"fervent" Ungarisch Übersetzung

EN

"fervent" auf Ungarisch

EN fervent
volume_up
{Adjektiv}

fervent (auch: ardent, eager, earnest, fervid)
volume_up
buzgó {Adj.}
Once again I was flanked by ominous and regal Lords, who seemed now to be absolutely fervent in their duty as they held me firm and standing by the arms.
Megint baljós és buzgó urak fogtak közre, akik a kötelességteljesítés lázában szorították karjaimat, hogy egyenesen álljak.
Contrary to popular belief, and contrary now to his own fervent wishes, the National Reconnaissance Office had never extended real-time capability to the White House.
A közhiedelemmel és jelen pillanatban a saját buzgó óhajával ellentétben, a felderítő iroda sosem továbbított közvetlen adatot a Fehér Házba.
(DE) Mr President, Commissioner, we are nearing the time of fervent prayers in light of today's news, once again concerning the euro, for which we are grateful.
A mai hírek hallatán ismét a buzgó fohászok ideje közeledik, ismét az euróval kapcsolatban, amiért hálásak vagyunk.
fervent (auch: burning, ebullient, fervid, heated)
volume_up
forró {Adj.}
While Bobby Dakota lay flat on the floor, trying to catch God's attention with fervent heaven-directed prayers, fragments of metal rained down on him.
Bobby Dakota a padlón lapult, s miközben forró, égnek irányzott imákkal igyekezett felhívni magára az úr figyelmét, fémtörmelék potyogott rá.
fervent (auch: ardent, boisterous, explosive, fervid)
volume_up
heves {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "fervent":

fervent

Beispielsätze für "fervent" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would like to make a fervent appeal in relation to the situation in Kyrgyzstan.
Szenvedélyes felhívást szeretnék megfogalmazni a kirgizisztáni helyzettel kapcsolatban.
English(DE) Madam President, it is not easy these days to be a fervent pro-European.
(DE) Elnök asszony, nincs könnyű dolga manapság a lelkes Európa-pártiaknak.
EnglishWE HAD NO SOONER begun our walk than we gave in to rather frequent and fervent embraces.
Alig indultunk el, máris elkezdtük a vad csókolózást, amit sűrűn megismételtünk.
EnglishSo I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.
Megismétlem tehát szenvedélyes felhívásomat, és szorítok Ashton asszony missziójáért.
EnglishMr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
Hallstein lelkes pártfogója volt Törökország európai uniós tagságának.
EnglishNaturally, I matured into a fervent defender of the working masses.
Ennek természetes következményeként a dolgozó tömegek lelkes védelmezője lettem.
EnglishMorgaine clasped her hands in the most fervent invocation of her life.
Morgaine összekulcsolta a kezét, és élete legszenvedélyesebb imáját suttogta.
EnglishHis call of thanks to Mystra was no less fervent because of its silence.
Magában gyorsan köszönetet mondott Mystrának és majdnem hangosan is hálálkodni kezdett.
EnglishI offered him my handkerchief, which he accepted with fervent protestations of thanks.
Felajánlottam neki a zsebkendőmet, először hevesen tiltakozott, majd köszönettel elfogadta.
EnglishThe watcher, even more weak and light-headed, began to pray in agony, with fervent desperation.
A megfigyelő tovább gyengülvén imádkozni kezdett reménytelen kétségbeesésében.
EnglishI am, therefore, a fervent supporter of a tax on financial transactions.
Ezért lelkesen támogatom a pénzügyi tranzakciók után kivetendő adót.
EnglishMystra, let this elf be a long time recovering, El said in fervent prayer.
Mystra, add, hogy sokáig tartson, mire felépül, mondta imádkozva.
EnglishWhen theyre as fervent as that they usually do, said Crome.
De kedves barátom, hisz az a fickó őrült! kiáltott föl türelmetlenül a rendőrfőnök.
EnglishMost of the people remain seated, clutching their blankets, lowering their heads in fervent prayers.
A legtöbb ember ülve marad, a pokrócukat szorongatják, és buzgón imádkoznak.
EnglishGeneral Streck of the high command is a most fervent admirer... and owns a complete set of his works.
Streck tábornok a Vezérkartól a legodaadóbb rajongója, s komplett lemezgyűjteménye van tőle.
EnglishThen he put his free arm around her and the whole family stood in a clumsy but fervent four-way embrace.
Azután a felesége vállára tette a kezét, és az egész család ott állt, nyolckarú ölelésben.
EnglishLet us join together now to offer up a fervent prayer that All-Merciful God shall see fit to forgive his dreadful sin.
Fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, hogy bocsássa meg szolgája rettenetes bűnét.
EnglishShe was staring down at the fervent face of the Reverend Bliss.
Carys lepillantott a Főtisztelendő ájtatos arcára.
EnglishFirst of all, it is the fervent wish of Parliament to make the European Union Solidarity Fund more flexible.
Először is, a Parlament kívánsága az, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja legyen rugalmasabb.
EnglishHis fervent imagination would cook up the wildest tall-story and he would deliver it with straight-faced sincerity.
Szárnyaló képzelete a legvadabb történeteket produkálta, amelyeket őszinte faarccal adott elő.