EN

hold {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
hold (auch: beam, bin, bracket, case)
The glare of it blinded her eyes for a moment, and then she saw the man who held the torch.
A fénye egy pillanatra elvakította, aztán megpillantotta a fáklyát tartó férfit.
They spoke as well of an omnipresent image of a hand holding forth a burning torch.
Beszélték még, hogy végig látni lehetett egy lángoló fáklyát tartó kezet.
He, too, started awake, looking up at Morgaine's pale face, the torch held high.
Nyomban felriadt, a fáklyát magasra tartó Morgaine sápadt arcát nézte.
hold (auch: castle, fastness)
This lies at the end of the pastures between the hold and the sea.
Most a tenger és a vár közötti legelő szélén vagyunk.
Your pistol, may I hold it? the Russian asked, praying for the correct response.
- kérdezte az orosz, és magában azért imádkozott, hogy azt a választ kapja, amit vár.
Roger, Six, Team-2 is holding on the ramp at Gatwick.
- Értettem, hatos, a 2-es osztag Gatwickben a kifutópályán vár.
The Hollows are my home and within them I hold the power of life and death over all living things.
A Katlan az én otthonom, ahol nékem adatott minden hatalom élet és halál fölött.
Loyse cherished her tiny thread of power and safety, held to it as her one hope.
Loyse hálás volt ezért a hatalom és biztonság vékonyka fonaláért, úgy kapaszkodott bele, mint egyetlen reményébe.
Her inflection rankled Floyt, but he was used to holding his peace in the presence of authority.
Floytot idegesítette a stílusa, de már megszokta, hogy a hatalom Jelenlétében megőrizze nyugalmat.
The observation deck was even more open than the cargo hold.
A megfigyelőfedélzet még nyitottabb volt, mint a raktér.
Where possible, samples from different levels within the hold or subdivision of the hold shall be taken.
(6) Amennyiben lehetséges, akkor a mintákat a raktér vagy a raktérrész különböző szintjeiből kell venni.
The boosters would roll down a track in the center of the cargo hold into the chamber, and the chamber would be sealed from the rest of the aircraft.
A rakéta a raktér középvonalában futó sínen gördült be ebbe a kamrába, amelyet aztán légmentesen elzártak a repülőgép többi részétől.
hold (auch: clasp, dish, grasp, grip)
The traffic in Pond Street was held up for some minutes whilst Canon Pennyfather and the commissionaire debated this knotty point.
Néhány perc fennakadás jelentkezett a Pond Street forgalmában, míg Pennyfather kanonok úr és az ajtónálló megoldották ezt a fogas kérdést.
This was the second time she'd shown not the slightest interest in a trick of the trade that would have held a class of would-be writers spellbound.
Másodszor fordult elő, hogy a legcsekélyebb érdeklődést sem tanúsította egy olyan szakmai fogás iránt, amely egy egész tanfolyamra való írópalántát valósággal megbabonázott volna.
Then Will kicked again and again, and some of the kicks connected and some didn't, and all the time he was pulling, jerking, twisting, shoving, and still the grip held him fast.
Küszködött, rúgkapált, némelyik rúgása talált, mások nem, és egész idő alatt tépte, csavarta, facsarta egész testét, hogy szabaduljon, de a fogás nem engedett.
hold (auch: can, gaol, jail, keep)
In his hand he held a uniform hat bearing the legend Chelsea Window Cleaners Association which he twirled awkwardly.
Kezében Chelsea Ablaktisztítók Egyesülete feliratú egyensapkát tartott, és szünet nélkül gyűrögette.
He heard a louder voice followed by a pause, and, judging that he had been hailed, he glanced up, held a grinning Boy's eye for a moment, then deliberately went back to his work.
Egy hangosabb hangot hallott, majd szünet következett, és arra gondolva, hogy üdvözölték, felnézett egy mosolygó fiú szemébe, aztán folytatta tovább a munkáját.
hold (auch: cargo hold)
hold (auch: cavity, den, hangout, haunt)
The easternmost and largest of these ramparts also held a stone-walled fort, and it was there that the brigade commanders had placed their own mage cadre.
A legkeletibb és egyben legnagyobb sáncon kőből épült erőd is állt, itt helyezték el a dandár vezetői saját mágusaikat.
hold
volume_up
felfogás {Subst.} (értelem)
2. Musik
hold
The crown held her veil in place, a veil which reached to her bodice in the front and overlaid her shoulders in the back and was so delicate and fine as to be scarcely more than mist.
A korona tartotta a fátylat, amely elöl leért egészen a felsőtestéig, oldalt a vállára omlott, és olyan vékony, finom anyagból készült, hogy alig volt több átlátszó ködfátyolnál.
HU

Hold {Substantiv}

volume_up
1. Astronomie
Hold
Felhőkbe burkolózott a hold, aztán levetette fátyolát, szépségesen ragyogott megint.
The moon was veiled by clouds, then free again and brilliant and beautiful.
Így a Hold és a Holdon való elmélkedés biztos helyet nyer a szívükben.
And the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
Isten hozott Shakespeare változékony hold-jának birodalmában.
Welcome to the domain of Shakespeare's inconstant moon.

Beispielsätze für "hold" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd indeed of the Jaghut dwellings, representative as they were of the Ice Hold.
A jaghuta épületekkel is ez volt a helyzet ezek a Jég Kunyhóját szimbolizálták.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
English'Take out Bhelliom and hold it in both hands so that the rings are touching it.'
Vedd elő a Bhelliomot, és két kézzel emeld fel, hogy mindkét gyűrű hozzáérjen.
EnglishI just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
Csak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
EnglishShips six and ten, hold your ground and concentrate your f re on the obscenity!
Hatos és tízes hajó, tartsátok a pozíciótokat, és tüzeljetek arra a förtelemre!
EnglishShe moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
Lassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
EnglishThus, twenty-six years later, did this little Slavic jailbird hold his ground.
Igy aztán, huszonhat év elteltével, ez a kis szláv börtöntöltelék állta a sarat.
EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishHe just wanted to take off his gloves and hold her hand in his when he asked her.
Le szerette volna húzni a kesztyűjét, hogy foghassa a nő kezét, amikor megkérdezi.
EnglishMay I ask, my dear young lady, where you got hold of these lethal little tubes?
Megkérdezhetem, ifjú hölgy, hogy kerültek ide ezek a halált hozó készítmények?
EnglishShe took hold of the woman's throat before the poor creature so much as looked up.
Még azelőtt elkapta az asszony torkát, hogy a szerencsétlen felnézhetett volna.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishThe Lady and I will hold them off as long as we can, but you might need to fight.
A lady meg én feltartóztatjuk őket, ameddig csak lehet, de harcra is sor kerülhet.
EnglishEl grinned like a wolf over dinner, rose, and took hold of the magelord's legs.
El farkasmódra vigyorgott a vacsora felett, felkelt és megfogta a máguslord lábát.
EnglishBefore Hood could stop him, he grabbed hold of the creature's coat and pulled.
Mielőtt Hood megfékezhette volna, megragadta és megrántotta a szörny köpenyét.
EnglishCousin, you may come with us if you think you can manage to hold your tongue.
Öcsém, velünk jöhetsz, ha úgy érzed, hogy képes vagy féken tartani a nyelvedet.
EnglishIf anyone has any objections, let them speak now or forever hold their peace.
Ha bárkinek bármi ellenvetése van, az most szóljon, vagy hallgasson mindörökre.
EnglishEven the holy water fount was there, though it had no giant angel to hold it.
Megmaradt még a szenteltvizes medence is, bár ezt nem egy óriási angyal tartotta.
EnglishFirstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.
Először: az a tény, hogy önöké az elnökség, több mint szimbolikus értéket jelent.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.