"glow" Ungarisch Übersetzung

EN

"glow" auf Ungarisch

volume_up
glow {Subst.}

EN glow
volume_up
{Substantiv}

glow (auch: flagrancy, ignition)
volume_up
izzás {Subst.}
A moment later, the glow intensified sharply and began to pulsate.
Egy perccel később az izzás hirtelen fölerősödött és lüktetni kezdett.
A glow began to build, surrounding the beast soon in a rich purple lambience.
Különös izzás ragyogott fel, ami hamarosan eleven bíborfénybe burkolta a madarat.
The smoky glow which she'd taken for flame was the last vestiges of their decay.
A ködös izzás, melyet lángnak gondolt, a pusztulás utolsó fázisát jelezte.
glow
The gloom of the hallway vanished, a white, glowing light suffusing the dusty air.
A folyosón megszűnt a homály, fehér, izzó fény világította meg a poros, kavargó levegőt.
Above her, a furnace of strange light glowed fiercely around the dark circle hanging in the indigo sky.
Jessie feje fölött, az indigókék égről függő sötét szemölcsöt különös, kohóként izzó fény lebegte körül.
But even before we got close, it was obvious from the extent of the glow on the horizon that even a dozen trucks filled with water wouldn't make a difference.
De mielőtt közei értünk volna, a láthatáron izzó fény nyilvánvalóvá tette, hogy még egy tucat, vízzel teli teherautó sem számított volna.
glow (auch: flush)
glow
volume_up
sugárzás {Subst.} (arc)
It was the first palpable glow of the sun, a dull steel-gray radiance; a soft gray shimmer firing all the glass cases and cabinets of the long corridor.
A napkelte első érzékelhető jele; tompa, acélszürke sugárzás; lágy vibrálás, mely darabjaira tört a hosszú folyosó szekrényeinek üveglapjain.
He stared at it curiously and noticed a faint light issuing from his runestaff: a pale ruddy radiance that glowed but did not illuminate, almost like phosphorescence.
Kíváncsian odanézett, és akkor látta, hogy a rúnabotból halvány fény árad, pirosló sugárzás, izzó, de nem világító, inkább foszforeszkáláshoz hasonló.
glow (auch: smouldering)

Beispielsätze für "glow" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
Nyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
EnglishThe glow was coming from a slim fe-male figure that stood twice as tall as she.
A csillogás egy vékony nőalakból áradt, mely kétszer olyan magas volt, mint ő.
EnglishThe sun was now behind the peaks, its blood-red glow reflecting off a purple sky.
A Nap már a látóhatár mögé bukott, csak visszfénye látszott a bíborszínű égen.
EnglishHe looked at Tersono, which allowed itself a faint glow of aquamarine modesty.
A drón úgy döntött, megenged magának egy diszkrét mohazöld szerénység-rohamot.
EnglishHe hefted them and held them up to the light, admiring their brilliant blue glow.
Méricskélte a köveket, a nap felé tartotta őket, megcsodálta ragyogó, kék izzásukat.
EnglishA figure was approaching us over the moor, and I saw the dull red glow of a cigar.
Egy alak közeledett felénk a lápon át, szivarjának parazsa messzire fénylett.
EnglishThe flickering torches atop the wall cast a faint glow across the roof tops.
A fal tetején pislákoló lámpások halvány fényben fürdették a környező háztetőket.
EnglishDeath in the glow of the hearth, Death on tiptoe in the corridor, that is what I am.
Halál a tűzhely parazsánál, Halál, ki lábujjhegyen oson a folyosón, ez vagyok én.
EnglishOwen turned to him, face greenish in the glow of the dashboard instruments.
Owen felé fordult, az arca zöldesnek látszott a műszerfal kijelzőinek izzásában.
EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishThe room slowly filled with a watery glow, and the house lights dimmed again.
A szobát lassan megtöltötte a vizes csillogás, és a lámpák fénye ismét elhalványult.
EnglishIt was a moonless night, though the stars cast a dim glow over the rugged landscape.
Holdtalan éjszaka volt, a csillagok halvány fényt hullattak a hegyes-völgyes tájra.
EnglishHe changed the light of the scepter to the purple-white glow that outlined magic.
Lilásfehér csillogássá változtatta a jogart fényét, ami felfedte a mágiát.
EnglishThen, four hours after having left Denver, I approached the glow of Casper.
Majd négy órával azután, hogy eljöttem Denverből, közeledtem Casper fényeihez.
EnglishI bent down, bringing my face into that growing purple glow, into the welling coldness.
Lehajoltam, beledugtam arcomat az erősödő bíbor izzásba, be a feltoluló hidegbe.
EnglishWhen he looked up, he saw that the pale, mothlike glow of the lights was also gone.
Amikor fölnézett, látta, hogy a fények halvány, molylepkeszerű csillogása is eltűnt.
EnglishLarger islands were chains of peaks, each with its yellow glow in the cup.
A nagyobb szigeteken csúcsok láncolata áll, mindegyiknek sárgán világít a teteje.
EnglishThe tears on her checks gleam in the glow of the sun that has finally broken through.
A nap, amely végre áttört a felhőkön, megragyogtatja az asszony arcán a könnyeket.
EnglishShe just wanted to lay beside him, basking in the glow that they had created together.
Most csak ott akart feküdni mellette, kiélvezni a ragyogást, amely belőlük áradt.
EnglishHe guided her stumbling steps toward the small glow of light through the tent.
Botladozó lépteit a férfi a sátrak között hunyorgó apró fény felé vezette.