EN fairness
volume_up
{Substantiv}

The first is fairness for our producers and for our industry.
Az első a gyártóink és az iparunk irányában tanúsított méltányosság.
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Az erkölcs, az elrettentő hatás és a méltányosság kulcsszavak a halálbüntetésről szóló vitában.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Ez megfelel az emberek azon mélyről jövő törekvésének, hogy gazdaságunkban a méltányosság legyen jellemző.
An important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
A felnőttoktatás talán legfontosabb szempontjai a hatékonyság és a pártatlanság.
In my opinion, good governance mainly involves the principles of fairness and impartiality.
Véleményem szerint a helyes kormányzás elsősorban a tisztesség és a pártatlanság elvein alapul.
However, we all share values of freedom, fairness and equality for every person and every Member State.
Azonban osztunk bizonyos alapértékeket: a minden személyt és minden tagállamot megillető szabadság, pártatlanság és egyenlőség elveit.
A korrektség meg az érzelmek most nem nagyon foglalkoztatnak.
Of course, another factor that has to go hand in hand with transparency, with regard to financing programmes, is fairness.
Természetesen van egy másik tényező is, melynek együtt kell járni az átláthatósággal a pénzügyi programokat illetően, ez a korrektség.
fairness (auch: beauty, bloom, finesse)
volume_up
szépség {Subst.}
His name was Bambatu and his dark skin was an ebon contrast to the porcelain fairness of the hall's mistress.
Bambatunak hívták, sötét bőre éles ellentétben állt a trónon ülő szépség porcelánfehérségével.
fairness (auch: frankness, honesty, honor, integrity)
Sport promotes the development of values such as fairness, solidarity, respect for the rules and team spirit, and is also important for health.
A sport az olyan értékek kifejlődését segíti elő, mint a becsületesség, a szolidaritás, a szabályok tisztelete és a csapatszellem, és az egészség szempontjából is nagyon fontos.

Beispielsätze für "fairness" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMy attention was caught at once by the girls extraordinary Scandinavian fairness.
Figyelmemet rögtön megragadta a lány rendkívüli, jellegzetesen skandináv szépsége.
EnglishThey are the principles of transparency, fairness, predictability and reciprocity.
Ezek az átláthatóság, a tisztesség, a kiszámíthatóság és a viszonosság elvei.
EnglishThe new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
A nemzetközi pénzügyek új, egészséges működését a tisztességre kell alapozni.
English(FR) Mr President, I note here the fairness with which you chair these debates.
(FR) Elnök úr, felhívnám a figyelmet arra az igazságosságra, amellyel e vitákat elnökli.
EnglishYour Honor, in all fairness, the witness is trying to find the information.
A tanú minden igyekezetével azon van, hogy megtalálja a kért információkat.
EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Semminemű korrektséget sem látok a széndioxid-kibocsátás csökkentéséről szóló javaslatban.
EnglishThe European Parliament has spoken today with one voice about fairness.
Az Európai Parlament ma egyhangúan az igazságosság mellett foglalt állást.
EnglishHe was always quiet an' insisted on fairness among nobles and common folk.
Mindig csendes volt, hitt a nemesek és a köznép közötti egyenlőségben.
EnglishUriens' eyes were on Morgaine where she sat, her dark gown lending fairness to her skin.
Uriens tekintete megállapodott Morgaine-on, akinek sötét ruhája kiemelte bőre fehérségét.
EnglishThere is little of fairness in thy fighting, mage, he said coldly.
- Nem sok becsületet látok a harci szokásaidban, varázsló. - mondta hűvösen.
EnglishThe first thing that strikes you about her is her extraordinary fairness.
Az első benyomás, ami meghökkenti az embert, a különleges szőkesége.
EnglishBut in fairness, there are some things Americans are good at.
De hogy őszinte legyek, azért van néhány dolog, amiben az amerikaiak nagyon jók.
EnglishNevertheless, the fairness of many trials taking place in Iran leaves much to be desired.
Azonban az Iránban zajló sok bírósági eljárás korrektsége sok kívánnivalót hagy maga után.
EnglishMoreover, I, like many of my colleagues, am concerned about fairness.
Ezenkívül számos kollégámhoz hasonlóan aggódom az igazságosság miatt.
EnglishSince when have I allowed any hint of 'fairness' into the daily governance of Haelithtorntowers?
Mikor engedtem, hogy a tornyok mindennapjaiban helyet kapjon a tisztesség?
EnglishSo, fairness, and the principle of fairness, must be at the heart of the reform going forward.
A reform központi elemét tehát az igazságosságnak, az igazságosság elvének kell képeznie.
EnglishStill, we in this affair together, and fairness must be observed.
Mivel azonban együtt keveredtünk bele ebbe a dologba, együtt is kell kilábalnunk belőle.
EnglishOur treaties are founded on the principles of human rights and fairness.
Szerződéseink az emberi jogok és a jogszerűség elvein alapulnak.
EnglishMarket access is a question of fairness and in this agreement the regulations are not fair.
A piacra jutás tisztesség kérdése, és ebben a megállapodásban az előírások nem tisztességesek.
EnglishIt is also a question of fairness for the people, both in the European Union and also in India.
Az emberekkel szembeni méltányosságról is szó van, az Európai Unióban és Indiában egyaránt.