"holistic approach" Ungarisch Übersetzung

EN

"holistic approach" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "holistic approach" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "holistic approach" auf Ungarisch

holistic Adjektiv
Hungarian
approach Substantiv
to approach Verb

Beispielsätze für "holistic approach" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
Holisztikus megközelítést alkalmazunk, amely kiterjed a kérdés különféle dimenzióira.
EnglishIts conclusion was that you need a holistic approach to this issue.
Arra a következtetésre jutott, hogy holisztikusan kell megközelíteni a kérdést.
EnglishIt is important to adopt a holistic approach to the energy issue.
Fontos, hogy az energiakérdésben holisztikus megközelítést alkalmazzunk.
EnglishIt must be a holistic approach, where different policy areas work closely together.
Holisztikus megközelítésnek kell lennie, amelyben a különböző politikai területek szorosan együttműködnek.
EnglishThere was agreement that we should continue with the holistic approach to the pension reforms.
Egyetértettünk abban, hogy továbbra is a holisztikus megközelítést kell folytatnunk a nyugdíjreformok terén.
EnglishTherefore, I would like to take this opportunity to draw attention to the holistic approach to Neighbourhood Policy.
Ezért szeretném felhívni a figyelmüket a szomszédságpolitika holisztikus megközelítésére.
EnglishFurthermore, I should like to see a slightly new approach - and in particular a more holistic approach.
Ezen túlmenően szeretnék egy valamelyest új szemléletet látni - és különösen holisztikusabb szemléletet.
English. - This report has been described as a holistic approach to eradicating poverty.
írásban. - Ez a jelentés úgy került tálalásra, mint példa a szegénység felszámolásának mindent átfogó megközelítésére.
EnglishIt is essential for future policy in this area that a holistic and balanced approach is taken.
Az e területen folytatott jövőbeni politika szempontjából lényeges egy holisztikus és kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazása.
EnglishA holistic and proactive approach to dealing with the roots of mental problems and illnesses is crucial.
A mentális problémák és betegségek gyökereinek kezelésében elengedhetetlen egy holisztikus és proaktív megközelítési mód.
EnglishPreferably, we need a holistic approach.
Lehetőleg holisztikus hozzáállást kell kialakítani.
EnglishMoreover, a separate body is non-transparent and would prevent a holistic approach to development-related topics.
Mi több, egy külön testület nem átlátható, és akadályozná a fejlődéssel kapcsolatos kérdések holisztikus megközelítését.
EnglishIn parallel, we will pursue our holistic approach with a view to achieving a genuine internal market for rail.
Ezzel párhuzamosan továbbra is fenntartjuk a valódi belső vasúti piac elérésére irányuló holisztikus megközelítési módunkat.
EnglishWe are seeing a redesign of the Neighbourhood Policy and the Commission is the guardian of the holistic approach.
Szemünk előtt történik a szomszédságpolitika újratervezése és a biztos úr ennek a holisztikus megközelítésnek az oltalmazója.
EnglishIn response, the EU needs to take a holistic approach with precise measures for better water management and supply.
Válaszul az Uniónak holisztikus megközelítésű precíz intézkedésekre van szüksége a jobb vízgazdálkodás és vízellátás érdekében.
EnglishCombating trafficking in human beings needs a holistic approach, although we only have a limited set of tools.
Az emberkereskedelem elleni küzdelmet holisztikusan kell megközelíteni, habár csupán korlátozott eszközök állnak a rendelkezésünkre.
EnglishI would therefore ask that all the Directorates General of your Commission jointly adopt a more holistic approach.
Ezért azt szeretném kérni, hogy a Bizottság valamennyi főigazgatósága fogadjon el közösen egy sokkal holisztikusabb megközelítést.
EnglishA holistic approach to the issue should be adopted, however, with reference also to the local and regional environment of airports.
A kérdést holisztikus megközelítéssel kall kezelni, odafigyelve azonban a repülőterek helyi és regionális környezetére.
EnglishWe go further, however, and call in our report for the development of a holistic approach to active social integration.
Tovább is lépünk azonban, és jelentésünkben azt sürgetjük, hogy teljes körű és átfogó megközelítést érvényesítsünk az aktív társadalmi integráció terén.
EnglishWe should also not forget that global food security is a very complex and multifaceted problem which requires a holistic approach.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a globális élelmezésbiztonság nagyon komplex és sokrétű probléma, amely holisztikus megközelítést kíván.

Lerne weitere Wörter

English
  • holistic approach

Schaue im Türkisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.