EN fairly
volume_up
{Adverb}

A fairly young man with fairly long hair came over to us.
Meglehetősen fiatal és meglehetősen hosszú hajú egyén jött ki elénk.
The exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
But I was lobbied fairly intensively by ordinary performers.
Azonban meglehetősen intenzíven lobbiztak nálam egyszerű előadóművészek.
fairly (auch: rather)
volume_up
elég {Adv.}
We are fairly late entrants in this area when it comes to trying to deal with Somalia.
Mi elég későn érkeztünk a térségbe, ami a szomáliai helyzet megoldását illeti.
It was fairly gruesome, but a close match to the crayon drawing.
Elég hátborzongató volt, de erősen hasonlított a ceruzaportréra.
She was fairly certain she had found Gerun Ebericts private quarters.
Bugybor elég biztos volt benne, hogy ráakadt Gerun Eberikt privát lakosztályára.
At present, Member States are still fairly divided on this issue.
Jelenleg a tagállamok véleménye eléggé megoszlik ebben a kérdésben.
Most uncommon in this country, fairly common among the natives in Egypt.
Csaknem teljesen ismeretlen nálunk, míg Egyiptomban eléggé gyakori
At fifty-three he was fairly young for his job, and looked younger still.
Ötvenhárom éves korához képest eléggé fiatalon jutott el idáig.
fairly (auch: even, outright, totally, utterly)
Fairly plausible, I conceded, but it doesn't hang together right.
Hát ez egészen hihetőnek hangzik mondtam én , csak nem áll rendesen össze.
'isn't Makova's house fairly close to the east gate of the inner city?'
Makova háza egészen véletlenül nem a keleti kapu mellett áll? kérdezte.
For my part, I would just like to raise three fairly general points.
Részemről csak három egészen általános észrevételt szeretnék tenni.
fairly (auch: evenly)
However, I will try to divide that time fairly and evenly.
Megpróbálom azonban méltányosan és egyenlően elosztani az időt.
(EL) Madam President, I think we have dealt sufficiently and fairly with the issue of Greece.
(EL) Elnök asszony, azt hiszem, elegendő mértékben és méltányosan foglalkoztunk Görögország kérdésével.
Finally, how can we fairly liberalise commercial exchange to benefit those who deserve help?
Végül hogyan tudjuk méltányosan liberalizálni a kereskedelmi forgalmat, azok javát szolgálva, akik segítséget érdemelnek?
fairly (auch: whole, some)
volume_up
egész {Adv.}
You could get a fairly decent unfurnished room for that.
Ennyiért egész tisztességes bútorozatlan szobát kaphatnál.
Provincial elections last year went fairly smoothly all over Iraq.
A tavalyi tartományi választások meglehetősen zökkenőmentesen zajlottak le Irak egész területén.
Fairly attractive, though she needed to lose about ten pounds, Archer thought.
Egész csinos lenne; ha leadna négy kilót, gondolta Archer.
fairly (auch: aboveboard, above board, fair)
I would urge the Commission to take its time and represent the EU countries' interests fairly.
Sürgetném a Bizottságot, hogy szánja rá a kellő időt, és az uniós országok érdekeit korrektül képviselje.
How does the Hungarian Presidency plan to ensure that instruments already adopted to support small and medium-sized enterprises are used and implemented fairly?
Hogyan kívánja biztosítani a magyar elnökség, hogy becsületesen használják fel a kis- és középvállalkozások támogatására már elfogadott eszközöket?

Beispielsätze für "fairly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLater, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
Később, nem olyan régen, szabadlábra helyezték -- a második fellebbezés után.
EnglishThis Youth Hostel Association bought it and it's fairly crammed in summer time.
Aztán megvásárolta a turistaszálló-hálózat, és ilyenkor, nyáron telt ház van náluk.
EnglishIt was fairly true, and it seemed like the sort of thing he was supposed to say.
Ebben volt némi igazság, és úgy érezte, mindenképpen valami hasonlót várnak el tőle.
EnglishModern police agencies are fairly effective at investigating murders, you see.
A gyilkossági csoportok rendőrnyomozói ugyanis rendkívül hatékonyan dolgoznak.
English'I'll need to be fairly close to where King Sarak's buried to raise his ghost.'
Közel kell lennem Sarak király nyughelyéhez, ha elő akarom hívni a szellemét.
EnglishWe can be fairly certain that the Zemochs saw the Earl throw the crown into the lake.
Szinte biztos, hogy a zemochiak látták, amikor a gróf bedobta a koronát a vízbe.
EnglishOblers fairly informal, and Wargun doesn't even know what the word formal means.'
Obler nem ragaszkodik a formaságokhoz, Wargun pedig még a szó jelentését sem ismeri.
EnglishMade sure she was going to be locked up, and fairly screamed the place down.
Ez is odavolt, hogy le akarják csukni, és visított, mint a fába szorult féreg.
EnglishIt will divide fairly the available processing time between all processes.
Egyenletesen osztja be a rendelkezésre álló processzoridőt az alkalmazások között.
EnglishIt is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a csádi kormány támogatja a darfúri felkelőket.
EnglishMy back was the worst; I began to fear I had done something fairly unpleasant to it.
A hátam járt a legrosszabbul: kezdtem félni, hogy valami nagy bajt okoztam.
EnglishThe responsibility for the failure therefore lies fairly and squarely with the Council.
Bátran kijelenthetjük, hogy a kudarc miatt egyedül a Tanács viseli a felelősséget.
EnglishThis one shared his bed fairly well, and for that reason merited more than a grunt.
Ez a lány nagyon készséges volt az ágyban, ezért többet érdemelt egy kurta mordulásnál.
EnglishIf this person is dangerous, I'd say that it's fairly important for me to know about it.
Ha ez a személy veszélyes, szerintem nagyon fontos lenne, hogy többet tudjak róla.
EnglishMarty's fingers fairly itched, but he kept control of his enthusiasm.
Martynak igencsak viszketett a tenyere, de igyekezett úrrá lenni a lelkesedésén.
EnglishThanks to ye, Mystra, he thought, fairly sure whom he should be thanking.
Köszönetem, Mystra, gondolta teljes tudatában annak, hogy kinek hálálkodott.
EnglishIt's fairly important, and we might just need Cholda before it's over.'
Még vár ránk egy nagyon fontos szavazás, és mindenképpen szükségünk lesz Choldára.
EnglishHe'll probably fall back on fairly standard siege tactics,' Abriel replied.
Valószínűleg megpróbálkozik a hagyományos ostromtaktikával felelte az arciai preceptor.
EnglishMost of my friends fairly laugh their heads off when I tell them the kind of things you say.
A barátaim halálra nevetik magukat, amikor elmesélem nekik, miket tudsz mondani.
EnglishThough clear of mind and fairly strong of limb, I knew that my own fate was sealed.
Agyam még tiszta, a karjaimban van még erő, bár tudom, hogy napjaim meg vannak számlálva.