EN

to house [housed|housed] {Verb}

volume_up
Is there an immortal man in that mummy case in Julie's house in Mayfair?
Valóban lakik egy halhatatlan ember abban a múmiakoporsóban, Julie házában, Mayfairben?
'Including the house where Boothe keeps his mistress,' Laura said.
- Köztük a ház, ahol Boothe szeretője lakik - jegyezte meg Laura.
MY MOTHER LIVES IN A LOVELY VICTORIAN HOUSE IN the historical district of Pico Mundo.
Az anyám egy gyönyörű, viktoriánus házban lakik, Pico Mundo legrégebbi részében.
He will put us up for a while, until Petra and I can find suitable housing.
Befogad minket, amíg Petra és én nem találunk megfelelő lakást.

Beispielsätze für "to house" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
English`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
De ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel rá, hogy szó esett volna a házról...
EnglishAt first it was irritating; everyone in the house had a name but him, it seemed.
Kezdetben ez nagyon idegesítette, úgy tűnt, ebben a házban csak neki nincs neve.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishIn 1945, Uncle Sam specifically did not termi-nate the Japanese imperial house.
1945-ben az Egyesült Államok nem szakította meg a japán császári család uralmát.
EnglishYou could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
A házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
EnglishThe house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
English'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
Megtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
EnglishThe First Street house was not the only moldering mansion behind a rusted fence
Nem az Első utcai ház volt az egyetlen, amely rozsdás kerítés mögött korhadozott.
EnglishMarius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
Marius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe lake is, indeed, like a roof hatch with the enormous cavern the house beneath.
A tó olyan, mint egy aprócska kalap az alatta bujkáló hatalmas víztömeg tetején.
EnglishThe door swung and banged in the wind like the last shutter on a haunted house.
Az ajtót nagy csattanással bevágta a szél, mint egy kísértetkastély spalettáit.
EnglishHe saw a tiny drone, small and grey-white, near one of the windows of the house.
Észrevett egy kis drónt, szürke-fehér színűt, a ház egyik ablakának közelében.
EnglishThe lights in the Ballantine house finally went off, and they waited some more.
A Ballantine-házban végre lekapcsolták a lámpákat, de ők vártak még egy kicsit.
EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishCramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
A fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
EnglishA barn stood behind it, connected to the house by three rambling, zig-zag sheds.
A ház mögött egy csűr állt, három rozzant, zegzugos fészer kötötte össze őket.