EN force
volume_up
{Substantiv}

force (auch: fortitude, kick, might, nerve)
volume_up
erő {Subst.}
It would take tremendous force, mechanical force ... inhuman force.
Iszonyatos erő kellene hozzá, valami gépi... mindenesetre nem emberi erő.
The X-force was but an X-force to me, but now I knew how it behaved.
Az X-erő számomra még mindig X-erő volt, de azt már tudtam, hogy hogyan viselkedik.
Depleach had force, magnetism, an overbearing and slightly bullying personality.
Depleachből erő sugárzott, mágneses erő, gőgös és kicsit erőszakos egyéniség volt.
force (auch: coercion, compulsion, might, outrage)
volume_up
erőszak {Subst.}
Condemning the use of force and violence is a duty for all parties involved.
Minden érintett párt kötelessége, hogy elítélje az erő és az erőszak alkalmazását.
We must act with force to stop this violence.
Erő alkalmazásával kell fellépnünk az erőszak megállítása érdekében.
Az erőszak meggyőző hazugságokat eredményezhet.
force (auch: authority, grip, hold, leverage)
volume_up
hatalom {Subst.}
Shards of shimmering force flashed out from her in all direc-tions.
Csillogó hatalom szilánkjai ugrottak szét körülötte minden irányba.
Magic is an insidious force, a power that transcends our understanding and cannot be relied upon.
A mágia alattomos hatalom, amely fölötte áll a mi felfogásunknak, és nem bízhatunk benne.
But also shall that other Power ride in company, so what force we have shall be given.
Azonban a másik hatalom is elkísér, és ami erőnk van, odaadjuk.
force (auch: drive, energy, gimp, go)
volume_up
energia {Subst.}
Okozójuk valamely testi erő vagy energia.
He was close enough to the gleaming web to feel a strange prickling of force.
Elég közel járt már a villódzó hálóhoz, hogy megérezze az energia különös bizsergését.
Energia, mégpedig mindenhol.
'Your jurisdiction is accepted under force of arms alone.
- A fennhatóságotokat csak a kényszer hatására fogadjuk el.
De miért kellett a kényszer?
National minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
A nemzeti kisebbségeket asszimilációs kényszer nélkül kell integrálni.
force (auch: availability, validity)
force (auch: coercion, concussion)
In the area of forced labour, specifically, the figures are going up, whilst the figures on the trafficking of women remain unchanged.
A munkára való kényszerítés területén a számok egyre nőnek, míg a nőkereskedelem terén nem változnak.
On the other hand, cooperation with the countries of origin, for example, for forced labour and forced prostitution, is essential.
Másrészt elengedhetetlen a származási országokkal történő együttműködés, például a prostitúcióra és munkára kényszerítés esetében.
Those who are victims of forced labour need different measures and support to those who are victims of the sex slave trade.
A munkára való kényszerítés áldozatainak más intézkedésekre és támogatásra van szükségük, mint a szexuális célú rabszolga-kereskedelem áldozatainak.
force (auch: effort)
force (auch: scope)
volume_up
érvény {Subst.}

Beispielsätze für "force" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
Ez a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
EnglishStill the thought arrowed out of him with a force he never would have believed.
A gondolat mégis olyan erővel nyilallt ki belőle, hogy még ő maga is megdöbbent.
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishThat is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
EnglishGeneral Stone and the Joint Task Force still haven't decided, Elliott replied.
Stone tábornok és az egyesített erők vezérkara még nem döntött felelte Elliott.
EnglishThe real size of the labor force is already a million less than the figures show.
A munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
A Lisszaboni Szerződés még nem lépett életbe, de itt van és érezteti a hatását.
EnglishJoint Task Force Ground Forces Commander is Army Brigadier General Joseph Towle.
Az egyesített hadműveleti erők szárazföldi parancsnoka Joseph Towle dandártábornok.
EnglishThe Union has met its responsibilities in the strengthened peacekeeping force.
Az Unió a megerősített békefenntartó erőkkel betartotta vállalt kötelezettségeit.
EnglishBut the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
Ott volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
EnglishIt's like Rome under Caligula-if he got a notion, that notion had the force of law.
Olyan, mint Róma Caligula idején: ha kitalált valamit, az törvényes erővel bírt.
EnglishHe was still a member of the Belgian police force when we first worked together.
Még a belga rendőrség kötelékébe tartozott, amikor először dolgoztunk együtt.
EnglishNow that's a lawyerly speech, with pacing and just enough force, Michael said.
- Igazi fiskális beszéd, kellő aránnyal és nyomatékkal - állapította meg Michael.
EnglishThe largest force his country had put to sea as a coherent unit in-fifty years?
A legnagyobb haderő, amellyel hazája idestova ötven éve? a tengeren megjelent.
EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
A leomló acélgerendák és oszlopok ereje porrá zúzta az alul található székeket.
EnglishBecause they are skillfully trained, which gives each man the force of three!
Mert rendkívül jó kiképzésben részesültek, amitől minden emberük hárommal ér fel!
EnglishThe Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Hatályba lép az Európai Parlament költségvetési jogkörét kibővítő szerződés.
EnglishThe American Air Battle Force, however, was obviously ignoring all warnings.
Az amerikai légi harcezred azonban szemlátomást fütyült minden figyelmeztetésre.
EnglishI can put together a force of eighty thousand men and take Moscow during the night.
Össze tudok szedni nyolcvanezer embert, akikkel az éjszaka elfoglalom Moszkvát.