Kinson against the wall.
Hatalmas, bömbölő köhögés hallatszott, és a lökéshullám a falhoz csapta Kinsont.
EnglishThen, staring at me again, she let out a huge gasp and cried: I know who you are!
Ismét rám meresztette a szemét, felhördült, és azt rikoltotta: Én tudom, ki vagy!
EnglishWhat we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Amit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
EnglishI believe this is a huge step forward for the interests of the European Union.
Úgy gondolom, ez óriási előrelépést jelent az Európai Unió érdekei tekintetében.
EnglishHe Huge, leathery hands took his head between them and lifted him from his feet.
Hatalmas, bőrszerű kezek szorították össze a fejét, és emelték el a talajtól.
EnglishWe welcome cooperation between Member States in dealing with these huge problems.
Örömmel látjuk, hogy a tagállamok együttműködnek e hatalmas problémák kezelésében.
EnglishGovernments have a huge responsibility for the transition that has to be made.
A kormányoknak nagy a felelőssége a szükségszerű változtatások végrehajtásáért.
EnglishShe has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
Óriási mennyiségű, kemény munkát végzett el, ami manapság ritkaságszámba megy.
EnglishThey employ a huge number of people.
Hisz gondoljunk a hentesekre, pékekre, zöldségesekre vagy netán a patikusra.
EnglishOn the contrary, it's sort of a big family joke and a huge family embarrassment.
Épp ellenkezőleg, kitartó családi gúnykacaj tárgya, és nagy családi blamázs.
EnglishA noble and beautiful face, with the curling lips as strong as the huge eyes.
Szép, nemes arc volt, az ívelt ajak ugyanolyan hatásos mint a hatalmas szempár.
EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
EnglishThe huge dolphin didn't answer, but his eyes gleamed back at the vice-captain.
A hatalmas delfin nem válaszolt, de csillogó szemmel meredt a kapitányhelyettesre.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
A jelentés rámutat az európai kizárólagos gazdasági övezetek roppant fontos voltára.
EnglishIt will be all right, friend, Sorak replied, stroking the huge beast's flank.
- Minden rendben lesz, barátom - felelt a fiú, megsimogatva az állat horpaszát.
EnglishThe hauliers have cited huge financial burdens, particularly those of tax on fuels.
A fuvarozók hatalmas anyagi terhekre hivatkoznak, különösen az üzemanyag adójára.
Lerne weitere Wörter