"hitherto" Ungarisch Übersetzung

EN

"hitherto" auf Ungarisch

EN hitherto
volume_up
{Interjektion}

hitherto
volume_up
eddig {Interj.}
The first edge of hesitation had entered his hitherto completely assured bearing.
Eddig teljesen határozott volt, most kezdett elbizonytalanodni.
Hitherto, this was only done when issuing residence permits.
Ezt eddig csak tartózkodási engedélyek megadása előtt tették meg.
Although there were no spectacular successes, more was achieved than hitherto.
Bár nem voltak látványos sikerek, több eredmény született, mint eddig valaha.
hitherto
volume_up
ezideig {Interj.}

Synonyme (Englisch) für "hitherto":

hitherto

Beispielsätze für "hitherto" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPlacing more trust in Europe than hitherto must be our obligation for the future.
Kötelességünk a jövőben több bizalmat vetni Európába, mint ez idáig tettük.
EnglishLivia had always hitherto done her best to keep Agrippa's friendship for Augustus.
Lívia eddigelé mindent elkövetett, hogy Agrippa és Augustus barátsága zavartalan legyen.
EnglishCompetition policy in the European Union has, hitherto, targeted dishonest businesses.
Az Európai Unió versenypolitikája mindezidáig a tisztességtelen vállalkozásokat vette célba.
EnglishThe EU must therefore remain faithful to its hitherto successful strategy.
Az EU-nak továbbra is mindeddig sikeres stratégiáját kell követnie.
EnglishThe proposed amended regulation recognises the progress that has been made hitherto.
A javasolt módosított rendelet elismeri a már elért előrelépést.
EnglishHitherto, however, these agencies have earned themselves a dishonourable reputation.
Mostanára azonban ezek az intézetek rossz hírnévre tettek szert.
EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Nem szabad feladnunk azt a bátorságot és politikai akaratot, amelyet az eddigiekben tanúsítottunk.
EnglishHitherto I have always felt sure that I cared far more for you than you did for me.
Mindeddig azt hittem, jobban szeretem magát, mint maga engem.
EnglishI have hitherto confined my investigations to this world, said he.
Én mindeddig csupán evilági esetekre korlátoztam tevékenységemet mondta.
EnglishFour spheres of hitherto dark, slowly brightening radiance floated in the center of the huge chamber.
Négy ezidáig sötét, de lassan kivilágosodó fény lebegett a hatalmas kamra közepén.
EnglishA new conscience for truths that have hitherto remained unheard.
Új lelkiismeret olyan igazságok számára, melyek mostanáig némák maradtak.
EnglishModern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon - that of the stateless soldier.
A modern terrorizmus egy eleddig ismeretlen jelenséget szült: az állam nélküli katonáét.
EnglishThe hitherto empty spiral of chain was now revolving slowly around him.
A mindezidáig üres kristályspirál most körülötte forgott lassan.
EnglishThe authorities in Kiev have hitherto shown them little interest in terms of guaranteeing basic rights.
A kijevi hatóságok eleddig kevés érdeklődést mutattak alapvető jogaik garantálása iránt.
EnglishHitherto he kept his word with me, and offered me nothing amiss.
Idáig állta szavát, és semmi illetlenséget meg nem kísérelt.
EnglishA hitherto blank screen glowed to life, showing a map.
A következő pillanatban egy ez ideig üres képernyőn térkép jelent meg.
EnglishTo achieve success in the future, we must also be looking more critically at the instruments hitherto deployed.
A jövőbeni sikerek érdekében az eddigi eszközeinket is kritikusan szemügyre kell vennünk.
EnglishThat may have been the case hitherto, Sir Owain admitted.
Mi mást tehetnék, minthogy feudális rendszert építek ki rajtuk?
EnglishThen the disease, which has hitherto been a dim and distant concept, suddenly becomes very real.
Ezáltal a betegség, ami addig csak egy homályos és távoli fogalom volt, hirtelen nagyon valóságossá válik.
EnglishWhat is at stake now is whether Member States can move beyond the policies based hitherto on separate deals.
A tét most az, hogy a tagállamok túl tudnak-e lépni eddigi különalkukon alapuló politikájukon.