"have a care!" Ungarisch Übersetzung

EN

"have a care!" auf Ungarisch

EN have a care!
volume_up
{Interjektion}

have a care! (auch: look out!, take care!, shun!, tenshun!)
volume_up
vigyázz! {Interj.}
'But have a care, my brother, lest we - we, I say - be minded to give a curse or so in return.
- De vigyázz magadra, barátom, nehogy kedvünk kerekedjen egy átokkal fizetni!
'Ohe', Mahbub Ali,' he whispered, 'have a care!'
- Hé, Mahbub Ali - suttogta -, vigyázz magadra!
Beware, Elaine, there is a wise saying: Have a care what you pray for, it might be given you.
- Vigyázz, Elaine, gondolj a bölcs mondásra: Óvatosan könyörögj, mert esetleg megadatik, amiért könyörögtél.

Ähnliche Übersetzungen für "have a care!" auf Ungarisch

to have Verb
a Artikel
a-
Hungarian
care Substantiv
to care Verb

Beispielsätze für "have a care!" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe EU is all about an open market, and we have to care for EU citizens.
Az EU szándéka a nyitott piac, és nekünk gondoskodnunk kell az uniós polgárokról.
EnglishI see you can hardly have taken care of the business we discussed, sir.
Úgy látom, nem egészen úgy intézte el a dolgot, ahogy megbeszéltük, uram.
EnglishThose who have health care are the people who can afford it.
Azok az emberek rendelkeznek egészségügyi ellátással, akik meg tudják azt fizetni.
EnglishHave a care for yourself here, sir; others will be less polite than we.
Vigyázzon magára, Uram; mások kevésbé lesznek udvariasak, mint mi.
EnglishShe could hear them laughing as if they didn't have a care in the world.
Hallotta a nevetésüket, mintha semmi gondjuk sem lenne a világon.
EnglishNor did he have to care, since he had no intention of going anywhere near Gosselin's store.
Annál kevésbé törődött vele, mivel egyáltalán nem óhajtott a Gosselin boltja közelébe kerülni.
EnglishI expected Lord Durga to have taken care of that personally.
Arra számítottam, hogy Lord Durga személyesen készíti elő a fogadásunkat.
EnglishHave a care, lass, he said, resting his pole so the boat drifted.
- Hallgass meg, lányom. - mondta elengedve a kormányrudat, a kis hajó megingott egy pillanatra.
EnglishGwenhwyfar thought of the ancient proverb, Have a care what you pray for, it might be given you.
Gwenhwyfarnak a régi mondás jutott eszébe: Ügyelj rá, hogy miért könyörögsz, mert megadatik neked.
EnglishFor most of the thirty-three thousand years that there have been mulefa, we have taken care of the earth.
A mulefák fennállásuk harmincháromezer éve folyamán szinte megszakítás nélkül törődtek a földdel.
EnglishBut have a care to lay thine axe to the right tree!
De ügyelj, hogy a fejszéd csak arra a fára emeld, amelyikre kell.
EnglishHe had kept enough money for himself, anyway, that he did not have to care whether anybody liked his paper or not.
Annyi pénzt mindenesetre megtartott magának, hogy ne érdekelje, tetszik-e a népnek az újságja vagy sem.
EnglishIf she'd told me, I would have taken care of it!
- Mert ha nekem elmondja, én teszek felőle!
EnglishBut if any man have not care of his own and especially of those of his house, he hath denied the faith and is worse than an infidel.
Aki övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél.
EnglishI should have taken care of things.
EnglishWhy should she have a care about my fate?
English'Have a care, sir, what you say.'
EnglishHave a care, Morgaine wished him.
EnglishMembers of the congregation would have taken care of him— in particular, women—because something about his eyes invites mothering.
A gyülekezet tagjai gondjukba vehették, különösen a nők, mert a tekintetében valami fölkeltette az anyai érzéseket.
English- Have a care, Mr. Henderson.