"to hold fast" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hold fast" auf Ungarisch

EN to hold fast
volume_up
{Verb}

to hold fast (auch: to hold firm, to hold tight)
to hold fast (auch: to clip)
to hold fast (auch: to hold firm, to hold tight)
to hold fast

Beispielsätze für "to hold fast" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English`Hold fast to me when I take you,' I said to her, seeing her eyes grow wide, her mouth open.
Tarts erősen, amikor hatalmamba veszlek, mondtam, s láttam, hogy szeme kitágul, ajka megnyílik.
EnglishLet us hold fast the confession of our hope without wavering (for he is faithful that hath promised):
Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.
EnglishThe European Union must hold fast to its principles.
Az Európai Uniónak szilárdan tartania kell magát elveihez.
EnglishBut prove all things: hold fast that which is good.
Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.
EnglishWhen they fell scattered on the land like the ballast stones of the sky, yet could not hold fast against the rising dawn.
Kőként hullottak alá az égből, szétszóródtak a vidéken, de nem állhattak ellen a hajnali sugaraknak.
EnglishIt is of key importance that we should hold fast to this unanimity in the weeks and months to come as well.
Alapvető fontosságú, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban is szilárdan ragaszkodjunk ehhez az egységességhez.
EnglishYet that which you have, hold fast till I come.
De amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg eljövök.
EnglishI cannot walk so fast-hold back a little.
- Nem tudok ilyen gyorsan menni... lassíts egy kicsit.
EnglishTherefore, brethren, stand fast: and hold the traditions, which you have learned, whether by word or by our epistle.
Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok.
EnglishHaving therefore a great high priest that hath passed into the heavens, Jesus the Son of God: let us hold fast our confession.
Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban.
EnglishI say to you, hold fast!
EnglishHe stare fixedly at the tree, hands gripping tightly the silver staff as if by clasping it so he might hold fast to the life that drained from her.
Allanon mereven bámulta a fát, és olyan görcsösen markolta az ezüst jogart, mintha ezzel visszatarthatná az Ellcrysből elszivárgó életet.
EnglishAs for the euro, I now know that that our governments will hold fast and will not allow speculators to destroy 60 years of European integration.
Ami az eurót illeti, most már tudom, hogy kormányaink ki fognak tartani, és nem fogják megengedni, hogy spekulánsok tönkretegyenek 60 évnyi európai építést.
EnglishShe closed her eyes under the weight of the shade, tipped her head back against the tower wall, and tried to hold fast to her tiny piece of property in the great state of denial.
Jilly szemhéját lenyomta az árnyék súlya, hátrahajtotta a fejét a szilkára, és egyre erősebben szorította magához retiküljét.
EnglishTherefore we do not hold fast to five-year and ten-year plans when businesses and local authorities on the ground are telling us that it is too much of a good thing.
Ezért nem ragaszkodunk öt- és tízéves tervekhez, amikor a helyi vállalkozások és hatóságok arról tájékoztatnak minket, hogy ez már túl sok a jóból.
EnglishThat by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we may have the strongest comfort, we who have fled for refuge to hold fast the hope set before us.
Így a két változhatatlan dologban, amelyben Isten nem téveszthet meg, erős támaszt kaptunk, mi, akik arra törekszünk, hogy az előttünk levő reményt megragadjuk.